Uczelniana Komisja Wyborcza

UCHWAŁA Nr XXIV – 33.26/20
Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

§ 1


Na podstawie § 142 ust. 1 Statutu UMCS z dnia 29 maja 2019 r. Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą na kadencję 2020-2024 w składzie:

 1. dr Wojciech Mojski – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
 3. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
 4. dr hab. Marzena Bernatowicz, prof. UMCS
 5. dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS
 6. dr hab. Anna Matuszewska, prof. UMCS
 7. dr Mirosław Krukowski

  Przedstawiciele samorządu studentów, doktorantów i związków zawodowych:

 8. mgr Patryk Banaszkiewicz
 9. Paweł Zagrodniczek
 10. dr Henryk Kowalski
 11. dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS
 12. Dorota Kretowicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UMCS
REKTOR
prof. dr hab. Stanisław Michałowski