Terminarz rekrutacji 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim i językach obcych odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:

1 kwietnia 2019 r. - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów na stronie IRK;

10 lipca 2019 r. zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na które nie przeprowadza się egzaminów wstępnych;

16 lipca 2019 r. zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK;

18 - 20 lipca 2019 r. przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie IRK – dotyczy kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym, na które
przeprowadzono egzaminy wstępne w Instytucie Muzyki i Instytucie Sztuk Pięknych.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym, lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłasza następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca. Miejsca uważa się za zwolnione, jeżeli liczba osób, które złożyły komplet dokumentów, wyrażając w ten sposób wolę podjęcia studiów, jest mniejsza od limitu przyjęć na dany kierunek studiów określonego zarządzeniem Rektora.

22 lipca 2019 r. – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;

23-24 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy;

25 lipca 2019 r. – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;

26 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy.

---

25 czerwca 2019 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego przed komisją rekrutacyjną na kierunkach studiów na Wydziale Artystycznym, kierunku logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym i kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii;

1 i 2 lipca 2019 r. – egzaminy wstępne (rozmowy kwalifikacyjne i sprawdziany uzdolnień kierunkowych) - dot. kierunków studiów na Wydziale Artystycznym prowadzonych w Instytucie Muzyki,

4 lipca 2019 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne na kierunkach studiów na Wydziale Artystycznym - dot. kierunków studiów na Wydziale Artystycznym prowadzonych w Instytucie Muzyki,
ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych
kontach kandydatów w systemie IRK;

8 i 9 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów na kierunki, na które przeprowadzono egzaminy wstępne na Wydziale Artystycznym - dot. kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Muzyki

7,8 i 9 lipca 2019 r. - egzaminy wstępne (rozmowy kwalifikacyjne i sprawdziany uzdolnień kierunkowych) - dot. kierunków studiów na Wydziale Artystycznym prowadzonych w Instytucie Sztuk Pięknych;

10 lipca 2019 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne na kierunkach studiów na Wydziale Artystycznym - dot. kierunków studiów na Wydziale Artystycznym prowadzonych w Instytucie Sztuk Pięknych, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK;

12, 13, 15 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów na kierunki, na które przeprowadzono egzaminy wstępne na Wydziale Artystycznym - dot. kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Sztuk Pięknych;

3 i 4 lipca 2019 r. – egzaminy wstępne na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii;

5 lipca - ogłoszenie wyników sprawdzianu praktycznego. Kandydaci, którzy nie zaliczą sprawdzianu praktycznego, będą mogli zarejestrować się na inny kierunek studiów

8 lipca 2019 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK;

11 lipca - dostarczenie dokumentacji uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną przez kandydatów na kierunek Animacja Kultury I stopnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (ul. Narutowicza 12)

1 - 3 lipca 2019 r. – egzaminy wstępne (rozmowy kwalifikacyjne i sprawdziany uzdolnień kierunkowych – dot. kierunku logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym;

16 lipca 2019 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne na kierunku logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów
miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK;

W przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia rekrutacja nie może ona trwać dłużej niż do 21 września 2019 r.

Rekrutacja na studia niestacjonarne i studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzona przez wydziałowe komisje rekrutacyjne odbywa się od lipca do 21 września 2019 r.
Rekrutacja prowadzona przez komisję ds. cudzoziemców odbywa się w terminie od 1 kwietnia 2019 do 4 października 2019 r. Terminy określone w § 1 I ust. 1 pkt 2 – 12 nie obowiązują kandydatów cudzoziemców na studia pełnopłatne prowadzone w Uniwersytecie.
Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie, na które kształcenie rozpoczyna się w semestrze zimowym, zakończy się 4 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji:
tel. (81) 537 58 80 (w godz. 9.00 - 14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel. +48 81 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
Pobierz informator w języku ukraińskim

Informacja w języku rosyjskim:
tel. +48 81 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl
Pobierz informator w języku rosyjskim

Broszura informacyjna UMCS dla kandydatów na studia 2019/2020