Zarządzanie

Kierunek
Zarządzanie
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

 

Opis

Zarządzanie  jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, strategicznych. Potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołami, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Mikroekonomia,
 • Makroekonomia,
 • Statystyka i ekonometria II,
 • Koncepcje zarządzania,
 • Przedsiębiorczość,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim II,
 • Zarządzanie logistyczne,
 • Zarządzanie procesami,
 • Badania marketingowe II,
 • Analiza danych,
 • Gra kierownicza II,
 • Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. systemy informacyjne w administracji i biznesie
 2. zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
 3. zarządzanie kapitałem społecznym
 4. menadżersko - prawna

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od III semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych oraz stawiać proste hipotezy badawcze i dokonywać ich weryfikacji,
 • potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu złożonych procesów społeczno-gospodarczych,
 • potrafi stosować metody zarządzania strategicznego i audytu do doskonalenia organizacji,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę do skutecznego zarządzania funkcjonalnymi obszarami organizacji,
 • potrafi przygotować pracę magisterską rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o zarządzaniu, korzystając z różnych źródeł,
 • posiada umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+,
 • samodzielnie identyfikuje problemy i diagnozuje ich przyczyny w organizacji oraz wskazuje możliwości ich rozwiązania.
 • Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Firmach konsultingowych,
 • Agencjach marketingowych i reklamowych,
 • Przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży, public relations itp.
 • Student jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku Zarządzanie będzie mógł objąć stanowisko m.in. jako:

 • specjalista organizacji i zarządzania,
 • menedżer/kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • specjalista ds. analiz i sprawozdawczości,
 • kierownik/dowódca zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa,
 • dorada i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Możliwości rozwoju

Wydział Ekonomiczny oferuje studentom wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań:

 • Rozwój zainteresowań naukowych, taką okazję tworzy czasopismo anglojęzyczne „International Journal of Synergy and Research”, międzynarodowe wydawnictwo ToKnowPress, czy np. Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego,
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego mają możliwość m.in. uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, ucząc się metodą learning-by-doing (nauki przez działanie w praktyce) analizowania i rozwiązywania konkretnych problemów występujących w praktyce gospodarczej,
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w strategicznych grach decyzyjnych, symulacji zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeń praktycznych,
 • Studenci Wydziału uczestniczą także w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, z zakresu inwestycji giełdowych, w treningach umiejętności interpersonalnych czy np. w kursach rachunkowości komputerowej,
 • Na Wydziale Ekonomicznym cyklicznie odbywają się liczne konferencje i szkolenia, często o zasięgu międzynarodowym (np. MakeLearn, organizowana nad Morzem Śródziemnym wspólnie z partnerami ze Słowenii i Tajlandii czy azjatycka konferencja TIIM – Technology, Innovation and Industrial Management),
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Swą wiedzę sprawdzają w rozgrywkach z przedstawicielami innych uczelni z kraju (BankRisk, GMC, ‘Finanse, Przedsiębiorczość, Zarządzanie’),
 • W celu zaszczepienia w studentach Wydziału Ekonomicznego zapału do działania w październiku organizowany jest przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów (RWSS) cykliczny wyjazd motywacyjno-szkoleniowy „RADAR”,
 • Studenci, wyjeżdżając na międzynarodowe wymiany studenckie (np. w ramach programu Erasmus) m.in. do uczelni z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii czy Włoch, nabywają nowych doświadczeń i nawiązują nowe znajomości,
 • Władze Wydziału chętnie wspierają aktywność sportową studentów (np. konkurs gry w kręgle lub turniej w bilard o Puchar Dziekana WE). Wśród kadry naukowej i administracyjnej również można wskazać kilku aktywnych sportowców i trenerów różnych dziedzin, ale także motocyklistów, prezenterów radiowych, fanów różnych rodzajów muzyki, aktywnych turystów oraz społeczników,
 • Na Wydziale Ekonomicznym działają liczne organizacje studenckie: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii, Studenckie Koło Przedsiębiorczości, AIESEC. Przy Wydziale działają także komórki Business Link oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, promujące i wspierające aktywność gospodarczą studentów,
 • Aktywne funkcjonowanie Samorządu Studentów widoczne jest w wielu projektach. Są to działania w sferze naukowej oraz mniej oficjalnej – rozrywkowej. Studenci mają okazję włączać się w organizację dni okolicznościowych, przygotowywanych przez Samorząd Studentów, m.in. Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Studenta czy Mikołajki, czy w akcje charytatywne.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Ekonomicznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.ekonomia.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS