SYNERGIA-kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej

Tytuł projektu:
„SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”/Umowa nr UDA – POKL.04.01.01-00-254/09-00

Źródło finansowania:
Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Jednostka organizacyjna:
Wydział Ekonomiczny UMCS

Wartość projektu:
4 150 065,66 PLN

Termin realizacji:
01.10.2009-30.09.2014