Sylwetka Jubilata

Prof. dr hab. Andrzej Kokowski to wieloletni dyrektor Instytutu Archeologii UMCS, związany z Lubelszczyzną od 1977 r. Zainteresowania naukowe skupił wokół problematyki okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów; znany jest przede wszystkim z badań nad ludem Gotów (wykopaliska m.in. w Masłomęczu i Gródku nad Bugiem). Organizował lub współorganizował międzynarodowe wystawy archeologiczne, m.in. „Schätze der Ostgoten”, „Die Vandalen – die Könige - die Eliten - die Krieger - die Handwerker” w Bevern w Dolnej Saksonii w Niemczech czy też „Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku” w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie i „Troja - sen Henryka Schliemanna” w Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Profesor Andrzej Kokowski jest także znakomitym popularyzatorem nauki i organizatorem wielu tłumnie odwiedzanych i cieszących się olbrzymimi zainteresowaniem wystaw w Polsce i za granicą. Można tu wspomnieć chociażby pokazywane w większości europejskich stolic „Skarby Gotów”, „Wandalowie”, czy też „Skarby Troi”, gdzie w małym mieście Hrubieszowie (jedyny raz poza Berlinem!), pokazano skarby odkopane przez H. Schliemanna w mitycznej Troi.

Profesor Andrzej Kokowski, jeden z najbardziej znanych w kraju i za granicą archeologów, to postać nierozerwalnie kojarząca się z Lublinem i naszym regionem. Jego badania nad Gotami uczyniły Lubelszczyznę miejscem znanym i ważnym na mapie naukowej nie tyko Polski, ale i Europy.

Za swoją pracę naukową i popularyzację nauki otrzymał cały szereg nagród i odznaczeń, w tym: tytuł honorowy „Ambasadora Województwa Lubelskiego” (2000); „Złotą Łopatę” za badania nad Gotami (2000); nagrodę im. Ryszarda Wołągiewicza Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (2003); „Laur Konserwatorski” od Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego (2004); nagrodę „Popularyzator Nauki 2008”; tytuł „Odkrycie Roku National Geographic 2011”; Medal 700-lecia Miasta Lublin (2017). W 2014 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; w dniu 20 stycznia 2016 r. został Członkiem Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. W 2011 r. został również Honorowym Obywatelem Miasta Złotowa, z którego pochodzi.


Fot. Archiwum prywatne Jubilata