ZARZĄDZENIA REKTORA UMCS WS. ZALICZEŃ I DYPLOMÓW

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

13.05.2020

Szanowni Państwo,
Informuję, że opublikowane zostały kolejne zarządzenia JM Rektora:

ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W mocy nadal pozostają zarządzenia JM Rektora: 18/2020 ze zm. oraz 22/2020
Komunikat dotyczący wytycznych co do możliwości kwaterowania w domach studenckich będzie dostępny ok. 20 maja 2020 r.
Jednocześnie informuję, iż w najbliższych dniach w zakładce dotyczącej koronawirusa na stronie www Uczelni będą pojawiać się kolejne informacje, w tym dotyczące zasad bezpieczeństwa.

Na podstawie powyższych zarządzeń Rektora opracowywane są aktualnie szczegółowe zasady dotyczące:

  • sposobu przeprowadzania zaliczeń końcowych i egzaminów,
  • form egzaminu dyplomowego,
  • dopuszczenia do realizacji w formie stacjonarnej zajęć laboratoryjnych, w szczególności przedmiotów dyplomowych.

Procedury właściwe dla Wydziału Artystycznego zostaną podane przez Dziekana po zasięgnięciu opinii Kolegium Dziekańskiego i Kierowników Katedr.

Z pozdrowieniami,
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie