Rekrutacja do Programu MOST na sem zimowy oraz rok akademicki 2020/2021

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

01.09.2020

Rekrutacja  na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021

1.    Załóż konto lub zaloguj się do systemu IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)
2.    Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST. PAMIĘTAJ !!! o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.
3.    Wygeneruj wniosek.
4.    Wniosek wydrukowany i podpisany należy zeskanować i wysłać na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora US. e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl
5.    Jeżeli decydujesz się na dołączenie listu motywacyjnego do swojego podania, to należy go również wydrukować, podpisać i w formie skanu wysłać wraz z podaniem na podany wyżej adres mailowy.
6.    Uczelniany Koordynator UMCS o otrzymaniu podania (listu motywacyjnego) poinformuje Was mailem zwrotnym, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku.
7.    Następnie wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Studenckich.
8.    O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany przez Uczelnianego Koordynatora UMCS w wiadomości mailowej.
9.    Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK  i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
10.   Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na   indywidualnych kontach studentów w programie IRK. 
PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA PROGRAM MOST STUDENT MA OBOWIĄZEK PODPISANIA POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ. W CELU UZYSKANIA POMOCY W TWORZENIU TAKIEGO POROZUMIENIA NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ Z KOORYDNATORAMI WYDZIAŁOWYMI UNIWERASYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE.
https://www.umcs.pl/pl/koordynatorzy,6237.htm