SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ NA WYDZIALE ARTYSTYCZNYM UMCS w semestrze letnim 2020/2021

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

18.02.2021

Zasady organizacji zajęć dydaktycznych na UMCS w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 określa

ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Szczegółowe zasady na Wydziale Artystycznym:

 

 

Zasady w skrócie: 

1. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej powinny być realizowane w trybie synchronicznym, w godzinach wyznaczonych w planie zajęć dla danego kierunku i roku, z wykorzystaniem aplikacji Teams w ramach uczelnianej licencji lub Wirtualnego Kampusu UMCS oraz umożliwiać aktywizowanie studentów, zadawanie przez nich pytań oraz wypowiadanie się (wykłady, seminaria, konwersatoria, lektoraty).

2. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub hybrydowej mogą być realizowane w przypadku:

  • zajęć indywidualnych,
  • zajęć artystycznych i zajęć o charakterze praktycznym realizowanych w formie laboratorium  - przy 15 osobowych grupach - z podziałem na  grupy A i B ustalone w semestrze zimowym (7-8 osób w grupie).
  • zajęć w formie ćwiczeń, przy 20 osobowych grupach - z podziałem na  grupy A i B ustalone w semestrze zimowym (do 10 osób w grupie w sali pozwalającej na zajmowanie co drugiego miejsca).

3. Konsultacje ze studentami (2 godziny zegarowe w tygodniu) powinny odbywać się w wyznaczonych terminach w formie zdalnej. W wyznaczonym terminie nauczyciel akademicki powinien być dostępny dla studentów na wskazanej platformie.

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia stacjonarne ma obowiązek sprawdzać listę obecności na KAŻDYCH zajęciach i składać ją po zajęciach do pudełka przy portierni. Druk listy obecności znajduje się poniżej oraz do pobrania przy portierni. Listę obecności sprawdza wyłącznie osoba prowadząca zajęcia. Ze względów higienicznych  nie można żądać od studentów wpisywania się na listę lub jej podpisywania. Zbieranie list obecności jest wymagane w celu ustalania i przekazywania do służb sanitarnych list uczestników zajęć, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną.

5. Na terenie budynków Wydziału, w tym w trakcie zajęć stacjonarnych, obowiązuje stosowanie przez wszystkich uczestników masek lub przyłbic osłaniających usta i nos.

Wymagane druki: