Pedagogika specjalna

Kierunek
Pedagogika specjalna
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.

Opis

 

Kierunek Pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim, skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie. Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności przydatnych w edukacji i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4semestry) i po ich ukończeniu Absolwent uzyskują tytuł magistra. Jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wybrane problemy i kierunki filozoficzne, wychowanie resocjalizujące, Metodyka oddziaływania resocjalizującego i socjoterapeutycznego, Metodyka pracy z rodziną dziecka z autyzmem, Metodyka wspomagania procesów poznawczych i przystosowania dzieci i młodzieży, Diagnoza i terapia osób z trudnościami w uczeniu się, Dydaktyka specjalnych potrzeb edukacyjnych, itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska). Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami z autyzmem (lub z innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu), z osobami z trudnościami w uczeniu się oraz z osobami zdolnymi, ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy z ich rodzinami, a także do uczestniczenia w badaniach z obszaru pedagogiki specjalnej.
 2. Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów  integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska). Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Specjalna terapia pedagogiczna  z terapią procesów  integracji sensorycznej uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnościami  (różnego rodzaju i stopnia),ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z deficytami procesów integracji sensorycznej. Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy z ich rodzinami, a także do uczestniczenia w badaniach z obszaru pedagogiki specjalnej.
 3. Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nienauczycielska). Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Resocjalizacja z socjoterapią posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki oddziaływania resocjalizującego, ze szczególnym naciskiem na projektowanie oddziaływań grupowych. Wariant ten wzbogacony został o blok dotyczący socjoterapii. Absolwent jest przygotowany do pracy w roli pedagoga, wychowawcy, kuratora sądowego, animatora zajęć edukacyjno-wychowawczych, socjoterapeutycznych, mediacyjnych i profilaktycznych w ośrodkach kuratorskich, placówkach socjoterapeutycznych, wychowawczych, penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, karnych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach wsparcia dziennego, świetlicach socjoterapeutycznych oraz środowiskowych. Podejmując pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, podległych resortowi edukacji, Absolwent będzie musiał uzupełnić przygotowanie pedagogiczne, jeżeli nie uzyskał takiego w czasie studiów pierwszego stopnia.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika specjalna, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Potwierdzenie wyboru specjalności dokonywane jest w czasie składania kompletu dokumentów.

Specjalność nauczycielska może być wybrana pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej na studiach I stopnia.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Studia w zakresie specjalności nauczycielskiej są prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada gruntowną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz poszerzoną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (w tym: pedagogiki, filozofii, psychologii, socjologii);
 • posiada umiejętności metodyczne niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi
  i nieprzystosowanymi społecznie w ramach działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej
  i resocjalizacyjnej;
 • posiada umiejętności samodzielnego projektowania działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych w odniesieniu do młodzieży i osób dorosłych;
 • posiada kompetencje społeczne istotne dla zawodowego funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego;
 • posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • placówkach szkolnictwa specjalnego;
 • przedszkolach i szkołach integracyjnych;
 • szkołach podstawowych (ogólnodostępnych);
 • placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych i socjoterapeutycznych: ośrodkach kuratorskich, wychowawczych, penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, karnych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach wsparcia dziennego, świetlicach socjoterapeutycznych oraz środowiskowych;
 • placówkach edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych dla osób niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST, ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

Dodatkowe informacje

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS

 

 • posiada umiejętności metodyczne niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi
  i nieprzystosowanymi społecznie w ramach działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej
  i resocjalizacyjnej;