Kalendarz wydarzeń

„Kronika z podróży” - konkurs literacki z jęz. portugalskiego

Centrum Języka Portugalskiego/Camões w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu literackiego z języka portugalskiego.

Celem konkursu jest upamiętnienie 500-lecia morskiej wyprawy dookoła świata żeglarza Ferdynanda Magellana poprzez stworzenie tekstu literackiego w języku portugalskim o tematyce podróżniczej.

Konkurs skierowany jest do osób, dla których język portugalski nie jest językiem ojczystym.

Prace należy przesłać do 30 listopada 2019 r. za pomocą niniejszego formularza zgłoszeniowego.

V edycja konkursu literackiego z języka portugalskiego - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin przesyłania prac: 30 listopada 2019 r.

Wybierz plik

(pole obowiązkowe) Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych z organizacją konkursu.


(pole obowiązkowe) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem V edycji konkursu literackiego z języka portugalskiego i w pełni go akceptuję.


(pole obowiązkowe) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji konkursu literackiego z języka portugalskiego przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. Moja zgoda ważna jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.


(pole nieobowiązkowe) Wyrażam zgodę na ogłoszenie wyników konkursu z moimi danymi osobowymi (imię i nazwisko) na stronie internetowej Centrum Języka Portugalskiego/Camões (https://www.umcs.pl/pl/camoes.htm).


(pole nieobowiązkowe) Wyrażam zgodę na ogłoszenie wyników konkursu z podanym przez mnie pseudonimem na stronie internetowej Centrum Języka Portugalskiego/Camões (https://www.umcs.pl/pl/camoes.htm).


(pole nieobowiązkowe) Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach konkursu literackiego z języka portugalskiego lub innych konkursach organizowanych przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões.


(pole obowiązkowe) Jestem świadoma/y, że:

 • administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
 • w celu organizacji konkursu literackiego z języka portugalskiego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu,
 • podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania, brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konkursie,
 • dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji danych, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
 • przysługują mi na podstawie przepisów, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawa, w tym dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy czym, jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie literackim z języka portugalskiego. Zostałam/em także poinformowana/y o prawie zgłoszenia skargi do organu nadzorczego monitorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
 • dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawionych, zgodnie z oświadczeniami zgód zawartymi w formularzu oraz na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi Administrator zawrze umowy o współpracy, m.in. biorących udział w organizacji konkursu,
 • administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.
  Data dodania
  21 sierpnia 2019