Aktualności

Sylwetka śp. prof. Wiesława Skrzydły

Tylko wtedy, gdy człowiek potrzebny jest innym, odnajduje sens swego istnienia.
Prof. Grzegorz Leopold Seidler

Profesor Wiesław Skrzydło urodził się 11 kwietnia 1929 r. w Rokitnie (na Wołyniu). W 1935 r. jego rodzina osiedliła się na Lubelszczyźnie, gdzie przeżyła wojnę. W 1949 r., po ukończeniu Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie, Wiesław Skrzydło podjął studia prawnicze na nowo utworzonym Wydziale Prawa UMCS. Po studiach I stopnia został skierowany na studia magisterskie do Warszawy, gdzie w roku 1953 uzyskał stopień magistra. Po studiach został skierowany do pracy na UMCS w Lublinie.

W 1955 r. rozpoczął studia doktoranckie, które zakończyły się obroną rozprawy doktorskiej pt. „Rola i funkcja społeczna stronnictw w ustroju politycznym PRL” w maju 1959 r. Wiesław Skrzydło odebrał wówczas dyplom nr 1 doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa UMCS dla najmłodszego adiunkta Wydziału. Równie dynamicznie przebiegała jego dalsza kariera naukowa. W roku 1964 został bowiem doktorem habilitowanym, w roku 1970 – profesorem nadzwyczajnym, a w 1975 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Zainteresowania naukowe Profesora obejmowały polskie prawo konstytucyjne, w tym zwłaszcza: funkcjonowanie partii politycznych, praw i wolności jednostki, problematykę prawa wyborczego, pozycji parlamentu i rządu, a także zagadnienia ustroju państw zachodnich, zwłaszcza Francji i Belgii. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym wielu monografii i artykułów, które na trwałe wpisały się w historię badań nad konstytucjonalizmem i były publikowane w wielu językach. Prof. Wiesław Skrzydło stał się niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie prawa konstytucyjnego, a jego wiedza i dorobek naukowy zyskały szerokie uznanie.

Szczególne miejsce w jego badaniach naukowych zajmowała analiza ustroju politycznego Francji. Języka francuskiego zaczął uczyć się jeszcze na tajnych kompletach, a naukę tę kontynuował w szkole średniej. W 1960 r. odbył staż naukowy w Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu. W 1963 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. „Istota przemian polityczno-ustrojowych powojennej Francji. IV i V Republika” (była to pierwsza tak kompleksowa analiza rozwiązań francuskiej ustawy zasadniczej w nauce polskiej). W latach 1985–1991 pełnił funkcję dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

Poglądy Profesora dotyczące kwestii prawno-ustrojowych były i są wysoko cenione oraz często cytowane i wykorzystywane zarówno w nauce prawa, jak i w praktyce funkcjonowania organów państwa. Komentarz do Konstytucji RP jego autorstwa był cytowany w blisko 300 pracach naukowych, „Polskie prawo konstytucyjne” wydane pod redakcją Profesora osiągnęło nakład kolejnych wydań ponad 25 000 egzemplarzy, a „Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r.” doczekał się siedmiu wznowień. Prace zespołu badawczego pod redakcją naukową Profesora były pomocne przy opracowaniu rozwiązań obecnie obowiązującej konstytucji w zakresie systemu organów państwa.

Profesor Wiesław Skrzydło wypromował wielu magistrów i licencjatów oraz 20 doktorów, spośród których tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego uzyskali już prawie wszyscy. Kolejni wychowankowie są w trakcie procedur awansowych. Jako kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego zawsze służył radą swoim współpracownikom, był wsparciem oraz wielkim autorytetem naukowym i moralnym. Niezwykłą życzliwością darzył młodą kadrę naukową, wspierając jej rozwój i podejmowane inicjatywy. Jego otwartość i wsparcie przyczyniły się m.in. do powstania „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” – czasopisma naukowego z zakresu prawa konstytucyjnego i zagadnień ustrojowych, które w 2013 r. jako jedyne polskie czasopismo naukowe zostało zakwalifikowane (po dwuletnim procesie weryfikacji) do międzynarodowej sieci czasopism Constitutional Law Journals Network.

Niezwykle ważnym aspektem pracy zawodowej prof. Wiesława Skrzydły była jego działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1964–1965 był prodziekanem Wydziału Prawa, w latach 1965–1972 był prorektorem UMCS, a w latach 1972–1981 piastował funkcję rektora. Warto podkreślić, że obejmując funkcję prorektora, miał 36 lat, zaś rektora – 43 lata i był wówczas najmłodszym rektorem w Polsce.

Czas kadencji rektorskiej prof. Wiesława Skrzydły to okres dynamicznego rozwoju UMCS. Zwiększyła się wówczas liczba studentów i pracowników naukowych, a także rozrastała się baza materialna Uczelni. Oddano do użytku gmach Akademickiego Ośrodka Sportowego, kolejny Dom Studencki „H”, gmach Chemii Organicznej przy ul. Glinianej, Hotel Studenta Zaocznego, kompleks budynków Rektoratu oraz Wydziału Ekonomicznego, a następnie gmach Wydziału Prawa i Administracji. Powstało też Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe (1974). Utworzono Wydział Pedagogiki i Psychologii (1973), powstały Międzywydziałowy Instytut Nauk Politycznych oraz Międzyuczelniany Instytut Filozofii (1973).

Warto wspomnieć, że działalność prof. Wiesława Skrzydły przyczyniła się także do powstania i rozwoju tradycji akademickich w Rzeszowie. Już w 1959 r., tuż po obronie pracy doktorskiej, był jednym z pięciu wykładowców UMCS, którzy zakładali tam punkt konsultacyjny studiów prawno-administracyjnych. W roku 1969, jako prorektor UMCS, utworzył Filię UMCS w Rzeszowie (w tym kierunek prawo), która w roku 2001 została przekształcona w samodzielny Uniwersytet Rzeszowski. W późniejszych latach włączał się w rozwój WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Inicjował także powstanie studiów administracyjnych i prawniczych w Politechnice Radomskiej oraz Rzeszowskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Przemyślu.

Prof. Wiesław Skrzydło w uznaniu zasług na polu naukowym i organizacyjnym otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. Do najważniejszych należą: Komandoria Narodowego Orderu Zasług Republiki Francuskiej przyznana przez Prezydenta V Republiki (1975); doktorat honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego (1979); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1973); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1984) oraz odznaka Zasłużonego Nauczyciela PRL i tytuły honorowego obywatela Rzeszowa i Jarosławia.

    Aktualności

    Data dodania
    16 kwietnia 2021