Szczegółowe zasady postępowania na Wydziale

Szczegółowe zasady postępowania w realizacji zajęć stacjonarnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS od dnia 1 czerwca 2020 roku
W oparciu o Zarządzanie nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w obiektach UMCS w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS zostają ustalone poniższe zasady szczegółowe realizacji zajęć stacjonarnych.

Najważniejsze i najnowsze dokumenty zawierające zalecenia i zasady postępowania:

 1. Zarządzanie nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w obiektach UMCS w roku akademickim 2019/2020.
 2. „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni" (https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni).
 3. Komunikat Kanclerz UMCS z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w warunkach stanu epidemii.
 4. Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące wymogów niezbędnych dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów z dnia 12.05.2020 r. odnoszące się do uczelni medycznych.

Samoocena stanu zdrowia

 1. Każda osoba, korzystająca z budynków Uczelni, powinna codziennie rano (przed wyjściem do pracy, na zajęcia, itp.) dokonywać samooceny stanu zdrowia.
 2. Elementami samooceny stanu zdrowia są:
  1. pomiar temperatury ciała,
  2. obserwacja objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego.
 3. 3. W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego (37°C < temperatura < 38°C), gorączki (temperatura ≥ 38°C) lub innych objawów przeziębieniowych, należy skontaktować się z lekarzem POZ.
 4. W przypadku wystąpienia:
  1. uporczywego kaszlu,
  2. duszności,
  3. gorączki,
 5. należy zadzwonić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) lub lekarza POZ i postępować zgodnie z zaleceniami specjalistów.
 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego oraz w przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub gorączki, zabronione jest przychodzenie na Uczelnię do czasu całkowitego wyleczenia.
 7. Osoby, u których wystąpiły objawy mogące świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, mają obowiązek powiadomić o tym fakcie wszystkie osoby, z którymi miały bezpośredni kontakt w okresie ostatnich 14 dni. W przypadku osób będących pracownikami Uczelni, informację należy przekazać również bezpośredniemu przełożonemu.
 8. Pracownicy Uczelni mają również obowiązek poinformowania bezpośredniego przełożonego o objęciu kwarantanną nakazaną przez służby sanitarne, z powodu pozazawodowych kontaktów z osobą podejrzewaną o zakażenie lub zakażoną wirusem SARS-CoV-2.

UWAGA!

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz specjaliści chorób zakaźnych z różnych krajów ostrzegają – obecnie żadne badania nie potwierdziły, że osoby posiadające przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 są uodpornione przed kolejnym zakażeniem tym wirusem. Ludzie, którzy zakładają, że są odporni na ponowną infekcję, ponieważ otrzymali pozytywny wynik testu przeciwciał, mogą zignorować porady dotyczące zdrowia publicznego. Tym samym mogą przyczynić się do dalszego rozprzestrzeniania pandemii.

Najważniejsze zalecenia dotyczące wszystkich pracowników i studentów:

 1. Zachowuj dystans społeczny polegający na ograniczaniu kontaktów pomiędzy ludźmi.
 2. Zachowuj bezpieczną odległość pomiędzy ludźmi wynoszącą na terenach ogólnodostępnych nie mniej niż 2 m, a w pomieszczeniach pracy oraz na stanowiskach pracy nie mniej niż 1,5 m.
 3. Unikaj skupisk ludzi, a zwłaszcza na małych zamkniętych powierzchniach.
 4. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
 5. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużytą chusteczkę, jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu.
 7. Unikaj bezpośrednich kontaktów z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 8. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu nie opuszczaj domu i niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
 9. Wypełnij ankietę informacyjną dotyczącą stanu zdrowia przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
 10. Zachowanie spokoju, wyrozumiałości, wzajemnej uprzejmości i optymizmu.

Dodatkowe zalecenia dotyczące studentów:

 1. Przychodzenie do budynku Wydziału tuż przed zajęciami, opuszczanie go zaraz po zakończeniu zajęć.
 2. Przemieszczanie się najkrótszą drogą do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 3. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia, należy dokładnie zdezynfekować ręce i, jeżeli wymaga tego rodzaj prowadzonych zajęć, założyć rękawiczki. Preparat do dezynfekcji zapewnia uczelnia.
 4. Używanie własnej osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku).
 5. W przerwie między zajęciami studenci mogą jeść wyłącznie przyniesione przez siebie produkty. Picie napojów i jedzenie nie może odbywać się w pracowni specjalistycznej lub laboratorium.
 6. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych.
 7. Rzeczy osobiste należy pozostawiać w przeznaczonym do tego miejscu (szafki lub odrębne pomieszczenie, w którym będą przygotowane np. foliowe worki).
 8. Student ma obowiązek dbania o czystość swojego miejsca pracy, jego sprzątnięcie po zakończeniu pracy oraz umycie i zdezynfekowanie wykorzystywanych podczas zajęć narzędzi i aparatury.
 9. Wyrzucanie środków ochrony osobistej do zamykanych pojemników na odpady

Dodatkowe zalecenia dotyczące pracowników prowadzących zajęcia:

 1. Forma stacjonarna jest zalecana jedynie w przypadku tych treści, które nie mogą być zrealizowane w sposób zdalny.
 2. Stała obecność podczas realizacji zadań przez studenta (studenci nie mogą samodzielnie pobierać kluczy do pracowni i laboratoriów Katedr).
 3. Niewpuszczanie na zajęcia osób, które w nich nie uczestniczą (obsługa, pracownicy techniczni, inni nauczyciele akademiccy).
 4. Zakrywanie ust i nosa podczas prowadzenia zajęć (maseczki).
 5. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia, należy zdezynfekować i, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, założyć rękawiczki. Preparat do dezynfekcji i rękawiczki zapewnia uczelnia.
 6. Przed rozpoczęciem zajęć, prowadzący je pracownik ma obowiązek zapoznania studentów z niniejszymi zasadami.
 7. Drzwi do sal powinny być cały czas otwarte, żeby uniknąć zbędnego dotykania klamek.
 8. Sale powinny być regularnie wietrzone (przed zajęciami, nie rzadziej niż co godzinę w czasie zajęć).
 9. W przypadku podejrzenia zakażenia należy postępować zgodnie z obowiązującą na Uczelni procedurą (Komunikat Kanclerz UMCS z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w warunkach stanu epidemii).
 10. Unikanie dokumentów i sprawozdań z zajęć w formie papierowej. Zastąpienie ich dokumentacją w formie elektronicznej.
 11. W przypadku pracowni specjalizacyjnych należy przygotować harmonogramy korzystania z laboratoriów Katedr, tak, aby nie spotykało się w nich więcej osób, niż jest to niezbędne. Osoby przygotowujące harmonogram powinny przewidzieć odpowiednią ilość czasu na wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcję sprzętu i pomieszczeń.
 12. Organizując zajęcia należy wyznaczać miejsca pracy w taki sposób, aby zachować między studentami odległość co najmniej 1,5 m (zalecane 2 m).
 13. Osoba prowadząca zajęcia powinna zachowywać dystans co najmniej 1,5 m od osób uczestniczących w zajęciach. W przypadku gdy zmniejszenie dystansu jest niezbędne należy bezwzględnie stosować maseczki osłaniające usta i nos oraz rękawice.
 14. W pracowni (laboratorium) winny znajdować się czytelne instrukcje dotyczące prawidłowego sposobu: dezynfekowania rąk, mycia rąk, zakładania i zdejmowania rękawic oraz zakładania i zdejmowania maseczek.
 15. Prowadzenie rejestru wszystkich osób spoza Wydziału przebywających w laboratoriach/salach ćwiczeniowych (data, imię, nazwisko, dane kontaktowe zostaną w razie potrzeby pobrane z sytemu USOS), zgodnie z przepisami RODO. To może być przydatne w sytuacji podejrzenia zakażenia – ułatwi przekazanie informacji, które mogą być kluczowe dla zdrowia pracowników i studentów.