Tok postępowania

Korzystanie przez studentów niepełnosprawnych ze wsparcia w procesie kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi UMCS  - tok postępowania

Zakres pomocy udzielanej studentowi niepełnosprawnemu podejmującemu studia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej określony jest poprzez wewnętrzne akty prawne UMCS, w tym przez Regulamin Studiów.  

  1. Student niepełnosprawny ubiegający się o skorzystanie z przysługujących mu ulg i przywilejów związanych z procesem kształcenia zwraca się do Prodziekana właściwego ds. studenckich z wnioskiem o ustalenie zakresu wsparcia, z którego może skorzystać oraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi określony typ niepełnosprawności.  
  2. Prodziekan podejmuje decyzję na podstawie dokumentacji, rozmowy ze studentem, a  w razie potrzeby po konsultacjach z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS.
  3. Student otrzymuje pisemny wykaz udzielonych mu przywilejów, potwierdzony podpisem Prodziekana właściwego ds. studenckich, przy czym informacje o rodzaju niepełnosprawności podawane są tylko za zgodą studenta. Dokument ten jest okazywany przez studenta nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia i stanowi podstawę do udzielenia studentowi stosownych ulg.
  4. Student,  w kwestiach związanych z organizacją zajęć dydaktycznych i egzaminów, takich jak: zmiana grupy ćwiczeniowej,  dostosowanie terminu,  formy egzaminu oraz formy arkusza egzaminacyjnego zobowiązany jest do przestrzegania terminów określonych Regulaminem Studiów.
  5. Sprawami dotyczącymi pomocy materialnej z tytułu niepełnosprawności zajmuje się Dziekanat.