Uchwała dotycząca zapisów na seminaria

§2 Uchwały Rady Wydziału Politologii Nr VII/90/2009 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalania minimum kadrowego na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii oraz zasad zapisu na seminaria dyplomowe

  1. Seminaria dyplomowe na kierunku studiów prowadzone są przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz wchodzących w skład minimum kadrowego na tym kierunku na podstawie postanowień § 1. 
  2. Kolegium Dziekańskie określa, na podstawie liczby studentów danego roku kierunku studiów kwalifikowanych na seminarium dyplomowe oraz liczby nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego wchodzących w skład minimum kadrowego na tym kierunku, maksymalną liczbę uczestników seminarium w naborze na zajęcia seminaryjne w danym roku akademickim. 
  3. Studenci Wydziału mają prawo zapisać się na dowolne seminarium, w tym także prowadzone na innym kierunku studiów w ramach Wydziału. Liczba studentów z innych kierunków studiów nie może jednak przekroczyć 25 % maksymalnej liczby uczestników seminarium w naborze na zajęcia seminaryjne w danym roku akademickim określonej w ustępie poprzedzającym. 
  4. Student innego kierunku przed dokonaniem zapisu na seminarium w trybie określonym w ustępie poprzedzającym musi uzyskać akceptację prowadzącego seminarium oraz zgodę Prodziekana ds. Studenckich. Dokonany wybór winien być zgodny z kierunkiem studiów. 
  5. Rada Wydziału może wyjątkowo wyrazić zgodę na prowadzenie seminarium dyplomowego przez nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora oraz wchodzącego w skład minimum kadrowego na danym kierunku. Wniosek składa do Rady Wydziału Kierownik Zakładu w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kierunku Studiów lub Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Studiów. Wniosek składany jest za pośrednictwem Kolegium Dziekańskiego. Wniosek taki może też złożyć Kolegium Dziekańskie. 
  6. W przypadku, gdy liczba studentów na kierunku studiów powoduje konieczność utworzenia kolejnych seminariów Kolegium Dziekańskie może wyrazić zgodę na prowadzenie seminarium przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz wliczonego do minimum kadrowego na innym kierunku studiów lub wnioskować do Rady Wydziału o powierzenie prowadzenia seminarium nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień naukowy doktora. 
  7. Uruchomienie dodatkowego seminarium może nastąpić także na wniosek Pełnomocnika Dziekana ds. Kierunku Studiów lub na wniosek zainteresowanego nauczyciela akademickiego. W sprawie wniosku nauczyciela akademickiego Kolegium Dziekańskie podejmuje decyzję po zaopiniowaniu uruchomienia dodatkowego seminarium przez Pełnomocnika Dziekana ds. Kierunku Studiów oraz uwzględniając realne potrzeby kierunku.