Warto studiować na UMCS

Zachęcamy do lektury rozmowy z Justyną Rokitą-Kasprzyk – pełnomocnikiem rektora ds. studenckich, która opowiada m.in. o tym, z jakimi problemami zgłaszają się do niej młodzi ludzie oraz na jakie świadczenia i możliwości rozwoju mogą liczyć studenci UMCS, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Nazwa zajmowanego przez Panią stanowiska jest dosyć jednoznaczna, ale mimo to zacznijmy od uszczegółowienia, czym zajmuje się pełnomocnik ds. studenckich, z jakimi sprawami można się do niego zgłosić.

Pełnomocnik rektora ds. studenckich zajmuje się kwestiami, które są ważne dla naszych studentów. Z mocy prawa – a konkretnie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów – pełnomocnik jest również przewodniczącym Komisji Stypendialnej (pierwszej instancji) oraz wchodzi w skład Komisji ds. domów studenckich.

Zagadnienia, z jakimi mogą zgłosić się do mnie studenci, to tak naprawdę wszystkie sprawy, które dotyczą studiowania na naszej Uczelni i studiowania w ogóle. Najwięcej z nich dotyczy pomocy materialnej oraz właśnie domów studenckich. Studenci często pytają, jak wypełnić wnioski bądź proszą o wyjaśnienie im poszczególnych kwestii związanych z regulaminem świadczeń. Wpływają do mnie również sprawy, które dotyczą egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych na naszym Uniwersytecie, oraz trudności pojawiających się podczas studiowania.

Jako pełnomocnik ds. studenckich współpracuję także z organizacjami studenckimi oraz Samorządem Studentów UMCS, z którymi często się spotykam w celu omówienia ważnych kwestii dotyczących studiowania.

Studenci i doktoranci mogą się ze mną kontaktować za pośrednictwem e-maila: pelnomocnikstudent@umcs.pl bądź profilu na Facebooku @Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Studenckich. Mogą też odwiedzić mnie na dyżurze stacjonarnym w Biurze Spraw Studenckich w każdą środę.

Studenci mogą liczyć na różne stypendia. Wiem, że ich oferta na UMCS jest bardzo szeroka. O jakie konkretnie świadczenia finansowe mogą się ubiegać?

Świadczenia materialne, o jakie mogą ubiegać się nasi studenci, to stypendia ujęte w naszym Regulaminie świadczeń – te wprost wynikające z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. 1) stypendium socjalne (stypendium socjalne w zwiększonej wysokości); 2) stypendium dla osób niepełnosprawnych; 3) zapomoga; 4) stypendium rektora oraz dodatkowe stypendia Uniwersytetu, czyli Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS bądź Stypendium Santandera. Istnieją również stypendia dedykowane naszym doktorantom.

Zasady ubiegania się o każde z tych świadczeń są odrębnie uregulowane w poszczególnych aktach prawnych Uniwersytetu. Zasady te (wraz z wzorami wniosków i załączników) każda zainteresowana osoba może znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Student. Umieszczane są tam również informacje dotyczące stypendiów pozauczelnianych (w tym zagranicznych), o które także można się ubiegać.

Wybitnie uzdolnionym studentom, którzy mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami, są zapewnione dodatkowe formy wsparcia. To właśnie do nich skierowany jest „Program dwutorowej kariery UMCS”. Na czym on polega?

Uczelnianym koordynatorem „Programu dwutorowej kariery UMCS” jest dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS. Program ten obejmuje każdorazowo okres nie dłuższy niż rok akademicki i polega na ustaleniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków wynikających z programu studiów, tj. daje możliwość zwolnienia z części zajęć dydaktycznych w sytuacji, gdy student z uwagi na różne aktywności nie może w nich brać udziału, lub daje możliwość zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Co istotne, programu tego nie można mylić z indywidualną organizacją studiów, którą oferuje nasz Uniwersytet.

„Program dwutorowej kariery UMCS” również ma swoją dedykowaną podstronę w zakładce Student na naszej stronie internetowej, gdzie zostały opisane jego szczegółowe kryteria oraz zasady kwalifikacji.

Od kilku lat niesłabnącą popularnością wśród studentów cieszą się programy oferujące im możliwość odbycia (zwykle kilkumiesięcznego) kształcenia na nie tylko polskich, ale także zagranicznych uniwersytetach. Co w tym kontekście oferuje UMCS? Czy warto brać udział w tego typu programach?

To dobrze, że nasi studenci chcą wyjeżdżać. Takie wyjazdy poszerzają horyzonty zarówno naukowe, jak i życiowe. Oferujemy wyjazdy polskie i zagraniczne w ramach programów Erasmus+, MOST, CEEPUS oraz możliwość rekrutacji studentów UMCS na studia częściowe (semestr lub rok) na uczelniach tajwańskich i brazylijskich w związku z podpisanymi porozumieniami o wymianie studenckiej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a uczelniami zagranicznymi. Nasi studenci mogą również ubiegać się o studia i staże organizowane w ramach umów zawartych przez rząd RP. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA.

Erasmus+ to program Komisji Europejskiej na lata 2014–2020, który wspiera wszystkie sektory kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, pozaformalnego kształcenia się młodzieży.

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich. Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

CEEPUS to środkowoeuropejski (rządowy) program wymiany akademickiej. Jego sygnatariuszami są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

Dodatkowo w ramach Funduszu Wyszehradzkiego absolwenci z tytułem magistra i naukowcy mogą uczestniczyć w wyjeździe naukowym do uczelni i ośrodków badawczych w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Serbii i Ukrainie.

Uczelnia dysponuje kilkoma domami studenckimi, usytuowanymi na miasteczku akademickim. Zapewnia w ten sposób swoim studentom zakwaterowanie bardzo blisko Uniwersytetu. Czy każdy student może z nich skorzystać, czy może trzeba spełnić jakieś specjalne warunki?

Nasi studenci mogą ubiegać się o własne zakwaterowanie lub zakwaterowanie małżonka bądź dziecka w domu studenckim Uczelni. Aby starać się o miejsce w akademiku należy złożyć właściwy wniosek oraz, od roku akademickiego 2022/2023, na który wnioskowanie już rusza, konieczne będzie dwuetapowe potwierdzenie przez osoby, którym to miejsce zostanie przyznane. Nasi studenci do 20 lipca 2022 r. będą musieli potwierdzić w USOSweb chęć skorzystania z przyznanego im miejsca, a następnie do 26 lipca zobligowani są do wpłacenia kaucji/opłaty rezerwacyjnej, która służy do zabezpieczenia rezerwacji miejsca oraz pokrycia ewentualnych strat spowodowanych przez studenta bądź doktoranta w obiekcie. Opłata ta wynosi 400 zł. Oczywiście podlega ona zwrotowi po wykwaterowaniu studenta, jeżeli nie doszło do zniszczenia pokoju lub jego wyposażenia albo szkód w częściach wspólnych obiektu z winy osoby, która w nim mieszkała.

Dzisiaj niezwykle ważną kwestią jest wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Nasza Uczelnia poświęca temu szczególną uwagę i rozwija się w tym zakresie. Na jakie formy wsparcia mogą liczyć niepełnosprawni studenci?

Osoby z niepełnosprawnościami na naszym Uniwersytecie mogą liczyć zarówno na pomoc materialną, o której już wyżej opowiadałam, jak i wsparcie w procesie studiowania. Można tutaj wymienić chociażby pomoc asystenta, bezpłatny transport, nagrywanie wykładów czy wypożyczenie sprzętu.

Na naszym Uniwersytecie funkcjonuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego, które współpracuje ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnościami oraz osobami doświadczającymi kryzysów zdrowia psychicznego. Biuro prowadzi doradztwo i szkolenia z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystania czasu studiów. Każdy student z niepełnosprawnością może liczyć na wsparcie w procesie studiowania. Uniwersytet dąży do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy poprzez ciągłe zwiększanie ilości sprzętów oraz udogodnień niezbędnych dla naszych studentów.

Na Uczelni powołany został także Zespół ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi – OPTIMUM UMCS. Działania Zespołu wpisują się m.in. w zadania podejmowane przez Uniwersytet na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mają one na celu zapewnienie warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. Zespół tworzą specjaliści – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Na koniec warto wspomnieć o tym, że na Uniwersytecie aktywnie działa Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”, które jest organizacją skupiającą na równych prawach studentów z niepełnosprawnościami i osoby pełnosprawne.

Rozmawiała Magdalena Cichocka

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2022