PRZED EGZAMINEM KOŃCOWYM I OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

mgr inż. Anna Stolarek

17.07.2020

PRZED EGZAMINEM KOŃCOWYM I OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ


DWA tygodnie przed planowanym terminem obrony, student składa w dziekanacie: 

1) wydrukowany z systemu APD jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z numerami kontrolnymi w postaci wydruku dwustronnego na kartach formatu A4 w miękkiej oprawie (zgrzany termicznie),

* pracę można drukować i składać w dziekanacie, gdy promotor zaakceptuje ją po przejściu procedury sprawdzania w systemie antyplagiatowym. Nie trzeba czekać, aż promotor i recenzent wystawią recenzje.

 * każda strona (również tytułowa) musi być policzona- strony tytułowej nie numerujemy (ale liczymy),

 * temat pracy powinien być przetłumaczony na język angielski,


2) oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej wydrukowany z APD (apd.umcs.pl).

3) 4 zdjęcia formatu 4,5 x 6,5 cm na jasnym tle bez nakrycia głowy,

4)  dowód opłaty za dyplom w kwocie 60 zł, wniesionej na indywidualny nr konta, jeśli dyplom ma być wystawiony również w języku obcym to dodatkowo 40 zł

5) legitymację studencką lub  stosowne oświadczenie.Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język angielski. Wniosek absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy dołączyć 1 dodatkowe zdjęcie formatu 4,5 x 6,5 cm (identyczne, jak te, które były składane do dyplomu w języku polskim). Opłata za dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wynosi 40 zł.