Usługi badawcze

 1.   Ekspertyzy z wielu branż, w tym: ekologicznej, spożywczej, produktów rolno-spożywczych, IT/ICT:

 • Opracowania i konsultowanie dokumentów strategiczno-planistycznych
 • Badania, opinie, ekspertyzy i analizy z zakresu ochrony i monitoringu środowiska oraz oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • Opracowania materiałów promocyjno-reklamowych
 • Realizacja projektów promocyjnych i kulturalnych w Inkubatorze Medialno-Artystycznym
 • Tworzenie i przetwarzanie baz danych, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu IT
 • Badania statystyczne, socjologiczne, rynkowe i marketingowe (ankiety, wywiady) z zakresu turystyki, gospodarki i kultury
 • Tłumaczenia, konsultacje językowe

2.    Badania laboratoryjne

Istotnym elementem  działalności UMCS jest możliwość prowadzenia badań zleconych przez wysokiej klasy specjalistów w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszy, światowej klasy sprzęt pomiarowy. Na uwagę zasługuje tu Certyfikowane Wydziałowe Laboratorium Analityczne.

Wybrane laboratoria:

Szklarnia

Szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS obejmuje ok. 500 m2 powierzchni. W jej skład wchodzi kilka modułów tworzących jeden spójny system przeznaczony do badań eksperymentalnych nad roślinami, częściowo także nad zwierzętami.

Najważniejszym elementem szklarni są trzy przeszklone hale wegetacyjne, służące uprawie roślin. Dzięki temu możliwe jest równoległe prowadzenie kilku eksperymentów w różniących się warunkach mikroklimatycznych. Stabilne warunki rozwoju roślin w zakresie temperatury, nasłonecznienia oraz doświetlenia zapewnia nowoczesny system sterowany komputerowo.

Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia są komplety specjalnych lamp imitujących oświetlenie naturalne, a jednocześnie zapewniających odpowiednią temperaturę rozwoju roślin.

W szklarniach prowadzone są uprawy roślin naczyniowych oraz roślin zarodnikowych (mchów, wątrobowców) przeznaczonych do badań eksperymentalnych. Badania prowadzone są w miejscach hodowli roślin oraz w specjalistycznych laboratoriach poszczególnych jednostek. Mają one zarówno charakter badań podstawowych, jak też aplikacyjnych i w szczególności dotyczą metabolitów wtórnych produkowanych przez rośliny lecznicze, symbiotycznych układów roślin z bakteriami, bionawożenia, wykorzystania bakterii w celu zwiększania biodostępności nierozpuszczalnych związków fosforu, mechanizmów generowania sygnałów elektrycznych u roślin, glebowego banku nasion, badań embriologicznych, a także badań nad interakcjami pomiędzy roślinami, a mikroorganizmami symbiotycznymi lub patogennymi.

Grupa docelowa:

Firmy z branży spożywczej, biotechnologicznej, chemicznej (nawozy), rolnicza

Laboratorium sekwencjonowania DNA

Laboratorium prowadzi badania w kierunku analiz DNA organizmów prokariotycznych oraz eukariotycznych zarówno z wykorzystaniem wysokoprzepustowych technologii typu NGS (ang. next generation sequencing), jak również tradycyjnych metod sekwencjonowania DNA.

W skład wyposażenia laboratoryjnego wchodzą specjalistyczne urządzenia służące do wstępnego przygotowania materiału biologicznego, jego zabezpieczenia, a następnie prowadzenia określonych analiz genetycznych, m.in. komora laminarna, trzypoziomowa wytrząsarka do hodowli bakterii, komora PCR, koncentrator próżniowy, system oczyszczania wody, zestaw do elektroforezy białek, zestawy cieplarek laboratoryjnych.

Grupa docelowa:

Firmy z branży spożywczej, biotechnologicznej, rolniczej, medycznej, kryminalistyka

Laboratorium kultur in vitro

Laboratorium prowadzi badania w zakresie regeneracji roślin z wyizolowanych fragmentów lub całych organów roślinnych. Materiałem wyjściowym umożliwiającym pełną regenerację roślin są również niewielkie fragmenty tkanki lub pojedyncze komórki roślinne. Doświadczenia możliwe są do przeprowadzania wyłącznie w pomieszczeniach sterylnych, w ściśle kontrolowanych warunkach w zakresie temperatury i oświetlenia. Istnieje możliwość późniejszej aklimatyzacji tak wyhodowanych roślin do warunków szklarniowych lub polowych.

Grupa docelowa:

Firmy z branży biotechnologicznej, rolniczej ,medycznej,

Laboratorium mykologiczne

Laboratorium prowadzi badania w zakresie identyfikacji grzybów reprezentujących rożne grupy taksonomiczne oraz ekologiczne, wśród których znajdują się zarówno gatunki symbiotyczne, jak też patogenne. Podstawą badań są hodowle grzybów w czystych kulturach, które poddawane są dalszym specjalistycznym analizom. Podstawowym przedmiotem badań są grzyby pasożytnicze roślin naczyniowych dziko rosnących, jak też uprawianych i hodowanych. Drugą grupę stanowią grzyby saprobiczne, występujące na martwej materii, na substratach organicznych (gleba, ściółka, drewno, papier), w powietrzu (m.in. w pomieszczeniach zamkniętych – muzeach, archiwach, mieszkaniach) oraz na substratach nieorganicznych (plastik, beton, metal). Znaczna część tych grzybów to organizmy powodujące tzw. korozje biologiczne.

Grupa docelowa:

Firmy z branży biotechnologicznej, rolniczej ,budowlanej, medycznej

Laboratorium elektrofizjologiczne

Laboratorium prowadzi badania w zakresie odpowiedzi elektrycznej komórek roślin, zwierząt i grzybów na czynniki stresowe, w żywych obiektach na rożnych poziomach złożoności – w całych organizmach, w pojedynczych komórkach oraz w wyizolowanych fragmentach błon komórkowych. Zespół posiada duże doświadczenie i międzynarodową renomę w badaniach dotyczących potencjałów czynnościowych i wariacyjnych, generowanych przez rośliny w reakcji na stres biotyczny i abiotyczny, a także znaczne osiągnięcia w badaniu aktywności kanałów jonowych techniką patch-clamp w błonach wakuolarnych roślin.

Grupa docelowa:

Firmy z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, ochrony środowiska

Laboratorium elektroforezy kapilarnej

Laboratorium prowadzi wszechstronne analizy jakościowe oraz ilościowe składu chemicznego roślin, żywności oraz innych próbek biologicznych pod kątem zawartości w nich różnorodnych składników organicznych i nieorganicznych.

Opracowane w laboratorium metody pozwalają na analizę zawartości niskocząsteczkowych kwasów organicznych, witaminy C oraz glutationu, oligopeptydów tiolowych, związków fenolowych, kumaryn oraz innych roślinnych substancji biologicznie aktywnych. Dodatkowo laboratorium jest przystosowane do oznaczenia wybranych kationów i anionów nieorganicznych w rożnych matrycach.

Grupa docelowa:

Firmy z branży biotechnologicznej, rolniczej, spożywczej, farmaceutycznej, medycznej, ochrony środowiska

Laboratorium hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych

Laboratorium prowadzi badania w zakresie wzajemnych oddziaływań komórek nowotworowych z komórkami prawidłowymi oraz organizmem gospodarza, w tym z odpornością nieswoistą organizmu. W tym celu w laboratorium wyprowadzane są hodowle komórek nowotworowych z materiałów pobranych od ludzi i zwierząt chorych na nowotwory. Z tkanek ludzkich i zwierzęcych wyprowadza się także komórki prawidłowe. Wyprowadzone klony komórek przetrzymywane są w banku w ciekłym azocie.

Grupa docelowa:

Firmy z branży medycznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej

Laboratorium upraw hydroponicznych roślin

Laboratorium przeznaczone jest do uprawy roślin w ściśle kontrolowanych i powtarzalnych warunkach, imitujących warunki naturalne albo w warunkach sztucznie stworzonych, naśladujących działanie ekstremalnie zmieniających się warunków środowiskowych.

Kontrolowane w ten sposób warunki uprawy dają możliwość pozyskiwania do badań powtarzalnych próbek materiału roślinnego. Ponadto, możliwość kontrolowania zmian warunków wzrostu i rozwoju roślin jest bardzo istotna w badaniach morfologicznych i fizjologicznych, a jednocześnie biochemicznych mechanizmów adaptacji i tolerancji roślin na niekorzystne czynniki środowiska.

W komorach są również prowadzone badania nad syntezą metabolitów wtórnych przez galmanowe populacje roślin leczniczych oraz badania roli cząsteczek sygnałowych w roślinach poddawanych zmieniającym się warunkom środowiska.

Grupa docelowa:

Firmy z branży biotechnologicznej, rolniczej

Laboratorium ekologiczno-gleboznawcze

Laboratorium prowadzi badania w kierunku analizy pobranych próbek środowiskowych (np. materiału glebowego ze zgromadzonymi tam nasionami, nasion rożnych gatunków roślin, banku nasion roślin wodnych) w ściśle kontrolowanych warunkach świetlnych i termicznych, a także przeprowadza eksperymenty z symulacją pełnego oświetlenia i ocienienia oraz szerokiego spektrum warunków pośrednich naśladujących parametry środowiska lądowego i wodnego. Zwiększa to możliwości badania struktury i funkcjonowania organizmów oraz populacji roślinnych w różnych warunkach środowiskowych oraz w rozmaitych typach krajobrazu. Ponadto przygotowuje

różnorodne próbki środowiskowe do dalszych analiz oraz prowadzi pomiary takich parametrów siedliskowych, jak tlen rozpuszczony, odczyn, przewodność elektrolityczna, temperatura, zasolenie i ciśnienie atmosferyczne.

Grupa docelowa:

Firmy z branży biotechnologicznej, rolniczej

 3.    Zarządzanie własnością intelektualną

W dzisiejszym modelu gospodarki opartej na nauce i wiedzy bardzo ważne jest właściwe zarządzanie procesami poszukiwania nowych pomysłów, które następnie mogą zostać skomercjalizowane. Jednak transfer innowacyjnego pomysłu w gotowy produkt nie może odbyć się bez właściwie dobranej do efektów strategii ochrony własności intelektualnej. Ochrona wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych czy wzorów przemysłowych nie powstaje z mocy prawa. Wymaga zaangażowania i czasu i środków. Dlatego należy zabezpieczyć swój innowacyjny pomysł i na początku ustalić standardy postępowania. UMCS posiada bogate doświadczenie z zakresu wsparcia innowatorów w procesie ochrony własności intelektualnej.

4.    Opinie o innowacyjności

Opinia o innowacyjności technologii jest niezależną opinią eksperta na temat danej technologii, którą przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć. Opinia taka, zgodnie z wymogiem stawianym przez Ministerstwo Rozwoju jest dowodem na zastosowanie innowacji procesowej lub produktowej w planowanej inwestycji. Przygotowywana opinia zawiera m.in. charakterystykę planowanej do wdrożenia przez przedsiębiorstwo technologii i określa czas, w jakim w jakim jest ona stosowana w regionie, w Polsce lub na świecie. Opinia sporządzana jest przez wybranych i niezależnych naukowców z UMCS.

Opinia o innowacyjności może mieć zastosowanie m.in. do:

 • pozyskania środków z funduszy strukturalnych
 • uzyskania kredytu technologicznego
 • skorzystania z ulgi technologicznej
 • wsparcia celów PR przedsiębiorstwa

O wydanie opinii o innowacyjności ubiegać się mogą przedsiębiorstwa planujące wdrożyć innowację, podmioty posiadające patenty na wynalazki, prawo rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo ochronne na wzór użytkowy, ale także właściciele technologii lub większościowi udziałowcy spółek będących właścicielami technologii.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w celu omówienia szczegółów współpracy.