Aktualności

Zmarła śp. prof. dr hab. Teresa Jakubowicz


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 sierpnia 2019 r. zmarła

śp. prof. dr hab. Teresa Jakubowicz

emerytowana profesor

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Urodziła się 15 października 1946 roku w Łopienniku. Była absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w 1977 roku, stopień doktora habilitowanego w 1988 roku, a tytuł profesora w 1999 roku.

Pracę rozpoczęła w 1969 roku w Zakładzie Biologii Molekularnej UMCS. W roku 2000 objęła funkcję kierownika Zakładu Patologii Owadów, obecnego Zakładu Immunobiologii. W latach 1993-1996 była wicedyrektorem Instytutu Mikrobiologii UMCS. W kadencji 1996-1999 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.

Problematyka prowadzonych przez Panią Profesor badań dotyczyła w początkowym okresie poznania mechanizmów biosyntezy białek; struktury i funkcji rybosomów eukariotycznych; potranslacyjnej modyfikacji białek przez fosforylację; izolacji, oczyszczania i charakterystyki kinaz białkowych. Późniejsza tematyka badawcza obejmowała molekularne mechanizmy odpowiedzi immunologicznej bezkręgowców.

Odbyła długoterminowe staże naukowe w USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Była redaktorem sekcji „C” Biologia Annales UMCS oraz członkiem rady redakcyjnej Acta Biochimica Polonica. Przez dwie kadencje była przewodniczącą Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a przez pięć kolejnych kadencji członkiem z wyboru Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Była członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Komisji Biotechnologii PAN w Lublinie. Za pracę naukową wielokrotnie otrzymywała nagrody Sekretarza Naukowego PAN, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora UMCS.

Była cenionym dydaktykiem, promotorem sześciu rozpraw doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich.
Za działalność dydaktyczną została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W osobie Pani Profesor Teresy Jakubowicz żegnamy dobrego człowieka,
wybitnego specjalistę w zakresie biologii molekularnej i immunobiologii oraz wychowawcę wielu pokoleń biologów i biotechnologów.

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


 Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w 8 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Kaplicy Cmentarnej przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    6 sierpnia 2019