Zapisy na seminaria- Administracja publiczna i Public relations i doradztwo medialne

mgr inż. Anna Stolarek

07.02.2018

Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/18 - zapisy

Zapisy będą możliwe w systemie USOS-web od 22.02.2018r. do 26.02.2018r. dla studentów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Obowiązuje limit miejsc.
Osobami uprawionymi do prowadzenia rozpoczynających się od semestru letniego roku akad. 2017/18 seminariów dyplomowych są następujący nauczyciele akademiccy:
  • na kierunku Public relations i doradztwo medialne – studia stacjonarne

- dr hab. Danuta Kępa-Figura

Propozycje zagadnień:
1. Komunikacja medialna
2. Język mediów
3. Język jako narzędzie public realtions
4. Gry językowe jako narzędzie public realtions
5. Pragmatyka komunikacji medialnej
6. Intencjonalność przekazów medialnych (perswazyjność, sprawczość, fatyczność)
7. Narracje w mediach
8. Medialny obraz świata – obrazy świata w mediach
9. Lingwistyczne studium wybranego przypadku medialnego 


dr Wojciech Maguś

Propozycje zagadnień: mediatyzacja polityki, marketing polityczny, public relations, profesjonalizacja komunikowania politycznego.

  • na kierunku Administracja publiczna – studia stacjonarne

dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw.,

Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich:
seminarium będzie miało dość szeroko zakreśloną problematykę obejmująca zagadnienia z historii ustroju, administracji i wymiaru sprawiedliwości od XVI do XX wieku.

- dr Kamil Sikora

Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich:
Seminarium z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem : Zagadnień dogmatycznych tej gałęzi prawa na tle systemu prawa RP Problematyki ustroju administracji publicznej ze zwrócenie uwagi na administrację rządowa i samorządowa. Zadań i form ich realizacji w świetle przepisów materialnego prawa administracyjnego np. Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i porządek publiczny, status osób fizycznych w świetle prawa administracyjnego - obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, dowody osobiste, paszporty itp

  • na kierunku Administracja publiczna – studia niestacjonarne

- dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw.,

Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich:
Prawo rolne
Prawo żywnościowe
Obrót nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie zasobami naturalnymi
Problematyka ochrony środowiska
Agrobiznes.

- dr Wojciech Graliński.

Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich:
Ustrój organów ochrony prawnej
Organy krajowe i międzynarodowe.

- doc. Dr Wiesław P. Tekely,

Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich:
seminarium będzie miało dość szeroko zakreśloną problematykę obejmująca zagadnienia z historii ustroju, administracji i wymiaru sprawiedliwości od XVI do XX wieku;

Przykładowe tematy:

1.Pozycja ustrojowa monarchy w Rzeczypospolitej szlacheckiej i Francji (XVI - XVIII w.).
2.Reformy administracji publicznej w Polsce w II połowie XVIII wieku.
3.Samorząd terytorialny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.
4.Modele ustrojowe sądownictwa administracyjnego.
5.Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku.
6.Konstytucja Francji z roku 1791 -- charakterystyka i porównanie systemów ustrojowych.
7.Rozwiązania autonomiczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.
8.Pozycja głowy państwa w okresie II RP.
9.Od sądownictwa stanowego do systemu sądów powszechnych.