Aktualności

Zmarł prof. dr hab. Wiesław Skrzydło, Rektor UMCS w latach 1972-1981

Rektor i społeczność akademicka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają,
że w dniu 11 kwietnia 2021 roku zmarł

śp.
prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
Rektor UMCS w latach 1972-1981

Urodził się 11 kwietnia 1929 roku w Rokitnie. Ukończył studia prawnicze na
Uniwersytecie Warszawskim.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany był od 1949 roku. W 1959 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a cztery lata później stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1970 r., zaś tytuł profesora zwyczajnego w 1975 roku.

Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora obejmowały polskie prawo konstytucyjne, w tym funkcjonowanie partii politycznych, parlamentu i rządu, a także zagadnienia ustroju państw zachodnich, szczególnie Francji i Belgii. Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło był autorem ponad dwustu publikacji, licznych monografii i artykułów, które wpisały się w dorobek konstytucjonalizmu.

Profesor Wiesław Skrzydło był niekwestionowanym autorytetem prawa konstytucyjnego,
a jego wiedza i dorobek naukowy zyskały szerokie uznanie. Poglądy Profesora dotyczące kwestii prawno-ustrojowych są wysoko cenione oraz często wykorzystywane zarówno w nauce prawa, jak i w praktyce funkcjonowania organów państwa.

Wiedza, otwartość i wielka życzliwość Profesora sprawiły, że cieszył się ogromnym szacunkiem w środowisku naukowym. Jego praca na rzecz społeczności akademickiej, podczas pełnienia funkcji Rektora, przyczyniła się nie tylko do budowania wspólnoty,
ale też do rozwoju kadry naukowej oraz uczelnianej infrastruktury.
Profesor Wiesław Skrzydło z oddaniem służył Uniwersytetowi, a jego wykłady, seminaria, odczyty i prelekcje inspirowały do wielu niezwykłych dyskusji.

O osiągnięciach Profesora w zakresie kształcenia prawników świadczy duża liczba wypromowanych magistrów i doktorów, a także udział w postępowaniach habilitacyjnych i związanych z nadaniem tytułu profesora.

Za wybitne osiągnięcia na polu nauki oraz za działalność społeczną prof. Wiesław Skrzydło został odznaczony Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Komandorią Orderu Zasługi Republiki Francuskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1979 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Na odejście bliskich nie można się przygotować. Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę, przychodzi za szybko. A teraz, zabiera nam człowieka wyjątkowego, którym był Profesor Wiesław Skrzydło – wybitny uczony, Rektor UMCS, wieloletni pracownik naszej Uczelni, wyjątkowo ceniony za swoją działalność badawczą, wyrozumiały nauczyciel i wspaniały przyjaciel.

Cześć Jego pamięci!

Fot. Rafał Bil

    Aktualności

    Data dodania
    16 kwietnia 2021