Informacja dla studentów - Organizacja zajęć w semestrze zimowym - uzupełnienie

dr hab. Wojciech Zgłobicki

28.08.2020

Szanowni Państwo,

Studenci WNoZiGP,

Uprzejmie informuję, iż zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS prowadzone będą w trybie mieszanym, wymagającym obecności studentów na Wydziale. Wykłady będą się odbywały w systemie zdalnym (synchronicznie) za wyjątkiem I roku studiów pierwszego stopnia, natomiast laboratoria, ćwiczenia, konwersatoria oraz seminaria w większości w systemie tradycyjnym (w budynku Wydziału).  W przypadku gdy sale nie będą mogły pomieścić całej grupy, część zajęć ćwiczeniowych będzie realizowana w systemie zdalnym.

Zajęcia stacjonarne (na Wydziale) dla wszystkich roczników, poza studentami I roku studiów I stopnia będą zgrupowane w 1-2 określone dni w tygodniu i realizowane systematycznie co tydzień. Terminarz zostanie ogłoszony wkrótce. W przypadku I roku I stopnia również planujemy maksymalne grupowanie zajęć. Jednak ze względu, że większość z nich będzie się odbywała w sposób stacjonarny nie jest możliwe ich zrealizowanie w ciągu 1-2 dni.

W przypadku zajęć odbywających się na Wydziale konieczne będzie przestrzeganie powszechnie zalecanych środków ostrożności, w tym zachowanie dystansu oraz używania maseczek.

Decyzja dotycząca organizacji zajęć na Wydziale została podjęta w oparciu o zarządzenie nr 73/2020 Rektora UMCS w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na UMCS w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

W terminie późniejszym przekażemy bardziej szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych. Na chwilę obecną nie jest planowane prowadzenie kształcenia wyłącznie w formie zdalnej. Nie można jednak całkowicie wykluczyć takiej opcji w przypadku drastycznego pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju czy regionie.

Dziekan WNOZiGP

Dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS