Szkoła równych szans – Programy rozwojowe dla szkół z zakątków Lubelszczyzny

Tytuł projektu/nr umowy:
Szkoła równych szans – Programy rozwojowe dla szkół z zakątków Lubelszczyzny/Umowa nr 8/2.1a_2493_2006

Źródło finansowania:
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie

Jednostka organizacyjna:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Wartość projektu:
4 846 658,00 PLN

Termin realizacji:
01.01.2007-30.06.2008

    Autor
    Małgorzata Jaruga