TYLKO 3 LATA NA WZNOWIENIE STUDIÓW

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

01.08.2019

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ ABSOLUTORIUM BEZ OBRONY DYPLOMU ORAZ KTÓRE PRZERWAŁY STUDIA. 

Od 1 października 2019 o wznowienie studiów można ubiegać się do 3 lat od prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy studentów, chyba że w prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy studentów wpisano inny termin (na postawie § 33 Uchwały nr XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów).