System zarządzania procesem kształcenia

System zarządzania procesem kształcenia
na Wydziale Politologii UMCS

Podstawy prawne

Statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dn. 14 czerwca 2006 r. z późń. zm. Regulamin studiów w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Załącznik do Uchwały Nr XXIII-25.3/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późń, zm. Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Załącznik do Uchwały Nr XXIV-6.5/17Senatu UMCS z dnia 26kwietnia 2017 r. Regulamin studiów podyplomowych, Załącznik do ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 95/2013 Rektora UMCS w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UCHWAŁA Nr XXIII – 11.5/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia UCHWAŁA Nr XXIV – 2.8/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII – 11.5 /13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ZARZĄDZENIE nr 71/2015 Rektora UMCS z 4 grudnia 2015 r. w sprawie jednolitych kryteriów ustalania liczby przyznawanych godzin obliczeniowych w związku
z realizowaniem przez nauczycieli akademickich obowiązków opiekuna roku/kierunku na studiach na UMCS.

W celu prawidłowej realizacji polityki jakości kształcenia na Wydziale Politologii UMCS określa się szczegółową strukturę systemu zarządzania organizacją i przebiegiem procesu kształcenia.

1. Do kompetencji Rady Wydziału Politologii należy sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją działalności dydaktycznej na wydziale, w szczególności poprzez:

 • uchwalanie strategii rozwoju Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej;
 • uchwalanie koncepcji kształcenia na prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów;
 •  opiniowanie wniosków o uruchomienie nowych kierunków studiów;
 • określanie programów kształcenia w zakresie efektów kształcenia i planu studiów;
 • zatwierdzanie zmian w programach kształcenia dla kierunków istniejących;
 • zatwierdzanie procedur wewnętrznego systemu jakości kształcenia;
 • ustalanie zasad rekrutacji na wszystkie typy studiów prowadzone przez Wydział i zatwierdzanie limitów rekrutacyjnych;
 • zatwierdzanie regulaminu praktyk zawodowych;
 • zatwierdzanie tematów prac dyplomowych;
 • ustalanie zakresu i formy egzaminu dyplomowego oraz zasad powoływania komisji na egzamin dyplomowy;
 • zatwierdzanie zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia oraz powoływanie opiekuna naukowego dla studentów korzystających z tej formy kształcenia;
 • ustalanie szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich
  na Wydziale;
 • opiniowanie wniosków w sprawie powierzenia opieki promotorskiej nad pracami doktorskimi.

2. Kolegium Dziekańskie sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia oraz odpowiada za realizację polityki zapewniania jakości kształcenia. W szczególności wykonuje następujące zadania:

 • opracowuje założenia polityki edukacyjnej Wydziału;
 • nadzoruje prowadzoną w ramach wydziałowych jednostek organizacyjnych politykę kadrową pod kątem potrzeb dydaktycznych;
 • proponuje skład zespołów programowych ds. poszczególnych kierunków studiów oraz Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
 • proponuje skład komisji rekrutacyjnych;
 • proponuje limity rekrutacyjne na dany rok akademicki;
 • podejmuje bieżące działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie procesu dydaktycznego;
 • dokonuje bieżącej oceny działalności dydaktycznej Wydziału;
 • podejmuje decyzje dotyczące współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi uczelniami i jednostkami organizacyjnymi UMCS, a także z interesariuszami zewnętrznymi,

3. Dziekan Wydziału sprawuje nadzór nad przebiegiem procesu kształcenia, podejmuje działania niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu pracy dydaktycznej,
a w szczególności:

 • prowadzi politykę kadrową;
 • rozstrzyga spory kompetencyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych przez poszczególne jednostki organizacyjne wydziału, w tym sprawuje nadzór nad odpowiednim rozłożeniem obowiązków dydaktycznych pomiędzy nauczycieli akademickich na wydziale;
 • koordynuje współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach naukowo –dydaktycznych;
 • powołuje członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
 • powołuje przewodniczących i członków Zespołów Programowych;
 • składa wnioski o zatrudnienie wykładowców zewnętrznych w oparciu o umowę cywilno-prawną
 • podejmuje decyzje administracyjne w sprawach studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych;
 • podejmuje decyzje dyscyplinarne wobec studentów oraz pracowników;
 • podejmuje decyzje dotyczące wsparcia finansowego działalności kół naukowych i Samorządu Studentów;
 • organizuje i przewodniczy Radzie Pracodawców Wydziału Politologii;
 • podejmuje inne decyzje określone w Statucie UMCS i regulaminie studiów.

4. Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy zagranicznej współkształtuje proces umiędzynarodowienia kształcenia na Wydziale, a w szczególności:

 • nadzoruje promocję Wydziału w skali międzynarodowej;
 • Organizuje i nadzoruje wymianę zagraniczną studentów;
 • organizuje i nadzoruje program „visiting professors” na Wydziale. 

5. Prodziekan ds. kształcenia sprawuje bezpośredni nadzór nad wszystkimi formami kształcenia. Nadzoruje wykonywanie zadań bezpośrednio związanych z organizacją
i przebiegiem kształcenia, a w szczególności:

 • nadzoruje funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • nadzoruje proces ewaluacji procesu kształcenia, w tym przygotowanie analiz wynikających z prowadzonych badań nad jakością kształcenia;
 • organizuje i przewodniczy pracom Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
 • nadzoruje pracę zespołów programowych;
 • nadzoruje pracę dziekanatu w zakresie funkcjonowania systemu jakości kształcenia;
 • rozpowszechnia wśród pracowników Wydziału wnioski wynikające z prowadzonych badań nad jakością kształcenia;
 • nadzoruje proces tworzenia nowych kierunków studiów oraz zmiany w programach kształcenia dla kierunków istniejących;
 • koordynuje harmonogramy zajęć, podział na grupy, specjalności, seminaria i przedmioty fakultatywne;
 • organizuje i nadzoruje system zapisu studentów na seminaria magisterskie i dyplomowe;
 • organizuje i nadzoruje egzaminy ukończenia studiów, w szczególności wyznacza recenzentów prac magisterskich i dyplomowych;
 • określa organizację roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych;
 • koordynuje obsadę zajęć i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich;
 • monitoruje zajęcia prowadzone przez wykładowców zewnętrznych;
 • nadzoruje proces sprawozdawczości wydziałowej w zakresie dydaktyki,
 • kieruje w imieniu Wydziału wnioski dotyczące procesu kształcenia do Rektora lub  Prorektorów właściwych do spraw kształcenia i studenckich, w tym wnioski
  o akceptację programów kształcenia,
 • współpracuje z Wydziałowymi Samorządami Studentów i Doktorantów w zakresie funkcjonowania systemu jakości kształcenia;
 • organizuje rekrutację na I rok studiów;
 • koordynuje realizację projektów dydaktycznych na Wydziale;

6. Prodziekan ds. studenckich sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami studentów Wydziału, a w szczególności:

 • dokonuje zaliczenia studentom semestru/roku akademickiego studiów;
 • podejmuje decyzje w sprawach studenckich, w szczególności dotyczących:
  • urlopów okolicznościowych;
  • indywidualnej organizacji studiów i indywidualnego programu studiów;
  • warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym semestrze;
  • powtarzania roku;
  • skreślenia z listy studentów
  • wznowienia studiów;
  • egzaminów komisyjnych;
  • przedłużenia sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;
  • różnic programowych;
  • przeniesienia na inny kierunek studiów w obrębie Wydziału;
  • przeniesienia na inną uczelnię;
  • przyjęcia studenta z innej uczelni;
 • nadzoruje organizację praktyk zawodowych;
 • opiniuje wnioski dotyczących zwolnień z opłat za studia;
 • wyznacza opiekunów roku dla wszystkich kierunków studiów oraz nadzoruje ich pracę;
 • nadzoruje organizację sesji egzaminacyjnych;
 • organizuje i nadzoruje system zapisu studentów na specjalności i fakultety;
 • nadzoruje proces przyznawania studentom pomocy materialnej i stypendiów za osiągnięcia dydaktyczne;
 • opiniuje wnioski studentów kierowane do Rektora UMCS lub Prorektorów właściwych do spraw studenckich;
 • bezpośrednio współpracuje z Wydziałowym Samorządem Studentów;
 • współpracuje z kołami naukowymi;
 • koordynuje opiekę nad studentami wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi w ramach programu ERASMUS+ i MOST;
 • sprawuje opiekę nad studentami niepełnosprawnymi;
 • organizuje rekrutację na I rok studiów;
 • nadzoruje pracę dziekanatu w zakresie obsługi studentów.

7. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia odpowiedzialny jest za funkcjonowanie wewnętrznego systemu jakości kształcenia. Do jego zadań w szczególności należy:

 • opracowanie, w porozumieniu ze społecznością Wydziału, polityki jakości kształcenia i dostosowanie jej do misji i strategii rozwoju Wydziału i Uniwersytetu;
 • określenie szczegółowych celów i zasad funkcjonowania Wydziałowego Zespołu;
 • inicjowanie i propagowanie działań na rzecz doskonalenia procesu edukacyjnego i jego obsługi na prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów i innych formach kształcenia;
 • opracowanie procedur zapewnienia jakości kształcenia stosownie do potrzeb i możliwości Wydziału;
 • przygotowanie metod i narzędzi doskonalenia jakości kształcenia do zastosowania na Wydziale;
 • organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników wydziału w sprawach związanych z doskonaleniem jakości kształcenia;
 • opiniowanie programów kształcenia dla kierunków nowotworzonych oraz zmian w programach dla kierunków istniejących;
 • dokonywanie analizy wyników ewaluacji procesu kształcenia i jego obsługi wraz z formułowaniem wniosków i zaleceń w zakresie doskonalenia jakości kształcenia;
 • monitorowanie funkcjonowania wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • przygotowanie corocznych raportów na temat stanu wdrożenia i funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale;
 • przygotowanie materiałów do raportu samooceny jednostki na potrzeby akredytacji programowej;

Propozycje działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, wypracowane przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia i przewidziane do wdrożenia, są przedstawiane do akceptacji Kolegium Dziekańskiemu oraz Radzie Wydziału Politologii.

8. Zespoły Programowe odpowiedzialne są za jakość programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz ich funkcjonowanie. Do zadań zespołów programowych należy w szczególności:

 • przystosowanie programu kształcenia na kierunku do zmian wynikających z nowelizacji ustawodawstwa w zakresie szkolnictwa wyższego, rozporządzeń ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz aktów wewnętrznych dotyczących jakości kształcenia w UMCS;
 • opracowanie koncepcji kształcenia dla określonych kierunków studiów;
 • opracowanie programów kształcenia w ramach nowych kierunków studiów lub nowych specjalności;
 • przygotowanie propozycji zmian w planach i programach studiów;
 • przygotowanie koncepcji i programów studiów podyplomowych związanych z kierunkiem;
 •  określenie właściwych dla kierunku pod względem metodologicznym i merytorycznym zasad i kryteriów przygotowania oraz oceny prac dyplomowych;
 • dokonywanie okresowych analiz programu kształcenia oraz sylabusów pod kątem ich zgodności z założonymi efektami kształcenia na kierunku;
 • dokonywanie okresowych analiz wyników weryfikacji osiąganych na kierunku efektów kształcenia (m.in. analiza skali odsiewu, wyników egzaminów oraz terminowości składania prac i egzaminów dyplomowych);
 • przeprowadzanie, we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi kierunku, okresowych analiz opinii pracodawców w kwestii wymaganych od absolwentów kierunku kompetencji na rynku pracy w celu doskonalenia programu kształcenia;
 • dokonywanie okresowych analiz realizowanych w ramach kierunku przedmiotów pod kątem eliminowania powtarzających się treści;
 • przygotowanie i realizacja procesu ankietowania studentów pod kątem oceny programu kształcenia na kierunku;
 • prowadzenie stałego monitoringu wprowadzania do systemu USOS sylabusów przedmiotów realizowanych na kierunku;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją praktyk studenckich na kierunku;
 • dokonywanie analiz wyników badania losów zawodowych absolwentów danego kierunku studiów;
 • koordynowanie działań kreujących pozytywny wizerunek kierunku.

9. Koordynatorzy modułów odpowiadają za realizację danego modułu kształcenia, a w szczególności za:

 • koordynację zajęć w ramach danego modułu pod względem merytorycznym i organizacyjnym;
 • koordynację egzaminu końcowego;
 • nadzorowanie aktualizacji sylabusów;

10. Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału sprawują nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych powierzonych jednostce. Do ich obowiązków należy w szczególności:

 • dokonywanie obsady zajęć dydaktycznych odpowiednio do kompetencji pracowników;
 • zgłaszanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych osobom spoza uczelni;
 • zapewnienie zajęć dydaktycznych doktorantom, którzy przygotowują rozprawę doktorską pod opieką pracowników danej jednostki;
 • przeprowadzanie hospitacji zajęć pracowników danej jednostki;
 • dokonywanie analiz wyników ankietowej oceny zajęć pracowników danej jednostki.

11. Kierownik studiów doktoranckich jest bezpośrednim przełożonym doktorantów. Odpowiada on za organizację studiów, a w szczególności:

 • przygotowuje programy kształcenia;
 • opracowuje zmiany w obowiązujących programach kształcenia;
 • ustala organizację zajęć na studiach doktoranckich w danym roku akademickim;
 • sprawuje nadzór nad realizacją programów studiów;
 • składa prorektorowi wykaz doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne i wymiar prowadzonych przez nich zajęć;
 • prowadzi bieżącą kontrolę postępów uczestników studiów doktoranckich;
 • dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
 • podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia doktorantowi kolejnych lat studiów doktoranckich lub o skreśleniu z listy doktorantów;
 • przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich;
 • pełni funkcję przewodniczącego komisji powołanej do opiniowania wniosków dotyczących przyznawanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększanie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej, przyjmuje wnioski doktorantów;
 • opiniuje podania doktorantów do innych organów uczelni;
 • składa roczne sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich Radzie Wydziału i Prorektorowi;
 • przedkłada Rektorowi imienny wykaz doktorantów, wraz ze wskazaniem ocen z egzaminów objętych programem studiów uzyskanych przez doktorantów w poprzednim roku akademickim;
 • identyfikuje problemy dotyczące studiów doktoranckich;
 • analizuje wyniki ankiety oceny zajęć;
 • współpracuje z samorządem doktorantów;
 • wykonuje inne zadania wynikające z regulaminu studiów doktoranckich.

12. Kierownik studiów podyplomowych jest bezpośrednim przełożonym słuchaczy. Odpowiada on za organizację tych studiów, a w szczególności za:

 • przygotowuje i monitoruje program kształcenia;
 • dokonuje kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe;
 • ustala organizację zajęć dla słuchaczy danego cyklu kształcenia;
 •  zapewnia obsadę zajęć;
 • sprawuje nadzór nad dokumentacją studiów podyplomowych;
 • identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z realizacja programu kształcenia, w tym wynikających z ankietowej oceny zajęć;
 • wykonuje inne zadania wynikające z regulaminu studiów podyplomowych.

13. Koordynator ds. programu ERASMUS+ odpowiada za proces realizacji wymiany międzynarodowej studentów na Wydziale, a w szczególności:

 • ogłasza i organizuje rekrutację studentów na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+;
 • prowadzi obsługę studentów zagranicznych odbywających studia na Wydziale
  w ramach programu;
 • przeprowadza analizę zgodności kierunkowych efektów kształcenia pomiędzy Wydziałem Politologii a instytucją przyjmującą studentów w ramach programu;
 • prowadzi działalność informacyjną na temat programu oraz możliwości wyjazdu
  dla studentów (m.in. poprzez stałą aktualizację zakładki na stronie wydziału dotyczącej programu ERASMUS+);
 • ustala i aktualizuje ofertę kształcenia prowadzoną na Wydziale w j. angielskim dla studentów przyjeżdżających w ramach programu;
 • współpracuje z partnerami zagranicznymi w ramach programu;
 • współpracuje z Koordynatorem Uczelnianym programu ERASMUS+.

14. Koordynator programu MOST odpowiada za proces realizacji programu MOST
na Wydziale, a w szczególności:

 • ogłasza i organizuje rekrutację studentów na wyjazdy w ramach programu MOST;
 • prowadzi działalność informacyjną na temat programu oraz możliwości wyjazdu dla studentów (m.in. poprzez stałą aktualizację zakładki na stronie wydziału dotyczącej programu MOST);
 • sprawuje opiekę nas studentami przyjeżdżającymi na Wydział w ramach programu MOST;
 • współpracuje z Koordynatorem Uczelnianym programu MOST.

15. Opiekun roku uczestniczy w procesie zapewniania jakości kształcenia, a w szczególności:

 • przekazuje studentom informacje na temat organizacji roku akademickiego, toku studiów, systemu pomocy materialnej, regulaminu studiów i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących na Uniwersytecie i Wydziale;
 •   zapoznaje studentów ze strukturą organizacyjną Wydziału;
 • informuje studentów o kompetencjach władz Wydziału;
 • udziela informacji bieżących na temat toku studiów;
 • współpracuje ze starostą roku w ramach bieżącej organizacji procesu kształcenia;
 • organizuje spotkania ze studentami nie rzadziej niż dwa razy w semestrze;
 • reprezentuje studentów w kontaktach z pracownikami Wydziału, nauczycielami akademickimi i władzami Wydziału.