Szczegółowe zasady postępowania na Wydziale - COVID-19

Szczegółowe zasady postępowania w realizacji zajęć stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zamiejscowym w Puławach na podstawie § 1 ust. 4 oraz § 8 ust. 2 Zarządzenia Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
zarządzam:

 1. Zajęcia dydaktyczne na kierunku Administracja publiczna na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach (zwanym Wydziałem) odbywają się wyłącznie
  z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Zajęcia dydaktyczne na kierunkach Chemia techniczna, Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne odbywają się częściowo z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, a częściowo w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt Studentów
  z Prowadzącym (zwany trybem tradycyjnym). Sposób odbywania konkretnych zajęć wynika z ogłoszonych na stronie internetowej Wydziału planów zajęć.

Najważniejsze zalecenia dotyczące wszystkich pracowników i studentów:

 1. Obowiązkiem każdego Studenta, który ma wziąć udział w zajęciach w trybie tradycyjnym, a także Prowadzącego takie zajęcia jest dokonanie samooceny stanu zdrowia, której elementami są:

1)      pomiar temperatury ciała,

2)      obserwacja objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego.

 1. W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego (37°C < temperatura < 38°C), gorączki (temperatura ≥ 38°C) lub innych objawów przeziębieniowych należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
 2. W przypadku wystąpienia uporczywego kaszlu, duszności i gorączki należy zatelefonować do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) lub lekarza POZ i postępować zgodnie z zaleceniami specjalistów.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego oraz w przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub gorączki, zabronione jest przychodzenie na zajęcia do czasu całkowitego wyleczenia. W razie naruszenia tego zakazu przez Studenta, Prowadzący zajęcia ma prawo zażądać opuszczenia przez niego pomieszczenia, w którym te zajęcia się odbywają
  i odnotowania jego nieobecności.

Dodatkowe zalecenia dotyczące studentów:

 1. Podczas pobytu w budynku Wydziału lub innym budynku, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, obowiązkiem każdego Studenta oraz Prowadzącego zajęcia jest zachowanie następujących zasad:

1)      przychodzenie do budynku tuż przed zajęciami, opuszczanie go zaraz po zakończeniu zajęć,

2)      zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy ludźmi wynoszącej na terenach ogólnodostępnych nie mniej niż 2 m, a w pomieszczeniach nie mniej niż 1,5 m.

3)      unikanie uścisków i podawania dłoni,

4)      unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

5)      w razie kaszlu lub kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybsze wyrzucenie zużytej chusteczki do zamkniętego kosza
i umycie rąk przy użyciu wody z mydłem lub zdezynfekowanie ich środkami na bazie alkoholu,

6)      używanie własnej osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku),

7)      dokładne dezynfekowanie rąk i - jeżeli wymaga tego rodzaj prowadzonych zajęć - zakładanie rękawiczek,

8)      przemieszczanie się najkrótszą drogą do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,

9)      przynoszenie na zajęcia wyłącznie przedmiotów niezbędnych,

10)  dbanie o czystość swojego miejsca pracy, jego sprzątnięcie po zakończeniu pracy oraz umycie i zdezynfekowanie wykorzystywanych podczas zajęć narzędzi
i aparatury,

11)  regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,

12)  ewentualne spożywanie posiłków i picie napojów w czasie przerw pomiędzy zajęciami wyłącznie na korytarzach,

13)  wyrzucanie środków ochrony osobistej do zamykanych pojemników na odpady.

 1. Podczas zajęć poza budynkiem Wydziału obowiązkiem Studenta oraz Prowadzącego zajęcia jest również przestrzeganie zasad obowiązujących w miejscach odbywania tych zajęć.
 2. Nieobecność na zajęciach w trybie tradycyjnym usprawiedliwia zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza POZ.
 3. Prowadzący zajęcia może jednak określić sposób osiągnięcia efektów uczenia się oraz sposób weryfikacji osiągnięcia tych efektów wobec Studenta, którego nieobecność na zajęciach została usprawiedliwiona w sposób określony w ustępie 1.
 4. Prowadzący zajęcia może również określić inne przyczyny usprawiedliwiania nieobecności.

UWAGA!

Osoby, u których wystąpiły objawy mogące świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, mają obowiązek powiadomić o tym fakcie wszystkie osoby, z którymi miały bezpośredni kontakt w okresie ostatnich 14 dni oraz władze Wydziału.

Dziekan
Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławch

dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS

 

Załączniki