Praca socjalna

Kierunek
Praca socjalna
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Opis

Praca socjalna to kierunek o profilu praktycznym. Oferta edukacji skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej adresowanej do jednostek i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry), dają możliwość uzyskania zarówno wysokich kwalifikacji zawodowych, jak i umiejętności praktycznych niezbędnych w toku wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • socjologia rozwoju i zmian społecznych,
 • współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej,
 • komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej,
 • tworzenie i zarzadzanie projektem socjalnym,
 • praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • geriatria i opieka paliatywna, itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań pracownika socjalnego;
 • posiada umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych;
 • posiada umiejętności inicjowania zmian społecznych, pobudzania samozaradności, samodzielnego konstruowania projektów działań społecznych finansowanych ze środków UE;
 • używa języka specjalistycznego i potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pomocy społecznej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów;
 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę, umiejętności i własne kompetencje społeczne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej;
 • domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w środowiskowych domach samopomocy i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • tworzonych przez siebie instytucjach i organizacjach wspierających osoby wykluczone społecznie
 • jest także przygotowany do pracy w placówkach nie należących do systemu pomocy społecznej, jak np. w placówkach opieki zdrowotnej zakładzie karnym, w instytucjach rynku pracy oraz w organizacjach pozarządowych.

Możliwości zatrudnienia

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparciawww.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Ogólnoakademickiego Punktu Wsparcia i Psychoedukacji „Sensum” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

Ukończenie studiów jest równoznaczne z nabyciem uprawnień do wykonania zawodu pracownik socjalny.

Dodatkowe informacje

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS