Fakultety wybrane - semestr letni

dr hab. Wojciech Zgłobicki

13.12.2019

Szanowni Państwo,

Studenci Wydziału NoZiGP

W semestrze letnim 2019/2020 uruchomione zostaną wymienione niżej fakultety. Osoby, które zapisały się na fakultety nieuruchomione (ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych osób) proszone są o przepisanie się na fakultety, które będą prowadzone w semestrze letnim.

Z poważaniem,

Wojciech Zgłobicki

Prodziekan ds Studenckich

Geografia - I stopień, 2 rok

Dr hab. W. Kociuba, dr G. Gajek - Zdalne techniki pozyskiwania informacji o terenie w teorii i praktyce (fakultet terenowy)

Turystyka i rekreacja - I stopień, 2 rok

Dr hab. P. Zieliński - Turystyka kajakowa (fakultet terenowy)

Dr M. Dobek -Miasta świata

Dr hab. W. Zgłobicki - Fotografia w turystyce

Dr S. Wereski - Walory kulturowe Turcji

Dr Małgorzata Flaga -Pielgrzymki w religiach świata

Turystyka i rekreacja - II stopień 1 rok

Dr hab. J. Chodorowski - Wpływ turystyki na środowisko           

Mgr inż. M. Lubaś - Jak zarabiać na turystyce rowerowej            

Dr hab. R. Kołodyńska-Gawrysiak - Walory geoturystyczne Lubelszczyzny

Gospodarka przestrzenna - I stopień, 2 rok

Mgr inż. M. Lubaś -Ruch rowerowy w aglomeracji miejskiej

Dr hab. W. Kałamucka- Gospodarowanie zasobami turystycznymi w obszarach chronionych

Gospodarka przestrzenna - II stopień 2 rok

Dr J. Sposób, Dr K. Mięsiak-Wójcik - Gospodarka wodna w planowaniu przestrzennym

Geoinformatyka – I stopień, 2 rok

Mgr K. Pomorska -Zaawansowane metody wizualizacji danych przestrzennych

Dr J. Bylina - Struktury i algorytmy danych

Geoinformatyka – I stopień, 3 rok

Dr hab. W. Janicki, Mgr D. Dymek, Mgr J. Jóźwik - Analizy przestrzenne w geografii społeczno-ekonomicznej

Dr B. Bylina - Wstęp do programowania równoległego z użyciem GPU

Dr M. Klisowski - Programowanie z użyciem bibliotek GIS

Geoinformatyka – II stopień, 1 rok

Dr M. Siłuch, Dr P. Bartmiński - Niskopułapowa teledetekcja środowiska

Geoinformatyka – II stopień, 2 rok

Dr A. Bobyk - Bezpieczeństwo informacji