Ograniczenia działalności uczelni do 26 kwietnia 2020 r.

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

11.04.2020

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem do dnia 26 kwietnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Obowiązek kształcenia zdalnego

Nadal obowiązuje wymóg prowadzenia zajęć on-line - niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.  Sprawdzenie efektów uczenia się może odbywać się poza siedzibą uczelni - z użyciem technologii informatycznych.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19