ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ w semestrze zimowym 2021/2022

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

15.09.2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Nauczyciele,

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022 przedstawiam zasady organizacji dydaktyki w semestrze zimowym. 

1 października 2021 r. (piątek) odbędzie się immatrykulacja studentów I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych. Studenci lat wyższych oraz I roku studiów II stopnia odbywają w tym dniu zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia zdalne:

 • Wykłady prowadzi się w formie kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów w przypadku, gdy uprawnionych do uczestnictwa w wykładzie jest powyżej 35 studentów.
 • Zajęcia zdalne powinny być realizowane w trybie synchronicznym, w godzinach wyznaczonych w planie zajęć dla danego kierunku i roku z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS lub aplikacji Teams w ramach ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365 oraz umożliwiać aktywizowanie studentów, zapewnić możliwość zadawania przez nich pytań oraz wypowiadania się. Dopuszcza się, jako pomocniczą formę kontaktów ze studentami, wykorzystanie systemu USOS oraz poczty służbowej pracownika.

Zajęcia stacjonarne – zajęcia prowadzone w grupach mniejszych niż 35 osób

 • W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które nie wykazują objawów chorobowych górnych dróg oddechowych oraz nie mają gorączki lub stanu podgorączkowego. W przypadku występowania przewlekłych chorób mogących dawać podobne objawy np. astma, student ma obowiązek poinformować o tym fakcie osoby prowadzące zajęcia i przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające taką chorobę.
 • Uczestnicy zajęć przychodzą do budynku dydaktycznego tuż przed zajęciami i powinni go opuścić zaraz po ich zakończeniu.
 • Wewnątrz budynku uczestnicy zajęć przemieszczają się najkrótszą drogą do pomieszczenia dydaktycznego, w którym odbywają się zajęcia.
 • Uczestnicy zajęć są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej oraz większych bagaży (torby, plecaki, itp.) w szatni. Na zajęcia należy zabierać wyłącznie niezbędne rzeczy.
 • Każdorazowo przed wejściem do pomieszczenia gdzie odbywają się zajęcia, uczestnicy zajęć są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
 • Podczas zajęć w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i warsztatach, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Telefony, które znajdują się w torbach pozostających w tych pomieszczeniach muszą być wyciszone lub wyłączone.
 • Wszystkie osoby przebywające w miejscach ogólnodostępnych obiektów Uniwersytetu zobowiązane są do stosowania masek osłaniających usta i nos. Stosowanie innych środków, np. fragmentów odzieży, przyłbic, kasków motocyklowych, itp., jest niedopuszczalne.
 • Warunkiem zwolnienia z obowiązku stosowania maseczki osłaniającej usta i nos jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego występowanie określonych schorzeń.
 • Przebycie choroby COVID-19 lub zaszczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie zwalnia ze stosowania się do zaleceń higieniczno-sanitarnych, w tym z obowiązku używania maski osłaniającej usta i nos oraz dezynfekcji rąk.
 • Podczas organizacji zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń w pomieszczeniach dydaktycznych Uniwersytetu, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 1/2 ogólnej liczby dostępnych miejsc siedzących.
 • Podczas zajęć obowiązkowe jest stosowanie maseczek osłaniających usta i nos oraz zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 • Podczas realizacji zajęć w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i warsztatach, nie obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej odległości przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku stosowania maseczek osłaniających usta i nos. Liczba uczestników zajęć tego typu powinna być dostosowana do specyfiki i możliwości laboratorium, pracowni lub warsztatu.
 • W pomieszczeniach, które nie posiadają mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej, zaleca się prowadzenie okresowego wietrzenia - nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie podczas przerw między zajęciami. 
 • Nauczyciele mają obowiązek sporządzania list obecności na każdych zajęciach oraz przekazywania drogą elektroniczną tych list w przypadku, gdy służby sanitarne poproszą o ustalenie kontaktów do osób, które miały bliski kontakt z osobą zarażoną covid-19 w ciągu minionych 7 dni.

Konsultacje nauczycieli

Zgodnie z  ZARZĄDZENIEM Nr 80/2021 Rektora -  § 6, nauczyciele akademiccy odbywają konsultacje ze studentami w siedzibie Uczelni. Dziekan w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na konsultacje prowadzone zdalnie.

Zajęcia stacjonarne – szczegółowe wytyczne z obowiązujących od września 2021 „Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii”:

 • ogólne wymagania odnoszące się do udziału w zajęciach stacjonarnych (rozdział V, punkt 5 – str. 39),
 • sposób postępowania osób korzystających z obiektów Uniwersytetu, u których stwierdzono zakażenie lub podejrzenie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARSCoV-2 (rozdział II, punkt 1 – str. 15),
 • samoocena zdrowia osób korzystających z obiektów Uniwersytetu (rozdział I, punkt 2 – str.12).

Pełna treść aktualnych przepisów:

ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii

ZARZĄDZENIE Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

PISMO OKÓLNE Nr 2/2021 Kanclerza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących sposobu przygotowania obiektów Uniwersytetu do organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie