Sylabusy przedmiotów z planów studiów na poszczególnych kierunkach są dostępne poprzez stronę internetową uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia. Można je tam znaleźć przy użyciu wyszukiwarki według kierunku studiów/ nazwy przedmiotu/ osoby prowadzącej/ semestru/ rodzaju studiów. 


 Nauczyciele akademiccy Wydziału MFiI redagujący sylabusy przedmiotów nauczania na kierunkach studiów matematyka, fizyka, informatyka mogą skorzystać z informacji w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania. Zawierają one:

  • szablon sylabusa w formie pliku pdf, który można wydrukować do użytku off line (załącznik nr 1),
  • wskazówki dotyczące treści, jakie powinny znaleźć się w poszczególnych polach sylabusa (załącznik nr 2),
  • podpowiedzi ułatwiające formułowanie (załącznik nr 3): 

        - zakresu wiedzy,
        - umiejętności
        - kompetencji społecznych (tj. dodatkowych kwalifikacji absolwenta studiów).

Szczegółowy opis założeń nowego systemu kształcenia w zakresie nauk ścisłych, wynikający z nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 2011 roku, znajduje się na stronach 41-44 dokumentu Krajowe Ramy Kwalifikacji (załącznik nr 4).