Pedagogika

Kierunek
Pedagogika
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.

Opis

Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, doskonalenie przygotowania do działalności pedagogicznej w środowisku społecznym, przygotowanie do podejmowania badań naukowych w zakresie problemów współczesnej pedagogiki. Studia dają możliwość podwyższenia, nabytych w toku wcześniejszej edukacji, kwalifikacji zawodowych. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pedagogika ogólna, antropologia kulturowa, współczesne kierunki pedagogiczne, metodologia badań społecznych, media w komunikacji społecznej, psychologia społeczna, psychologia wychowawcza, wymiary profesjonalizmu pedagogicznego itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną wyposażony jest w kompetencje niezbędne do: opracowywania programów i strategii wychowawczych; konstruowania projektów opieki nad osobami w różnym wieku; prowadzenia diagnozy pedagogicznej; projektowania działalności zaradczej i kompensacyjnej oraz organizowania czasu wolnego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające go do pełnienia zawodowej roli: pedagoga m.in. w placówkach: wspierających rodzinę dysfunkcyjną, interwencyjnych, socjalizacyjnych, organizujących czas wolny, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz w przedszkolach i szkołach (w świetlicy), bursach, internatach; kuratora sądowego oraz pedagoga ulicy.

Specjalność przeznaczona jest dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskane na studiach pierwszego stopnia.

 • Doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i personalne nabywa w trakcie studiów m. in. umiejętności: rozpoznawania i analizowania sytuacji osobistej i zawodowej klientów działalności doradczej; udzielania skutecznych porad dotyczących rozwoju zawodowego, poradnictwa rodzinnego, psychoedukacji itp.

Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach doradztwa zawodowego i personalnego, firmach konsultingowych i coachingowych, biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, działach kadr, firmach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i innych instytucjach pośrednictwa pracy, instytucjach kształcenia ustawicznego, kształcenia dorosłych  i młodzieży, instytucjach pomocy społecznej i in.

Specjalność przeznaczona jest dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskane na studiach pierwszego stopnia.

Specjalność nauczycielska może być wybrana pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Studia w zakresie specjalności nauczycielskich są prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki,  w szczególności na temat różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej;
 • prezentuje wysoki poziom umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • ma umiejętności umożliwiające tworzenie oryginalnych rozwiązań złożonych problemów pedagogicznych;.
 • posiada umiejętności projektowania działań na rzecz własnego rozwoju przez cale życie oraz stymulowania rozwoju uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych;
 • posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:
 • szkole podstawowej;
 • placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;
 • placówkach o charakterze poradnianym;
 • biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej itp.

Możliwości rozwoju

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:
 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl 
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl 
 • pomoc  i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia  www.pip.umcs.lublin.pl 
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl 
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST, ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl 
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

Dodatkowe informacje:

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl