Fizjoterapia - organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

mgr Monika Lenarciak

18.09.2020

        Organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach

kierunek Fizjoterapia

Uprzejmie informuje, że zajęcia dydaktyczne na kierunku Fizjoterapia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 prowadzone będą wg. poniższych zasad:

 1. Na kierunku Fizjoterapia zajęcia prowadzone będą w tzw. systemie hybrydowym
  tj. stacjonarnym i/lub zdalnym.
 2. Zajęcia wykładowe, ćwiczenia – CA, konwersatoria – KW (poza wybranymi przedmiotami) z poszczególnych przedmiotów przewidziane programem studiów będą odbywały się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym poza siedzibą uczelni wg tych samych harmonogramów z przypisaniem dni i godzin, z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS.
 3. Zajęcia laboratoryjne – LB będą odbywały się w formie hybrydowej tj. 20 % godzin przewidzianych na zajęcia laboratoryjne odbywać się będzie w formie zdalnej
  z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, a pozostałe 80% godzin dydaktycznych poprowadzone będzie w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem miejsc realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów określonych w planie zajęć.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w formie hybrydowej – 50% zdalnie i 50 % w trybie stacjonarnym. Dla studentów, którzy nie będą mogli realizować zajęć w tej formie przewiduje się alternatywne formy zajęć, dostosowane do możliwości i bieżących uwarunkowań (§ 1, pkt. 6. Zarządzenia nr 73/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.)
 5. Zajęcia prowadzone w zakresie praktyk zawodowych prowadzone będą w systemie hybrydowym tj. 20% godzin dydaktycznych realizowanych w formie pracy zdalnej pod opieką opiekuna praktyki zdalnej - możliwość realizacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy lub/i przygotowania teoretycznego studentów do odbycia praktyki w trybie stacjonarnym) oraz 80% godzin dydaktycznych prowadzonych w trybie stacjonarnym w poszczególnych placówkach medycznych pod opieką opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy (możliwość realizacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych). Ocena końcowa z realizacji praktyki zawodowej będzie oceną średnią z praktyki zdalnej i praktyki stacjonarnej.
 6. Lektoraty będą realizowane w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS lub aplikacji Teams w ramach ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365.
 7. Organizacja zajęć w tzw. układzie hybrydowym została udostępniona starostom poszczególnych roczników.
 8. Wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej bezwzględnie muszą być prowadzone z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS i regulacjami w tym zakresie obowiązującymi na UMCS.
 9. W związku z założeniami kierunku praktycznego i koniecznością realizacji zajęć dydaktycznych w placówkach medycznych wynikających z programu kształcenia (zajęcia w formie laboratoryjnej – w kontakcie z pacjentem)  - każdy student zobowiązany będzie do samooceny swojego zdrowia przed wyjściem na zajęcia.
 10. Elementami samooceny stanu zdrowia są:

- pomiar temperatury ciała,

- obserwacja objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego.

 1. W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego (37°C < temperatura < 38°C), gorączki (temperatura ≥ 38°C) lub innych objawów infekcyjnych, należy skontaktować się z lekarzem POZ (lekarz rodzinny).
 2. W przypadku wystąpienia:

- uporczywego kaszlu,

- duszności,

- gorączki,

należy zadzwonić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) lub lekarza POZ i postępować zgodnie z zaleceniami specjalistów.

 1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego oraz w przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub gorączki, zabronione jest przychodzenie na Uczelnię do czasu całkowitego wyleczenia.
 2. W przypadku zaistnienia nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student zobowiązany jest do powiadomienia prowadzącego zajęcia w trybie pilnym o swoim stanie zdrowia.
 3. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia jedynie zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza POZ.
 4. W związku z koniecznością realizacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych oraz utrzymania jakości kształcenia student zobowiązany jest do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia możliwości odrobienia zajęć laboratoryjnych.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej realizację zajęć w trybie mieszanym wszystkie zaplanowane zgodnie z w/w zasadami zajęcia będą realizowane w formie ZDALNEJ w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS wg tych samych harmonogramów (z przypisaniem dni, godzin).

Najważniejsze zalecenia dotyczące wszystkich pracowników i studentów:

 1. Zachowuj dystans społeczny polegający na ograniczaniu kontaktów pomiędzy ludźmi.
 2. Zachowuj bezpieczną odległość pomiędzy ludźmi wynoszącą na terenach ogólnodostępnych nie mniej niż 2 m, a w pomieszczeniach pracy oraz na stanowiskach pracy nie mniej niż 1,5 m.
 3. Unikaj skupisk ludzi, a zwłaszcza na małych zamkniętych powierzchniach.
 4. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
 5. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużytą chusteczkę, jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu.
 7. Unikaj bezpośrednich kontaktów z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 8. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu nie opuszczaj domu i niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
 9. Wypełnij ankietę informacyjną dotyczącą stanu zdrowia przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
 10. Zachowanie spokoju, wyrozumiałości, wzajemnej uprzejmości i optymizmu.

 

    Dodatkowe zalecenia dotyczące studentów:

 1. Przychodzenie do budynku Wydziału tuż przed zajęciami, opuszczanie go zaraz
  po zakończeniu zajęć.
 2. Przemieszczanie się najkrótszą drogą do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 3. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia, należy dokładnie zdezynfekować ręce i jeżeli wymaga tego rodzaj prowadzonych zajęć, założyć rękawiczki.
 4. Preparat do dezynfekcji zapewnia uczelnia.
 5. Używanie własnej osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku).
 6. W przerwie między zajęciami studenci mogą jeść wyłącznie przyniesione przez siebie produkty. Picie napojów i jedzenie nie może odbywać się w pracowni specjalistycznej lub laboratorium.
 7. Zbędne rzeczy (w tym telefony komórkowe) nie powinny być wnoszone na zajęcia.
 8. Rzeczy osobiste należy pozostawiać w przeznaczonym do tego miejscu (szafki lub odrębne pomieszczenie, w którym będą przygotowane np. foliowe worki na odzież zewnętrzną).
 9. Student ma obowiązek dbania o czystość swojego miejsca pracy, jego sprzątnięcie po zakończeniu pracy oraz umycie i zdezynfekowanie wykorzystywanych podczas zajęć narzędzi i aparatury.
 10. Wyrzucanie środków ochrony osobistej do zamykanych pojemników na odpady.

 

Zasady dla studentów w zakresie odbywania zajęć
na placówkach medycznych

 Wszyscy studenci kierowani na zajęcia w placówkach medycznych zobowiązani

 1. są do przestrzegania zasad organizacji zajęć określonych na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach.
 2. Studenci są zobowiązani przed rozpoczęciem zajęć do przejścia przez tzw. bramkę – triaż
  w celu określenia wystąpienia ew. objawów zakażenia SARS-CVoV-2 (pomiar temperatury, wywiad).
 3. Wyznaczone zostaje jedno miejsce dla studentów wejścia/wyjścia na teren placówki o czym powiadamia prowadzący zajęcia.
 4. Studenci zgłaszają się na zajęcia wyłącznie w godzinach określonych w harmonogramie.
 5. Studenci posiadają identyfikatory, strój ochronny – medyczny, zmienne obuwie, upoważniające do wejścia na teren placówki medycznej.
 6. Na terenie placówki medycznej studenci są obowiązani do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta i dezynfekcji rąk.
 7. Na terenie Szpitala wyznaczona zostaje szatnia przeznaczona dla studentów.
 8. Obowiązuje zakaz samowolnego przemieszczania się studentów po terenie placówki medycznej.
 9. Z szatni studenckiej studenci kierują się najkrótszą drogą do wyjścia z placówki medycznej.