System zarządzania procesem kształcenia

System zarządzania procesem kształcenia
na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Podstawy prawne

Statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dn. 14 czerwca 2006 r. z późń. zm. Regulamin studiów w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Załącznik do Uchwały Nr XXIII-25.3/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późń, zm. Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Załącznik do Uchwały Nr XXIV-6.5/17Senatu UMCS z dnia 26kwietnia 2017 r. Regulamin studiów podyplomowych, Załącznik do ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 95/2013 Rektora UMCS w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UCHWAŁA Nr XXIII – 11.5/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia UCHWAŁA Nr XXIV – 2.8/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII – 11.5 /13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ZARZĄDZENIE nr 71/2015 Rektora UMCS z 4 grudnia 2015 r. w sprawie jednolitych kryteriów ustalania liczby przyznawanych godzin obliczeniowych w związku
z realizowaniem przez nauczycieli akademickich obowiązków opiekuna roku/kierunku na studiach na UMCS.

W celu prawidłowej realizacji polityki jakości kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS określa się szczegółową strukturę systemu zarządzania organizacją i przebiegiem procesu kształcenia.

1. Do kompetencji Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa należy sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją działalności dydaktycznej na wydziale, w szczególności poprzez:

 • uchwalanie strategii rozwoju Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej;
 • uchwalanie koncepcji kształcenia na prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów;
 •  opiniowanie wniosków o uruchomienie nowych kierunków studiów;
 • określanie programów kształcenia w zakresie efektów kształcenia i planu studiów;
 • zatwierdzanie zmian w programach kształcenia dla kierunków istniejących;
 • zatwierdzanie procedur wewnętrznego systemu jakości kształcenia;
 • ustalanie zasad rekrutacji na wszystkie typy studiów prowadzone przez Wydział i zatwierdzanie limitów rekrutacyjnych;
 • zatwierdzanie regulaminu praktyk zawodowych;
 • zatwierdzanie tematów prac dyplomowych;
 • ustalanie zakresu i formy egzaminu dyplomowego oraz zasad powoływania komisji na egzamin dyplomowy;
 • zatwierdzanie zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia oraz powoływanie opiekuna naukowego dla studentów korzystających z tej formy kształcenia;
 • ustalanie szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich
  na Wydziale;
 • opiniowanie wniosków w sprawie powierzenia opieki promotorskiej nad pracami doktorskimi.

2. Kolegium Dziekańskie sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia oraz odpowiada za realizację polityki zapewniania jakości kształcenia. W szczególności wykonuje następujące zadania:

 • opracowuje założenia polityki edukacyjnej Wydziału;
 • nadzoruje prowadzoną w ramach wydziałowych jednostek organizacyjnych politykę kadrową pod kątem potrzeb dydaktycznych;
 • proponuje skład zespołów programowych ds. poszczególnych kierunków studiów oraz Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
 • proponuje skład komisji rekrutacyjnych;
 • proponuje limity rekrutacyjne na dany rok akademicki;
 • podejmuje bieżące działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie procesu dydaktycznego;
 • dokonuje bieżącej oceny działalności dydaktycznej Wydziału;
 • podejmuje decyzje dotyczące współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi uczelniami i jednostkami organizacyjnymi UMCS, a także z interesariuszami zewnętrznymi,

3. Dziekan Wydziału sprawuje nadzór nad przebiegiem procesu kształcenia, podejmuje działania niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu pracy dydaktycznej,
a w szczególności:

 • prowadzi politykę kadrową;
 • rozstrzyga spory kompetencyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych przez poszczególne jednostki organizacyjne wydziału, w tym sprawuje nadzór nad odpowiednim rozłożeniem obowiązków dydaktycznych pomiędzy nauczycieli akademickich na wydziale;
 • koordynuje współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach naukowo –dydaktycznych;
 • powołuje członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
 • powołuje przewodniczących i członków Zespołów Programowych;
 • składa wnioski o zatrudnienie wykładowców zewnętrznych w oparciu o umowę cywilno-prawną
 • podejmuje decyzje administracyjne w sprawach studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych;
 • podejmuje decyzje dyscyplinarne wobec studentów oraz pracowników;
 • podejmuje decyzje dotyczące wsparcia finansowego działalności kół naukowych i Samorządu Studentów;
 • organizuje i przewodniczy Radzie Pracodawców Wydziału Politologii i Dziennikarstwa;
 • podejmuje inne decyzje określone w Statucie UMCS i regulaminie studiów.

4. Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy zagranicznej współkształtuje proces umiędzynarodowienia kształcenia na Wydziale, a w szczególności:

 • nadzoruje promocję Wydziału w skali międzynarodowej;
 • Organizuje i nadzoruje wymianę zagraniczną studentów;
 • organizuje i nadzoruje program „visiting professors” na Wydziale. 

5. Prodziekan ds. kształcenia sprawuje bezpośredni nadzór nad wszystkimi formami kształcenia. Nadzoruje wykonywanie zadań bezpośrednio związanych z organizacją
i przebiegiem kształcenia, a w szczególności:

 • nadzoruje funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • nadzoruje proces ewaluacji procesu kształcenia, w tym przygotowanie analiz wynikających z prowadzonych badań nad jakością kształcenia;
 • organizuje i przewodniczy pracom Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
 • nadzoruje pracę zespołów programowych;
 • nadzoruje pracę dziekanatu w zakresie funkcjonowania systemu jakości kształcenia;
 • rozpowszechnia wśród pracowników Wydziału wnioski wynikające z prowadzonych badań nad jakością kształcenia;
 • nadzoruje proces tworzenia nowych kierunków studiów oraz zmiany w programach kształcenia dla kierunków istniejących;
 • koordynuje harmonogramy zajęć, podział na grupy, specjalności, seminaria i przedmioty fakultatywne;
 • organizuje i nadzoruje system zapisu studentów na seminaria magisterskie i dyplomowe;
 • organizuje i nadzoruje egzaminy ukończenia studiów, w szczególności wyznacza recenzentów prac magisterskich i dyplomowych;
 • określa organizację roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych;
 • koordynuje obsadę zajęć i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich;
 • monitoruje zajęcia prowadzone przez wykładowców zewnętrznych;
 • nadzoruje proces sprawozdawczości wydziałowej w zakresie dydaktyki,
 • kieruje w imieniu Wydziału wnioski dotyczące procesu kształcenia do Rektora lub  Prorektorów właściwych do spraw kształcenia i studenckich, w tym wnioski
  o akceptację programów kształcenia,
 • współpracuje z Wydziałowymi Samorządami Studentów i Doktorantów w zakresie funkcjonowania systemu jakości kształcenia;
 • organizuje rekrutację na I rok studiów;
 • koordynuje realizację projektów dydaktycznych na Wydziale;

6. Prodziekan ds. studenckich sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami studentów Wydziału, a w szczególności:

 • dokonuje zaliczenia studentom semestru/roku akademickiego studiów;
 • podejmuje decyzje w sprawach studenckich, w szczególności dotyczących:
  • urlopów okolicznościowych;
  • indywidualnej organizacji studiów i indywidualnego programu studiów;
  • warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym semestrze;
  • powtarzania roku;
  • skreślenia z listy studentów
  • wznowienia studiów;
  • egzaminów komisyjnych;
  • przedłużenia sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;
  • różnic programowych;
  • przeniesienia na inny kierunek studiów w obrębie Wydziału;
  • przeniesienia na inną uczelnię;
  • przyjęcia studenta z innej uczelni;
 • nadzoruje organizację praktyk zawodowych;
 • opiniuje wnioski dotyczących zwolnień z opłat za studia;
 • wyznacza opiekunów roku dla wszystkich kierunków studiów oraz nadzoruje ich pracę;
 • nadzoruje organizację sesji egzaminacyjnych;
 • organizuje i nadzoruje system zapisu studentów na specjalności i fakultety;
 • nadzoruje proces przyznawania studentom pomocy materialnej i stypendiów za osiągnięcia dydaktyczne;
 • opiniuje wnioski studentów kierowane do Rektora UMCS lub Prorektorów właściwych do spraw studenckich;
 • bezpośrednio współpracuje z Wydziałowym Samorządem Studentów;
 • współpracuje z kołami naukowymi;
 • koordynuje opiekę nad studentami wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi w ramach programu ERASMUS+ i MOST;
 • sprawuje opiekę nad studentami niepełnosprawnymi;
 • organizuje rekrutację na I rok studiów;
 • nadzoruje pracę dziekanatu w zakresie obsługi studentów.

7. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia odpowiedzialny jest za funkcjonowanie wewnętrznego systemu jakości kształcenia. Do jego zadań w szczególności należy:

 • opracowanie, w porozumieniu ze społecznością Wydziału, polityki jakości kształcenia i dostosowanie jej do misji i strategii rozwoju Wydziału i Uniwersytetu;
 • określenie szczegółowych celów i zasad funkcjonowania Wydziałowego Zespołu;
 • inicjowanie i propagowanie działań na rzecz doskonalenia procesu edukacyjnego i jego obsługi na prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów i innych formach kształcenia;
 • opracowanie procedur zapewnienia jakości kształcenia stosownie do potrzeb i możliwości Wydziału;
 • przygotowanie metod i narzędzi doskonalenia jakości kształcenia do zastosowania na Wydziale;
 • organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników wydziału w sprawach związanych z doskonaleniem jakości kształcenia;
 • opiniowanie programów kształcenia dla kierunków nowotworzonych oraz zmian w programach dla kierunków istniejących;
 • dokonywanie analizy wyników ewaluacji procesu kształcenia i jego obsługi wraz z formułowaniem wniosków i zaleceń w zakresie doskonalenia jakości kształcenia;
 • monitorowanie funkcjonowania wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • przygotowanie corocznych raportów na temat stanu wdrożenia i funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale;
 • przygotowanie materiałów do raportu samooceny jednostki na potrzeby akredytacji programowej;

Propozycje działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, wypracowane przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia i przewidziane do wdrożenia, są przedstawiane do akceptacji Kolegium Dziekańskiemu oraz Radzie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

8. Zespoły Programowe odpowiedzialne są za jakość programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz ich funkcjonowanie. Do zadań zespołów programowych należy w szczególności:

 • przystosowanie programu kształcenia na kierunku do zmian wynikających z nowelizacji ustawodawstwa w zakresie szkolnictwa wyższego, rozporządzeń ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz aktów wewnętrznych dotyczących jakości kształcenia w UMCS;
 • opracowanie koncepcji kształcenia dla określonych kierunków studiów;
 • opracowanie programów kształcenia w ramach nowych kierunków studiów lub nowych specjalności;
 • przygotowanie propozycji zmian w planach i programach studiów;
 • przygotowanie koncepcji i programów studiów podyplomowych związanych z kierunkiem;
 •  określenie właściwych dla kierunku pod względem metodologicznym i merytorycznym zasad i kryteriów przygotowania oraz oceny prac dyplomowych;
 • dokonywanie okresowych analiz programu kształcenia oraz sylabusów pod kątem ich zgodności z założonymi efektami kształcenia na kierunku;
 • dokonywanie okresowych analiz wyników weryfikacji osiąganych na kierunku efektów kształcenia (m.in. analiza skali odsiewu, wyników egzaminów oraz terminowości składania prac i egzaminów dyplomowych);
 • przeprowadzanie, we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi kierunku, okresowych analiz opinii pracodawców w kwestii wymaganych od absolwentów kierunku kompetencji na rynku pracy w celu doskonalenia programu kształcenia;
 • dokonywanie okresowych analiz realizowanych w ramach kierunku przedmiotów pod kątem eliminowania powtarzających się treści;
 • przygotowanie i realizacja procesu ankietowania studentów pod kątem oceny programu kształcenia na kierunku;
 • prowadzenie stałego monitoringu wprowadzania do systemu USOS sylabusów przedmiotów realizowanych na kierunku;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją praktyk studenckich na kierunku;
 • dokonywanie analiz wyników badania losów zawodowych absolwentów danego kierunku studiów;
 • koordynowanie działań kreujących pozytywny wizerunek kierunku.

9. Koordynatorzy modułów odpowiadają za realizację danego modułu kształcenia, a w szczególności za:

 • koordynację zajęć w ramach danego modułu pod względem merytorycznym i organizacyjnym;
 • koordynację egzaminu końcowego;
 • nadzorowanie aktualizacji sylabusów;

10. Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału sprawują nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych powierzonych jednostce. Do ich obowiązków należy w szczególności:

 • dokonywanie obsady zajęć dydaktycznych odpowiednio do kompetencji pracowników;
 • zgłaszanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych osobom spoza uczelni;
 • zapewnienie zajęć dydaktycznych doktorantom, którzy przygotowują rozprawę doktorską pod opieką pracowników danej jednostki;
 • przeprowadzanie hospitacji zajęć pracowników danej jednostki;
 • dokonywanie analiz wyników ankietowej oceny zajęć pracowników danej jednostki.

11. Kierownik studiów doktoranckich jest bezpośrednim przełożonym doktorantów. Odpowiada on za organizację studiów, a w szczególności:

 • przygotowuje programy kształcenia;
 • opracowuje zmiany w obowiązujących programach kształcenia;
 • ustala organizację zajęć na studiach doktoranckich w danym roku akademickim;
 • sprawuje nadzór nad realizacją programów studiów;
 • składa prorektorowi wykaz doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne i wymiar prowadzonych przez nich zajęć;
 • prowadzi bieżącą kontrolę postępów uczestników studiów doktoranckich;
 • dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
 • podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia doktorantowi kolejnych lat studiów doktoranckich lub o skreśleniu z listy doktorantów;
 • przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich;
 • pełni funkcję przewodniczącego komisji powołanej do opiniowania wniosków dotyczących przyznawanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększanie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej, przyjmuje wnioski doktorantów;
 • opiniuje podania doktorantów do innych organów uczelni;
 • składa roczne sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich Radzie Wydziału i Prorektorowi;
 • przedkłada Rektorowi imienny wykaz doktorantów, wraz ze wskazaniem ocen z egzaminów objętych programem studiów uzyskanych przez doktorantów w poprzednim roku akademickim;
 • identyfikuje problemy dotyczące studiów doktoranckich;
 • analizuje wyniki ankiety oceny zajęć;
 • współpracuje z samorządem doktorantów;
 • wykonuje inne zadania wynikające z regulaminu studiów doktoranckich.

12. Kierownik studiów podyplomowych jest bezpośrednim przełożonym słuchaczy. Odpowiada on za organizację tych studiów, a w szczególności za:

 • przygotowuje i monitoruje program kształcenia;
 • dokonuje kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe;
 • ustala organizację zajęć dla słuchaczy danego cyklu kształcenia;
 •  zapewnia obsadę zajęć;
 • sprawuje nadzór nad dokumentacją studiów podyplomowych;
 • identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z realizacja programu kształcenia, w tym wynikających z ankietowej oceny zajęć;
 • wykonuje inne zadania wynikające z regulaminu studiów podyplomowych.

13. Koordynator ds. programu ERASMUS+ odpowiada za proces realizacji wymiany międzynarodowej studentów na Wydziale, a w szczególności:

 • ogłasza i organizuje rekrutację studentów na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+;
 • prowadzi obsługę studentów zagranicznych odbywających studia na Wydziale
  w ramach programu;
 • przeprowadza analizę zgodności kierunkowych efektów kształcenia pomiędzy Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa a instytucją przyjmującą studentów w ramach programu;
 • prowadzi działalność informacyjną na temat programu oraz możliwości wyjazdu
  dla studentów (m.in. poprzez stałą aktualizację zakładki na stronie wydziału dotyczącej programu ERASMUS+);
 • ustala i aktualizuje ofertę kształcenia prowadzoną na Wydziale w j. angielskim dla studentów przyjeżdżających w ramach programu;
 • współpracuje z partnerami zagranicznymi w ramach programu;
 • współpracuje z Koordynatorem Uczelnianym programu ERASMUS+.

14. Koordynator programu MOST odpowiada za proces realizacji programu MOST
na Wydziale, a w szczególności:

 • ogłasza i organizuje rekrutację studentów na wyjazdy w ramach programu MOST;
 • prowadzi działalność informacyjną na temat programu oraz możliwości wyjazdu dla studentów (m.in. poprzez stałą aktualizację zakładki na stronie wydziału dotyczącej programu MOST);
 • sprawuje opiekę nas studentami przyjeżdżającymi na Wydział w ramach programu MOST;
 • współpracuje z Koordynatorem Uczelnianym programu MOST.

15. Opiekun roku uczestniczy w procesie zapewniania jakości kształcenia, a w szczególności:

 • przekazuje studentom informacje na temat organizacji roku akademickiego, toku studiów, systemu pomocy materialnej, regulaminu studiów i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących na Uniwersytecie i Wydziale;
 •   zapoznaje studentów ze strukturą organizacyjną Wydziału;
 • informuje studentów o kompetencjach władz Wydziału;
 • udziela informacji bieżących na temat toku studiów;
 • współpracuje ze starostą roku w ramach bieżącej organizacji procesu kształcenia;
 • organizuje spotkania ze studentami nie rzadziej niż dwa razy w semestrze;
 • reprezentuje studentów w kontaktach z pracownikami Wydziału, nauczycielami akademickimi i władzami Wydziału.