UROCZYSTA IMMATRYKULACJA

Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMCS uprzejmie informuje, że uroczysta Immatrykulacja dla studentów I roku stacjonarnych studiów I-go stopnia odbędzie się w dniu 1 października 2015 roku w Auli Wydziału Humanistycznego Nr 36B, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, w następujących godzinach:

zbiórka godz. 7.30  dla kierunków :         
                                 anglistyka
                                 germanistyka

zbiórka godz. 9.30  dla kierunków :       
                                  lingwistyka stosowana
                                  historia
                                  archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
                                  turystyka historyczna

zbiórka godz. 11.30  dla kierunków :         
                                   filologia polska
                                   e-edytorstwo i  techniki redakcyjne
                                   glottodydaktyka polonistyczna
                                   bałkanistyka
                                   rusycystyka
                                   ukrainistyka

zbiórka godz. 13.30  dla kierunków :       
                                    archeologia
                                    informacja w e-społeczeństwie
                                    kulturoznawstwo
                                    technologie cyfrowe w animacji kultury

zbiórka godz. 15.00  dla kierunków :
                                    iberystyka
                                    romanistyka
                                    logopedia  z audiologią 

Obecność na immatrykulacji jest o b o w i ą z k o w a. Obowiązuje strój uroczysty.


Zgodnie z PISMEM OKÓLNYM Nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 1 października 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  

    Aktualności