ZASADY ZALICZEN I EGZAMINÓW KOŃCOWOROCZNYCH 2020

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

09.06.2020

ZASADY PRZEPROWADZANIA
ZALICZEŃ I EGZAMINÓW KOŃCOWOROCZNYCH W ROKU 2020
NA KIERUNKACH STUDIÓW PLASTYCZNYCH I STUDIÓW MUZYCZNYCH

  § 1. Ogłoszenie zaliczeń / egzaminów końcoworocznych 

1. Zaliczenia i egzaminy końcoworoczne w okresie do 30 września 2020 r. przeprowadzane są według zasad podanych w ZARZĄDZENIU Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. 
2. Sesja zaliczeniowa rozpoczyna się 22 czerwca 2020 (jeśli zajęcia zostały zrealizowane zgodnie ze starym harmonogramem roku akad.) i trwa do 31 lipca 2020. Do 10 lipca możliwe jest prowadzenie zajęć, które wymagają dłuższego czasu realizacji. 
3. Obowiązuje sposób zdalny przeprowadzania zaliczeń i egzaminów końcowych. 
4. Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się aplikację Teams na licencji uczelnianej albo uczelnianą platformę Wirtualny Kampus
5. Nauczycieli zajęć prowadzonych online obowiązuje przeprowadzenie zaliczeń online. 
6. Nauczycieli, którzy dane zajęcia prowadzą online tylko dla niektórych studentów grupy zajęciowej obowiązuje przeprowadzenie dla tych studentów zaliczenia online.
7. Przykład ustanowienia zaliczenia na Teams:

- nauczyciel prowadzący zajęcia online na Teams dla danej grupy zajęciowej (ujętej na Teams w Zespół) – zakłada na prowadzonym zespole w określonym terminie zaliczenia spotkanie o nazwie „ZALICZENIE_nazwa przedmiotu”,
- nauczyciel prowadzący zajęcia online w innej formie, zakłada  na Teams Zespół, do którego dodaje studentów grupy zajęciowej i w określonym terminie wyznacza spotkanie o nazwie „ZALICZENIE_nazwa przedmiotu”,
- lista studentów uprawnionych do zaliczenia przedmiotu znajduje się na koncie USOS nauczyciela w zakładkach MÓJ USOSWEB - GRUPY ZAJĘCIOWE oraz DLA PRACOWNIKÓW - PROTOKOŁY. 

8. Możliwe jest zaproszenie przez egzaminatora lub prowadzącego zaliczenie dodatkowych osób wspierających od strony organizacyjnej lub technicznej realizację zaliczenia/ egzaminu online. 

9. Zaliczenie stacjonarne można ustalić tylko w przypadku zajęć przywróconych do formy stacjonarnej (tylko dla studentów znajdujących się na liście osób uprawnionych do wejścia do budynków Wydziału Artystycznego). 

10. Nauczyciele, którzy zakończą realizację zajęć do 21 czerwca i rozpoczną sesję od 22 czerwca, podają  terminy zaliczeń do 14 czerwca 2020 r.   

11. Nauczyciele zajęć przywróconych do formy stacjonarnej, których realizacja jest przedłużona, podają terminy zaliczeń stacjonarnych do 1 lipca 2020 r.

12. W celu podania sposobu i terminu  zaliczenia/egzaminu nauczyciel:
    1) wpisuje zaliczenia swoich zajęć do KART ZALICZEŃ danego roku i kierunku otrzymanych mailowo i po wpisaniu przesyła pocztą zwrotną,
    2) ustala zaliczenie w porozumieniu ze studentami w terminach pozwalających studentom na dalsze odbywanie zajęć, które wymagają realizacji w trybie przedłużenia roku akademickiego na Wydziale Artystycznym do 10 lipca 2020,
    3) podaje zakres godzinowy – od – do,
    4) podaje dzień i zakres godzinowy zgodny z umiejscowieniem danych zajęć w tygodniowym rozkładzie zajęć: https://www.umcs.pl/pl/rozklady-zajec,2105.htm 
13. Za harmonogram wszystkich zaliczeń stacjonarnych w danym budynku odpowiadają (pod nadzorem dyrektora instytutu i dziekana) kierownicy katedr prowadzących zajęcia objęte zaliczeniem stacjonarnym. 
14. Harmonogram i przebieg zaliczeń stacjonarnych musi być zorganizowany w sposób określony na Wydziale Artystycznym UMCS dla przywróconych zajęć stacjonarnych https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,51,niektore-zajecia-w-formie-stacjonarnej-od-wtorku-2-czerwca-2020,90892.chtm, zgodnie z wytycznymi GIS, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa tj. w szczególności zachowaniem odległości, określeniem dokładanych godzin przybycia osób uczestniczących w zaliczeniu/egzaminie zakładając przerwy pomiędzy zaliczeniami/egzaminami poszczególnych osób, zapewnieniem środków do dezynfekcji.

§ 2. Przygotowanie zaliczeń / egzaminów końcoworocznych 

1. Egzaminator/ prowadzący zaliczenie powinien wskazać studentom przed egzaminem/ zaliczeniem  sposób bezpośredniego kontaktu podczas trwania egzaminu w trybie zdalnym na wypadek utraty przez studenta połączenia z Internetem. Może to być podanie kontaktu telefonicznego lub numeru telefonu dziekanatu. 
2. Student przed przystąpieniem do egzaminu w trybie zdalnym ma obowiązek zabezpieczyć sobie dostęp do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w mikrofon i kamerę, pozwalającego na dwukierunkowy przekaz audio i wideo w czasie rzeczywistym, połączonego z Internetem oraz posiadać znajomość obsługi narzędzia, za pomocą którego przeprowadzany jest egzamin/zaliczenie. W przypadku braku takiej możliwości należy poinformować o tym Dziekana Wydziału zaraz po otrzymaniu informacji o planowanej formie egzaminu/zaliczenia końcowego. 
3. W momencie przystąpienia do egzaminu student powinien mieć przygotowaną do okazania legitymację studencką. Powinien tez mieć gotowe informacje, które poda osobie wspierającej obsługę egzaminu w przypadku utraty połączenia z Internetem: i) imię i nazwisko; (ii) numer telefonu do kontaktu; (iii) adres e-mail; (iv)  nazwa przedmiotu; (v) imię i nazwisko egzaminatora. 
4. Student w trakcie egzaminu nie może mieć otwartych innych programów niż oprogramowanie służące do przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia końcowego. Osoba przeprowadzająca egzamin/zaliczenie końcowe może w każdej chwili poprosić studenta o udostępnienie ekranu komputera.

§ 3. Przeprowadzanie zaliczeń / egzaminów końcoworocznych 

1. Zalecaną formą przeprowadzanie egzaminu/zaliczenia końcowego ustnego lub pisemnego w trybie zdalnym jest spotkanie on-line ze studentami (zaliczenie / egzamin w czasie rzeczywistym). 
2. Student na prośbę egzaminatora ma obowiązek okazać swoją legitymację studencką (sprawdzenie tożsamości studenta) oraz udostępnić obraz pomieszczenia, w którym znajduje się podczas zdawania egzaminu. 
3. W zaliczeniu/ egzaminie końcowym mogą uczestniczyć dodatkowe osoby wspierające egzaminatora podczas kontroli tożsamości studentów oraz kontroli ich samodzielnej pracy. Osoby te mogą mieć dostęp do obrazu z kamer studentów. 
4. Po rozpoczęciu zaliczenia/ egzaminu końcowego, aż do jego jednoznacznego zakończenia przez egzaminatora, egzaminator ma obowiązek pozostania do dyspozycji studentów i kontaktu ze studentami za pośrednictwem czatu lub urządzeń audio. 
5. Zgłaszając telefonicznie utratę połączenia z Internetem student powinien podać następujące informacje: (i) imię i nazwisko; (ii) numer telefonu do kontaktu; (iii) adres e-mail; (iv)  nazwa przedmiotu; (v) imię i nazwisko egzaminatora. 
6. W przypadku otrzymania informacji, że student utracił połączenie z Internetem, osoba przeprowadzająca egzamin/zaliczenie końcowe podejmuje decyzję o dalszych działaniach zgodnie z paragrafem 4 oraz 5 Zarządzenia nr 34/2020. Powtórzenie egzaminu/zaliczenia końcowego w formie zdalnej powinno mieć miejsce jak najszybciej po ponownym nawiązaniu połączenia, najlepiej żeby odbyło się tego samego dnia. Rekomendowaną formą powtórnego egzaminu/zaliczenia końcowego jest forma ustna. 
7. Dokumentem potwierdzającym utratę połączenia z Internetem przez studenta jest zrzut ekranu/zdjęcie urządzenia, na którym przystąpił do egzaminu/zaliczenia końcowego. 
8. Udział w egzaminie/zaliczeniu końcowym z wykorzystaniem narzędzi IT jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez studenta na rejestrację jego przebiegu. 
9. Rejestrację przebiegu egzaminu może prowadzić wyłącznie egzaminator. 
10. Podanie wyników zaliczenia/egzaminu następuje poprzez wpisanie ocen do protokołu w systemie USOS. O wynikach zaliczenia/ egzaminu nauczyciel może poinformować studentów bezpośrednio po jego zakończeniu lub w inny sposób. 
11. Egzaminator lub prowadzący zaliczenie zarówno w sposób zdalny jak i stacjonarny zobowiązany jest do archiwizacji w wybranej przez siebie formie prac zaliczeniowych/egzaminacyjnych studentów dla celów oceny jakości kształcenia. 

12. Archiwizacja prac zaliczeniowych/egzaminacyjnych oznacza w przypadku:
   - prac pisemnych  - zebranie prac w formie elektronicznej lub papierowej,
   - zaliczeń/egzaminów ustnych – zebranie protokołów z zapisem treści pytań i podsumowaniem wystawionej oceny,
  - prac plastycznych warsztatowych (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba) – zebranie zdjęć/ skanów prac w formie elektronicznej, dodatkowo można zebrać oryginały prac (np. odbitki graficzne),
  - prac plastycznych komputerowych/ projektowych (grafika projektowa, grafika  wydawnicza) zebranie prac w formie elektronicznej lub papierowej,
  - prac multimedialnych – zebranie prac w wymaganych formatach zapisu i objętości,
 - wykonań muzycznych w czasie rzeczywistym na zaliczeniu – protokół zawierający zapis tytułów utworów i podsumowanie wystawionej oceny,
 - wykonań muzycznych złożonych w formie nagrań - zebranie plików dźwiękowych w formacie MP3 lub MP4 nagranych i złożonych przez studenta, 

13. Przykładowa organizacja archiwum prac zaliczeniowych: 
Folder o nazwie: kierunek_rok_grupa/specjalność_nazwa przedmiotu
G_III_warsztatowa_rysunek
G_II_grupa 1_malarstwo
J_II_zespół wokalny
EM_IIst_metodyka edukacji muzycznej 

W folderze prace jako pliki o nazwie: Nazwisko_Imię studenta_kierunek_rok_praca nr
Nowak_Jan_G_II_praca_1
Kotek_Anna_G_II_rysunek_1
Piotrowicz_Jakub_EM_Ist_protokół
 
Kowalski_Jerzy_G_II_obraz_1
Kowalski_Jerzy_G_II_obraz_2
Kowalski_Jerzy_G_II_obraz_3

14. Terminy zaliczeń/ egzaminów w sesji poprawkowej 7-25 września 2020 r. zostaną zebrane i ogłoszone po zakończeniu sesji letniej.
 
 

 

 

2020.06.08