Aktualności

Laureaci nagrody dotyczącej książek o tematyce żydowskiej

Laureatami 3. edycji Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, ustanowionej z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, za najlepszą naukową publikację w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce zostali: Dagmara Budzioch, Marcin Wodziński, Waldemar Spallek i Hanna Kozińska-Witt. Gratulujemy!

Do edycji Nagrody wysłano 11 zgłoszeń. Kapituła, pod przewodnictwem dziekana Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisława Sroki, wybrała do drugiego etapu 5 książek, by ostatecznie nagrodzić troje autorów:

  • dr Dagmarę Budzioch za książkę „Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku” – nagroda pierwsza.
  • prof. Marcina Wodzińskiego i dr hab. Waldemara Spallka za książkę „Chasydyzm. Atlas historyczny” – nagroda druga.
  • dr Hannę Kozińską-Witt za książkę „Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku” – nagroda trzecia.

Dyplomy uznania otrzymali także pozostali nominowani: Marta Janczewska i prof. Jacek Leociak za publikację „Archiwum Ringelbluma. Antologia” oraz prof. Adam Kaźmierczyk i dr Przemysław Zarubin za książkę „Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek). Źródła/Jewish Territorial Self-Government in the Crown in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Sources”.

Więcej informacji

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, której wysokość wynosi 20 tys. złotych, została ustanowiona z inicjatywy wspomnianych wyżej środowisk akademickich UJ i UMCS , przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Rothów. Jej patronami są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów – prof. Józef A. Gierowski, rektor UJ w latach 1981-1987 i prof. Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana przez nich w 1984 roku współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinarnych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem.

Należy wspomnieć, że laureatka pierwszej nagrody dr Dagmara Budzioch w znacznym stopniu realizowała swój projekt badawczy, którego efektem jest nagrodzona książka, podczas stażu podoktorskiego (uzyskanego z grantu FUGA NCN) odbytego w latach 2014–2017 w UMCS w Lublinie, w Zakładzie Kultury i Historii Żydów Instytutu Kulturoznawstwa pod opieką naukową dr hab. prof. UMCS Andrzeja Trzcińskiego.
Źródło: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

    Aktualności

    Data dodania
    27 listopada 2020