Ustalenie składu rodziny i dochodu

 1. Ustalenie składu rodziny
 2. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej
 3. Dochody nieuwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej
 4. Ustalenie dochodu doktoranta samodzielnego finansowo
 5. Sposób wyliczania dochodu

     Załacznik Nr 4 zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta    


Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej doktoranta

§ 1

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. pobieraniu nauki - należy rozumieć bycie uczniem szkoły lub studentem szkoły wyższej w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych:

  a) poprzez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolnowychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

  b) poprzez szkołę wyższą rozumie się: uczelnię, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

 2. szkołach ponadgimnazjalnych - rozumie się szkoły, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

  a) zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e, f;
  b) trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  c) trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  e) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów szkół wymienionych w pkt 1, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  f) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  g) szkoły policealne, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu;
  h) trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy;

 3. dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej, dochody wymienione w niniejszym załączniku;
 4. dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny;
 5. dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną;
 6. gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni łącznej przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy;
 7. instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to:

  a) dom pomocy społecznej,
  b) placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
  c) młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
  d) schronisko dla nieletnich,
  e) zakład poprawczy,
  f) areszt śledczy,
  g) zakład karny,
  h) zakład opiekuńczo-leczniczy,
  i) zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
  j) szkołę wojskową lub inną szkołę
  – jeśli powyższe instytucje zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

 8. osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób;
 9. doktorancie samodzielnym finansowo – oznacza to doktoranta, jeżeli:

  a) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt złożonym oświadczeniem oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  1) ukończył 26 rok życia,
  2) pozostaje w związku małżeńskim,
  3) ma na utrzymaniu dzieci;

  b) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. b pkt 1 , 2 nie był mniejszy niż 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich;

 10. stałym źródle dochodu - oznacza to stały lub cykliczny dochód uzyskiwany w wyniku wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywania pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 11. utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną okolicznościami wskazanymi w niniejszym załączniku;
 12. uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane okolicznościami wskazanymi w niniejszym załączniku.

§ 2

 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości uwzględnia się dochody osiągane przez:

  a) doktoranta;
  b) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (patrz: definicja w Regulaminie - § 3 pkt 8);
  c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (patrz: definicja w Regulaminie - § 3 pkt 8).

 2. Do dochodu rodziny doktoranta wlicza się:

  a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; w tym dochody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem przepisu § 5 ust. 1 pkt b;

  b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z zastrzeżeniem przepisu § 5 ust. 1 c – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.2, 1.3 do Regulaminu;

  c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.4 do Regulaminu) wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późna. zm.):

  • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących Żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późna. zm.),
  • należności pieniężne wypłacone policjantom, Żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone Żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  • należności Pieniężnem ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  • alimenty na rzecz dzieci,
  • stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych…(Dz. U .Nr 65 poz.595 z późń. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późna. zm.),
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
  • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
  • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • kwoty otrzymywane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz.693),
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 3. Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w katalogu dochodów w ust. 2 pkt c, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej doktoranta przy przyznawaniu stypendium socjalnego - będą to m.in.: świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.).

 4. Ponadto do dochodu nie wlicza się:

  a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów Ustawy;
  b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

  1) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  2) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  3) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

  c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

  świadczeń, o których mowa w Ustawie, w:

  1) art. 173a (pomoc materialna dla studentów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego),
  2) art. 199a (pomoc materialna dla doktorantów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego),
  3) art. 179 ust. 5 - stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
  d) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny orzeczonych wyrokiem sądowym lub wynikających z ugody zawartej przed sądem.

§ 3

 1. Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt c:

  a) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  1) ukończył 26 rok życia,
  2) pozostaje w związku małżeńskim,
  3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 2 ust. 1

  lub

  b) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
  2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
  3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. b pkt 1,2 jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  4) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 2. W pozostałych przypadkach, sytuację materialną doktoranta ustala się z uwzględnieniem dochodów doktoranta, małżonka doktoranta, ich dzieci oraz jego rodziców i uczącego się rodzeństwa do 26 roku życia (patrz: § 2 ust. 1).
 3. Źródłem stałego dochodu doktoranta może być w szczególności: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cykliczne zawieranie umowy zlecenia, umowy o dzieło.
 4. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku.

§ 5

 1. W celu ustalenia wysokości dochodu w rodzinie doktoranta sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez doktoranta i członków rodziny doktoranta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenia pomocy materialnej z zastrzeżeniem § 10, § 11 niniejszego załącznika.

  a) W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód członka rodziny pomniejsza się: o podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz faktycznie zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość faktycznie zapłaconych składek).

  b) W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (rozliczane m.in. na podstawie PIT: 36 i 36L z załącznikami), dochód członka rodziny pochodzący z działalności gospodarczej pomniejsza się o podatek należny oraz faktycznie zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne (należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość faktycznie zapłaconych składek).

  c) W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową (rozliczane m.in. na podstawie PIT: 28, 28A, 28B i 16A z załącznikami), dochód członka rodziny pomniejsza się o faktycznie zapłacone: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy (załącznik nr 1.3).

  d) W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w ostatnim roku kalendarzowym odejmuje się kwotę alimentów faktycznie zapłaconych w ostatnim roku kalendarzowym.

  e) W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji oraz jej dochodów.

  f) W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w ostatnim roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem przepisów § 6.

  g) W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego.

  h) W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągnął w ostatnim roku podatkowym stanowiącym podstawę do ustalenia dochodu, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.

  i) Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejsza się odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

§ 6

 1. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
 2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
 3. W przypadku ustalania wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art.18 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, z tym zastrzeżeniem, że do powierzchni użytków rolnych nie wlicza się ziemi oddanej w dzierżawę, o której mowa w § 4 pkt 5 lit. d tiret 1-3.
 4. Przez umowę dzierżawy zawartą zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rozumie się umowę dzierżawy zawartą w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, zawartą z osobą niebędącą:

  a) małżonkiem wydzierżawiającego;
  b) jego zstępnym lub pasierbem;
  c) małżonkiem zstępnego lub pasierba;
  d) osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym;
  e) małżonkiem osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 7

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

§ 8

 1. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę do ustalenia prawa do świadczeń wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości - co powinno być udokumentowane m.in. odcinkami przekazów/przelewów oraz zaświadczeniem komornika o stanie egzekucji alimentów w przypadku ich nieotrzymywania lub otrzymywania w mniejszej wysokości, informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 2. W przypadku uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych do ukończenia 25 roku życia, jeśli z zaświadczenia komornika wynika, że postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, przedłożyć należy zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym - będącym podstawą ustalania uprawnień do pomocy materialnej.

§ 9

 1. W przypadku, gdy członek rodziny doktoranta ubiegającego się o świadczenia zaginął, doktorant składający wniosek o świadczenia do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, a w przypadku cudzoziemców, właściwej instytucji.
 2. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się członka rodziny, który zaginął.
 3. Doktorant przedstawia raz na kwartał aktualne zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

 § 13

Do składu rodziny nie wlicza się rodzica, jeśli:

 1. rodzic nie żyje (akt zgonu);
 2. rodzic zaginął (zaświadczenie z Policji);
 3. rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia);
 4. rodzic ma orzeczone alimenty względem doktoranta (do dochodu wlicza się wówczas alimenty);
 5. rodzic, z którym doktorant mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 6. powództwo o alimenty względem rodzica zostało przez sąd oddalone.