Uruchomienie nowej prorynkowej specjalności na kierunku Chemia - Zad. 10

Zadanie obejmuje:
1) Modyfikacja programu kształcenia na kier. chemia:

     a) opracowanie planu zajęć na nowej specjalności, efektów kształcenia w konsultacji z pracodawcami z lubelskiego otoczenia
         społ.gospod.;

     b) opracowanie sylabusów do nowopowstałych przedmiotów na specjalności, skryptów i materiałów dydaktycznych.

2) Realizacja zajęć na nowej specjalności: specjalnością objetęte zostanie 20 studentów kierunku chemia na studia II stopnia, którzy w roku akademickim 2018/19 zostaną przyjęci na I rok. Zajęcia obejmują 900 godzin dydaktycznych w tym 360 godzin wykładów, 210 godzin konserwatoriów i 330 godzin labolatoriów.

Kryterium rekrutacji:
- średnia arytmetyczna ocen uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów.
- zaliczone na studiach przedmioty podstawowe i kierunki w minimalnej liczbie godzin: matematyka 30 h, fizyka 20 h, chemia 280h

W przypadku większej liczby chętnych ostatecznym kryterium zakwalifikowania się na specjalność będzie kolejność zgłoszeń(wyboru specjalności).

Zakres tematyczny zajęć na specjalności: dotyczyć będzie zagadnień wyjaśniających podstawy transmisji danych w światłowodowych mediach transmisyjnych, zasad działania światłowodów, a także sposobów wytwarzania, zastosowania i ograniczenia w ich wykorzystywaniu, perspektyw dalszego rozwoju oraz innych niż telekomunikacyjne dziedzin zastosowań światłowodów. Student zdobędzie wiedzę o technologiach wytwarzania komponentów fotonicznych i światłowodowych dla systemów transmisyjnych, wytwarzania światłowodów aktywnych do zastosowań we wzmacniaczach światłowodowych nowej generacji, fotowoltaicznych źródłach energii, fotonicznych systemach komunikacyjnych, technologiach światłowodowych i czujnikach nowej generacji, w tym pracujących w środowiskach agresywnych, metodach otrzymywania powłok cienkowarstwowych czujników światłowodowych w tym czujników wykorzystujących technologie kwantowe, technologiach wytwarzania światłowodów specjalnych, technologiach zbierania i przetwarzania danych, wykonywania pomiarów parametrów biologicznych, a także otrzymywania światłowodów, wielopłaszczowych i wielordzeniowych oraz elementów fotonicznych dla światłowodowych źródeł światła, w tym światłowodów polimerowych oraz elementów fotonicznych dedykowanych dla innowacyjnych źródeł światła czy wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych itp. Studia ukierunkowane są na zdobywanie umiejętności praktycznych, stąd wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych oraz praktyk zawodowych w trakcie których studenci wykonują samodzielnie różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym związanym ze studiowaną specjalnością. W ramach poszczególnych modułów studenci zrealizują przedmioty związane z uzyskaniem najnowszej wiedzy dotyczącej metod projektowania, wytwarzania i zastosowania światłowodów.

Załączniki