Ukrainistyka, II stopień

 

Nazwa kierunku

Ukrainistyka, II stopień

Specjalności

Tłumaczeniowa

Język wykładowy

polski, ukraiński

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku „Ukrainistyka” są studiami o profilu ogólnoakademickim, łączące przygotowanie teoretyczne absolwenta z zawodowym. Studia zawierają zagadnienia z zakresu współczesnej literatury i kultury ukraińskiej, najnowszych teorii lingwistycznych oraz komunikacji interkulturowej. Bloki zajęć obowiązkowych, wybieralnych i specjalnościowych gwarantują zdobycie pogłębionej i poszerzonej wiedzy językowej, umiejętności i kompetencji społecznych / zawodowych oraz przygotowują do pracy naukowo-badawczej / doskonalenia zawodowego. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty obowiązkowe z zakresu: wiedzy o języku i literaturze ukraińskiej, wiedzy o dziejach i kulturze ukraińskiej, w toku realizacji których szczególny nacisk kładziony jest na ich interkulturowy wymiar, wiedzy o dyscyplinach filologicznych.

Przedmioty w bloku przedmiotów specjalnościowych i wybieralnych, pogłębiają wiedzę absolwenta, oraz wyposażają w umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Uniwersytet w Zagrzebiu, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy,  Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent: posiada kompetencje językowe w zakresie języka ukraińskiego (poziom biegłości C2 ESOKJ) oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym(m.in. z takich dziedzin jak ekonomia, prawo, medycyna i in.), niezbędnym do funkcjonowania zawodowego; posługuje się językiem zachodnioeuropejskim (poziom biegłości B2+ ESOKJ); ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa, kulturoznawstwa, etnolingwistyki i socjolingwistyki; ma pogłębione umiejętności badawcze w tych dyscyplinach, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej; ma wiedzę niezbędną do kompleksowej realizacji zadań zawodowych, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań, oceny metod i procedur realizacji tych zadań; zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych, posiada wiedzę i umiejętności na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego i potrafi ją zastosować w sytuacja profesjonalnych.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. : organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, świadczących usługi biznesowe, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia korespondencji, negocjacji w języku obcym z wykorzystaniem języków specjalistycznych oraz pogłębionej znajomości kultury i realiów polityczno-gospodarczych; analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów ukraińskiego obszaru językowego; dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu; doradcy w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach; w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów Ukrainy, takich jak biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne; w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Ukrainą.

Uprawnienia zawodowe

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Biura tłumaczeń

 Jednostka prowadząca

Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS

Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Lyubov Frolyak, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny
za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Iwona Tsanev

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Katarzyna Tomczyk

 Dodatkowe informacje
(linki)

Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa:
https://www.facebook.com/KNUUMCS 

 

Program studiów

Specjalność: Tłumaczeniowa (od roku akad. 2019/2020):

 

 

Specjalność: Tłumaczeniowa (od roku akad. 2022/2023):