Komunikat Prodziekana ds. Studentów WE UMCS

mgr Beata Lipczyńska

31.01.2018

Komunikat Prodziekana ds. Studentów WE UMCS

 Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Ekonomicznego, w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominam o kilku ważnych terminach i obowiązkach/prawach:

 1. Zimowa sesja egzaminacyjna trwa: od 01 do 14 lutego 2018 r.
 2. Poprawkowa sesja egzaminacyjna trwa do 28 lutego 2018 r.
 3. Wyniki egzaminów i zaliczeń ustnych powinny być podane do wiadomości Studentów bezpośrednio po ich przeprowadzeniu, a w przypadku egzaminów/zaliczeń pisemnych – najpóźniej w ciągu 7 dni od ich przeprowadzenia. Ogłoszenie ocen następuje w systemie USOS (§24 Regulaminu studiów).
 4. Student ma obowiązek sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie USOS oraz niezwłoczne zgłoszenie do Dziekanatu błędów w dokumentacji przebiegu studiów (w tym także niewłaściwe przypisanie do grupy/przedmiotu).
  W przypadku braku wpisu oceny do USOS  lub innych nieścisłości dotyczących ocen należy kontaktować się bezpośrednio z Nauczycielem akademickim.
 5. Blokada możliwości wprowadzania zmian w protokole egzaminu/zaliczenia pierwszego terminu nastąpi 21 lutego br.,
  a egzaminu poprawkowego 7 marca br. Po tych terminach zmiany ocen w systemie USOS (w przypadku pomyłek lub przedłużenia sesji/przywrócenia terminu egzaminu/zaliczenia) dokonywane będą przez pracowników Dziekanatu na podstawie pisemnych wniosków Nauczycieli akademickich (dostarczanych przez Studenta lub Nauczyciela akademickiego) – wzory w załączeniu.
 6. Wydruki protokołów z USOS z zaliczeń i egzaminów będą przygotowywane przez Dziekanat.
 7. Co do zasady, Student nie może przystąpić do egzaminu z przedmiotu, z którego nie uzyskał wcześniej wymaganych zaliczeń (§24 Regulaminu studiów). Proszę Egzaminatorów o zwrócenie uwagi na brak możliwości wpisania do protokołu oceny z egzaminu/zaliczenia na prawach egzaminu, jeśli Student nie uzyskał zaliczenia ćwiczeń/laboratoriów/konwersatoriów.
 8. Studenci, przystępując do egzaminu/zaliczenia powinni mieć przy sobie legitymację studencką, w wyjątkowych przypadkach można przedstawić Egzaminatorowi inny dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy).
 9. Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje wpisanie tzw. „dwójki dziekańskiej” (§28 Regulaminu studiów).
 10. Po otrzymaniu na egzaminie oceny niedostatecznej Studentowi przysługuje prawo zdawania jednego egzaminu poprawkowego, który nie może odbyć się wcześniej niż po 7 dniach od terminu pierwszego egzaminu lub od dnia ogłoszenia wyników egzaminu pisemnego (§29 Regulaminu studiów).
 11. O wyznaczenie egzaminu komisyjnego może wystąpić zarówno Student (tylko w przypadku zastrzeżeń co do bezstronności nauczyciela lub sposobu przeprowadzenia egzaminu), jak i Nauczyciel akademicki (w uzasadnionych przypadkach); wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności składa się w ciągu 3 dni od daty odmowy udzielenia zaliczenia/egzaminu poprawkowego, a egzamin odbywa się w ciągu 10 dni od złożenia wniosku (§30 Regulaminu studiów).
 12. Nauczyciele akademiccy, którzy jeszcze nie zgłosili do Dziekanatu (do Pani mgr Eweliny Berlińskiej, pok. 307, tel. 5171) uzgodnionych ze studentami terminów (i sal) egzaminów i zaliczeń na prawach egzaminu, proszeni są o pilne działanie w tej sprawie  (§27 pkt. 6 Regulaminu studiów).
 13. Przedłużenia sesji udzielane będą jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. choroba, poważny przypadek losowy). Stosowne podania (wraz z dokumentami poświadczającymi przyczynę uzasadniającą przedłużenie sesji) należy składać do Dziekanatu w terminie do 28 lutego br.
 14. Ewentualne podania o wpisy warunkowe, powtórzenia semestru należy składać do Dziekanatu do 05 marca br. Nieuzyskanie zaliczenia/niezdanie egzaminu w terminie, przy braku zgody na przedłużenie sesji/wpis warunkowy/powtórzenie semestru skutkuje skreśleniem z listy studentów z dniem 28 lutego 2018 roku. Należy pamiętać, że w razie niezliczenia warunku Student może się ubiegać wyłącznie o powtórzenie semestru, na którym przedmiot ten występuje w planie studiów – proszę o przemyślane decyzje. Ponadto, decyzją Kolegium Dziekańskiego, na I roku nie będzie możliwości otrzymania wpisu warunkowego z dwóch przedmiotów jednocześnie.
 15. Osoby wnioskujące o IOS (spełniające warunki ubiegania się o indywidualną organizację studiów) składają stosowne podania w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru.