Ustawy, rozporządzenia - stan archiwalny

Ustawy, rozporządzenia oraz wykazy punktowanych czasopism naukowych na potrzeby kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 2154)  - zasady kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. oraz punktacje za publikacje z lat 2013–2016.

Niniejsze rozporządzenie zastępuje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2015)

 

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 - na potrzeby kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r.

 

--

Ustawy, rozporządzenia oraz wykazy punktowanych czasopism naukowych - układ chronologiczny

 

2016

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część A Wykazu czasopism punktowanych 2016
Część B Wykazu czasopism punktowanych 2016
Część C Wykazu czasopism punktowanych 2016

 

2015

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
Część A Wykazu czasopism punktowanych 2015
Część B Wykazu czasopism punktowanych 2015
Część C Wykazu czasopism punktowanych 2015.

2014

Sprostowanie z dnia 25.03.2015 r. do wykazu czasopism naukowych z 2014 r.
Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.
Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:
1.  Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmującej 10996 czasopisma naukowe.
2.  Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmującej 2616 czasopisma naukowe.
3.  Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmującej 4272 czasopisma naukowe.

2013

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 17 grudnia 2013 r.

2011-2012

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych (21.12.2012 r.)
    Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:
1.  Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2.  Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3.  Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U.2012.877)

2010

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz.U. 2010 nr 93 poz. 599) 

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25.06.2010r.

2009

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1044)

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z 18.06.2009 r.

Komunikat Nr 16 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.

2008

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych za 2008 r.