Matematyka

Kierunek
Matematyka
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie matematyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

W ramach profilu ogólnolnokademickiego, podstawowym celem studiów na kierunku Matematyka jest:

 1. przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętność przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 2. wykształcenie umiejętności przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, nabycie umiejętności formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 3. wypracowanie umiejętności wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 4. wykształcenie umiejętności korzystania z modeli matematycznych w tym statystycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i ich rozwijania,
 5. wypracowanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
 6. uświadomienie potrzeby samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności uczenia się przez całe życie,
 7. przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach wykorzystujących metody matematyczne,
 8. kształtowanie kreatywności, profesjonalizmu, wrażliwości etycznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności,
 9. przygotowanie do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Matematyka będą się wykazywać wszystkimi efektami przypisanymi do poziomu studiów, a w szczególności:

 • adekwatną wiedzą z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz niezbędną wiedzę o narzędziach informatycznych i statystycznych,
 • umiejętnością stosowania matematyki i rozwiązywania problemów matematycznych i statystycznych napotykanych w pracy zawodowej i życiu codziennym,
 • zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy wraz z jej praktycznym wykorzystaniem do opisu i analizy procesów i zjawisk ekonomicznych, statystycznych lub innych ze sfery gospodarki,
 • umiejętnością rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, uczestniczenia w pracy zespołowej,
 • zdolnością do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Analiza czynnikowa
 • Analiza danych jakościowych
 • Analiza na rozmaitościach
 • Analiza przeżycia
 • Analiza regresji
 • Analiza wariancji
 • Aplikacje korporacyjne
 • Budowa kompilatorów
 • Dyskretne procesy stochastyczne
 • Elektrodynamika
 • Fizyka fazy skondensowanej
 • Fizyka statystyczna
 • Formy różniczkowe i teoria pola
 • Geometria różniczkowa i teoria grawitacji
 • Grafika komputerowa
 • Gry i funkcje decyzyjne
 • Kryptografia
 • Matematyczne podstawy informatyki
 • Mechanika kwantowa
 • Mechanika teoretyczna
 • Metody klasyfikacji danych
 • Metody komputerowe w biologii i medycynie
 • Metody numeryczne w zagadnieniach fizyki obliczeniowej
 • Metody obliczeniowe w fizyce
 • Metody statystyczne
 • Metody stochastyczne w finansach
 • Modele matematyczne w ubezpieczeniach
 • Modelowanie matematyczne
 • Optymalizacja
 • Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
 • Procesy Markowa
 • Procesy stochastyczne
 • Prognozowanie szeregów czasowych
 • Programowanie deklaratywne i funkcyjne
 • Programowanie równoległe
 • Programowanie współbieżne i rozproszone
 • Równania różniczkowe cząstkowe w naukach przyrodniczych
 • Sieci neuronowe i data mining
 • Statystyka matematyczna
 • Statystyka i analiza danych w biologii i medycynie
 • Teoria grafów
 • Teoria jądra atomowego
 • Teoria ryzyka
 • Weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych
 • Wybrane zagadnienia z algebry i teorii liczb

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

http://www.umcs.pl/pl/instytut-matematyki-umcs,2485.htm, https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Akatalog2%2Fprogramy%2FszukajProgramu%28%29&_prg_kod=&_pattern=matematyka

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Biomatematyka - po ukończeniu tej specjalności absolwenci uzyskują nie tylko wiedzę matematyczną ale też podstawową wiedzę z informatyki i nauk przyrodniczych. Mogą współpracować z biologami, lekarzami, informatykami, inżynierami, fizykami i chemikami przy tworzeniu modeli matematycznych, w tym statystycznych, zjawisk przyrodniczych, medycznych lub technicznych i przy komputerowych symulacjach tych zjawisk. Mają też wiedzę potrzebną do statystycznego przetwarzania danych.
 2. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.
 3. Matematyka teoretyczna - program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki dla przyszłych nauczycieli akademickich, a szczególnie dla osób nastawionych na karierę naukową.
 4. Specjalność informatyczna – absolwenci tej specjalności otrzymują szeroką wiedzę matematyczną i informatyczną i są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej znajomości narzędzi i metod matematycznych występujących w zastosowaniach informatyki. Absolwenci potrafią np. badać złożoność obliczeniową algorytmów rozwiązujących zagadnienia praktyczne, projektować i tworzyć oprogramowanie, obsługiwać i administrować bazami danych.
 5. Statystyczna analiza danych - program studiów w zakresie specjalności Statystyczna analiza danych umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy matematycznej. Program ten rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanych programach komputerowych oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.
 6. Zastosowania matematyki - absolwenci tej specjalności w trakcie studiów otrzymują gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne uzupełnione o podstawową wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych. Dzięki temu dysponują oni pełnym aparatem metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce i technice. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami. Pozwala to na podjęcie pracy na stanowisku, które wykorzystuje narzędzia i metody matematyczne, w tym statystyczne, w instytucji informatycznej, finansowej, handlowej lub produkcyjnej.
 7. Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska) - absolwenci tej specjalności są przygotowani do nauczania matematyki i informatyki w szkołach wszystkich poziomów. Mają oni bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne. Umieją również wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne zarówno w nauczaniu jak i samokształceniu. Dlatego potrafią uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania.
 8. Zastosowania matematyki w fizyce - program studiów stwarza możliwości zdobycia gruntownego wykształcenia matematycznego uzupełnionego o wiedzę z kluczowych dziedzin fizyki teoretycznej (mechanika teoretyczna, kwantowa, elektrodynamika, fizyka statystyczna czy współczesna teoria grawitacji i kosmologii). Szczególny nacisk położony jest na matematyczne aspekty teorii fizycznych oraz na zastosowanie zaawansowanego aparatu współczesnej matematyki do badania problemów nauki i techniki. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych we współpracy z technikami, informatykami, fizykami i chemikami. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach doktorancki z fizyki teoretycznej lub matematyki.

Wybór specjalności następuje w czasie rekrutacji na studia (przy składaniu dokumentów).

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętności przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, w tym statystycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 • ma umiejętność przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie w formie naukowej i popularnonaukowej,
 • ma umiejętność formułowania problemów praktycznych w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 • ma umiejętność wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 • ma wykształconą umiejętność korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz umiejętność ich tworzenia i rozwijania,
 • ma umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
 • ma świadomość potrzeby samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności uczenia się przez całe życie,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach gospodarki rynkowej i instytucjach administracji publicznej wykorzystujących metody matematyczne,
 • rozwija własną kreatywność, profesjonalizm, wrażliwość etyczną, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności,
 • jest przygotowany do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in.:

 • na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z:
  - ekonomią,
  - techniką,
  - informatyką,
  - matematyką finansową i ubezpieczeniami,
 • w instytucjach gospodarki rynkowej,
 • w instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny),
 • w instytutach badawczych,
 • na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej,
 • na stanowiskach analityków w instytucjach związanych z:
  - medycyną,
  - biologią,
  - biotechnologią
 • w instytucjach finansowych,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w instytucjach bankowych,
 • w przemyśle.

Specjalność nauczycielska daje uprawnienia do pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.

Możliwości rozwoju

Instytut Matematyki oferuje studentom możliwość udziału w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

 

Więcej informacji: www.mfi.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS