Konkurs na 2 stanowiska dla doktorantów – stypendystów w projekcie NCN nr 2017/27/B/ST10/01905

prof. dr hab. Irena Pidek

09.10.2018

Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  Lublin
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

Kandydat na stanowisko doktorant-stypendysta na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS powinien spełniać następujące warunki:
1. posiadać tytuł magistra w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia lub geologia
2. posiadać status doktoranta (najpóźniej w dniu rozpoczęcia stypendium),
3. posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
4. być dyspozycyjnym, aby po kilka godzin dziennie pracować nad próbkami mikroskopowymi w laboratorium na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie;
5. cechować się pasją naukowa, silną motywacją do podejmowania nowych zadań, kreatywnością
6. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie analizy pyłku roślinnego lub mikrofosyliów pozapyłkowych. udokumentowane zaliczenie kursu Rekonstrukcje środowiska w trakcie studiów magisterskich lub podobnego przedmiotu, biegłość w operowaniu oprogramowaniem GIS  w celu tworzenia przestrzennych modeli geomorfologicznych i biegłość w posługiwaniu się programem graficznym COREL Draw

Opis zadań:

Zadaniem będzie analiza mikroskopowa próbek osadów organogenicznych pobranych z kopalnych zbiorników jeziornych wieku eemskiego na Równinie Garwolińskiej. Doktorant będzie uczestniczył także w badaniach terenowych, poborze rdzeni osadów do badań, pobieraniu próbek, obróbce laboratoryjnej. Minimalna liczba próbek do analizy wynosi 100.  Wyniki badań Doktorant będzie wpisywał do bazy danych prowadzonej w arkuszu Excel  i interpretował w nawiązaniu do równolegle prowadzonych innych analiz paleoekologicznych, które razem posłużą do rekonstrukcji roślinności i klimatu interglacjału eemskiego. Wyniki badań Doktorant będzie prezentował na konferencjach naukowych oraz w publikacjach. Wyniki będą też stanowiły część rozprawy doktorskiej. Prace badawcze związane są z realizacją projektu OPUS nr 2017/27/B/ST10/01905 „Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna)”.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 29 października 2018, 11:00
Forma składania ofert: poczta elektroniczna
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w kwocie 2500 PLN / miesiąc, do 33 miesięcy. Okres wypłacania stypendium będzie uzgodniony bezpośrednio z kandydatem po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje:
Konkurs przeprowadzony będzie na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe itp.);
4) zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie;
5) opinię i zgodę promotora/opiekuna pracy doktorskiej na udział w badaniach we wskazanym projekcie.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adres Przewodniczącej komisji konkursowej - dr hab. Ireny Pidek, prof. UMCS  (i.pidek@poczta.umcs.lublin.pl)

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.”