Ustalenie składu rodziny i dochodu

 1. Ustalenie składu rodziny
 2. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej
 3. Dochody nieuwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej
 4. Ustalenie dochodu doktoranta samodzielnego finansowo
 5. Sposób wyliczania dochodu

Załącznik 6
do Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej
dla uczestników studiów doktoranckich
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej doktoranta

§ 1

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. pobieraniu nauki - należy rozumieć bycie uczniem szkoły lub studentem szkoły wyższej w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych:

  a) poprzez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolnowychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

  b) poprzez szkołę wyższą rozumie się: uczelnię, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

 2. szkołach ponadgimnazjalnych - rozumie się szkoły, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

  a) zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e, f;
  b) trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  c) trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  e) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów szkół wymienionych w pkt 1, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  f) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  g) szkoły policealne, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu;
  h) trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy;

 3. dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej, dochody wymienione w niniejszym załączniku;
 4. dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny;
 5. dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną;
 6. gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni łącznej przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy;
 7. instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to:

  a) dom pomocy społecznej,
  b) placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
  c) młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
  d) schronisko dla nieletnich,
  e) zakład poprawczy,
  f) areszt śledczy,
  g) zakład karny,
  h) zakład opiekuńczo-leczniczy,
  i) zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
  j) szkołę wojskową lub inną szkołę
  – jeśli powyższe instytucje zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

 8. osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób;
 9. doktorancie samodzielnym finansowo – oznacza to doktoranta, jeżeli:

  a) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt złożonym oświadczeniem oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  1) ukończył 26 rok życia,
  2) pozostaje w związku małżeńskim,
  3) ma na utrzymaniu dzieci;

  b) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. b pkt 1 , 2 nie był mniejszy niż 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich;

 10. stałym źródle dochodu - oznacza to stały lub cykliczny dochód uzyskiwany w wyniku wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywania pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 11. utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną okolicznościami wskazanymi w niniejszym załączniku;
 12. uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane okolicznościami wskazanymi w niniejszym załączniku.

§ 2

 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości uwzględnia się dochody osiągane przez:

  a) doktoranta;
  b) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (patrz: definicja w Regulaminie - § 3 pkt 8);
  c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (patrz: definicja w Regulaminie - § 3 pkt 8).

 2. Do dochodu rodziny doktoranta wlicza się:

  a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; w tym dochody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem przepisu § 5 ust. 1 pkt b;

  b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z zastrzeżeniem przepisu § 5 ust. 1 c – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.2, 1.3 do Regulaminu;

  c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.4 do Regulaminu) wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późna. zm.):

  • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących Żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późna. zm.),
  • należności pieniężne wypłacone policjantom, Żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone Żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  • należności Pieniężnem ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  • alimenty na rzecz dzieci,
  • stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych…(Dz. U .Nr 65 poz.595 z późń. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późna. zm.),
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
  • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
  • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • kwoty otrzymywane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz.693),
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 3. Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w katalogu dochodów w ust. 2 pkt c, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej doktoranta przy przyznawaniu stypendium socjalnego - będą to m.in.: świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.).

 4. Ponadto do dochodu nie wlicza się:

  a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów Ustawy;
  b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

  1) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  2) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  3) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

  c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

  świadczeń, o których mowa w Ustawie, w:

  1) art. 173a (pomoc materialna dla studentów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego),
  2) art. 199a (pomoc materialna dla doktorantów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego),
  3) art. 179 ust. 5 - stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
  d) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny orzeczonych wyrokiem sądowym lub wynikających z ugody zawartej przed sądem.

§ 3

 1. Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt c:

  a) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  1) ukończył 26 rok życia,
  2) pozostaje w związku małżeńskim,
  3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 2 ust. 1

  lub

  b) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
  2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
  3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. b pkt 1,2 jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  4) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 2. W pozostałych przypadkach, sytuację materialną doktoranta ustala się z uwzględnieniem dochodów doktoranta, małżonka doktoranta, ich dzieci oraz jego rodziców i uczącego się rodzeństwa do 26 roku życia (patrz: § 2 ust. 1).
 3. Źródłem stałego dochodu doktoranta może być w szczególności: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cykliczne zawieranie umowy zlecenia, umowy o dzieło.
 4. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku.

§ 5

 1. W celu ustalenia wysokości dochodu w rodzinie doktoranta sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez doktoranta i członków rodziny doktoranta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenia pomocy materialnej z zastrzeżeniem § 10, § 11 niniejszego załącznika.

  a) W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód członka rodziny pomniejsza się: o podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz faktycznie zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość faktycznie zapłaconych składek).

  b) W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (rozliczane m.in. na podstawie PIT: 36 i 36L z załącznikami), dochód członka rodziny pochodzący z działalności gospodarczej pomniejsza się o podatek należny oraz faktycznie zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne (należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość faktycznie zapłaconych składek).

  c) W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową (rozliczane m.in. na podstawie PIT: 28, 28A, 28B i 16A z załącznikami), dochód członka rodziny pomniejsza się o faktycznie zapłacone: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy (załącznik nr 1.3).

  d) W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w ostatnim roku kalendarzowym odejmuje się kwotę alimentów faktycznie zapłaconych w ostatnim roku kalendarzowym.

  e) W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji oraz jej dochodów.

  f) W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w ostatnim roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem przepisów § 6.

  g) W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego.

  h) W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągnął w ostatnim roku podatkowym stanowiącym podstawę do ustalenia dochodu, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.

  i) Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejsza się odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

§ 6

 1. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
 2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
 3. W przypadku ustalania wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art.18 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, z tym zastrzeżeniem, że do powierzchni użytków rolnych nie wlicza się ziemi oddanej w dzierżawę, o której mowa w § 4 pkt 5 lit. d tiret 1-3.
 4. Przez umowę dzierżawy zawartą zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rozumie się umowę dzierżawy zawartą w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, zawartą z osobą niebędącą:

  a) małżonkiem wydzierżawiającego;
  b) jego zstępnym lub pasierbem;
  c) małżonkiem zstępnego lub pasierba;
  d) osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym;
  e) małżonkiem osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 7

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

§ 8

 1. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę do ustalenia prawa do świadczeń wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości - co powinno być udokumentowane m.in. odcinkami przekazów/przelewów oraz zaświadczeniem komornika o stanie egzekucji alimentów w przypadku ich nieotrzymywania lub otrzymywania w mniejszej wysokości, informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 2. W przypadku uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych do ukończenia 25 roku życia, jeśli z zaświadczenia komornika wynika, że postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, przedłożyć należy zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym - będącym podstawą ustalania uprawnień do pomocy materialnej.

§ 9

 1. W przypadku, gdy członek rodziny doktoranta ubiegającego się o świadczenia zaginął, doktorant składający wniosek o świadczenia do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, a w przypadku cudzoziemców, właściwej instytucji.
 2. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się członka rodziny, który zaginął.
 3. Doktorant przedstawia raz na kwartał aktualne zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

 § 13

Do składu rodziny nie wlicza się rodzica, jeśli:

 1. rodzic nie żyje (akt zgonu);
 2. rodzic zaginął (zaświadczenie z Policji);
 3. rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia);
 4. rodzic ma orzeczone alimenty względem doktoranta (do dochodu wlicza się wówczas alimenty);
 5. rodzic, z którym doktorant mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 6. powództwo o alimenty względem rodzica zostało przez sąd oddalone.