Szkolenia - Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy (2019/2020)

Studenci III-go roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą wziąć udział w szkoleniach:
- kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego (60 godz.) połączone ze stażem, za który uczestnik otrzymuje stypendium stażowe (6 tygodni - 180 godz.);
- inspektor ochrony przeciwpożarowej (86 godz.).

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona:
- kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego – 60 miejsc;
- inspektor ochrony przeciwpożarowej – 24 miejsca.

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu (należy je wskazać wypełniając formularz zgłoszeniowy).

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu, które mieści się w Domu Studenckim Ikar (20-045 Lublin, ul. Czwartaków 15, pokój nr 8).

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składają się:
- średnia z II-go roku studiów (0-10 pkt);
- wynik rozmowy rekrutacyjnej (1-5 pkt).

W przypadku takiego samego wyniku postępowania rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 25 października 2019 r.