Informatyka

Kierunek
Informatyka
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Dwuletnie studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. Student musi posiadać wrodzone uzdolnienia matematyczne, fizyczne i elektroniczne, aby mógł twórczo w swojej przyszłej pracy zawodowej wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne lub brać bezpośredni udział w ich rozwoju. W trakcie studiów będzie miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych informatyki i na zajęciach prowadzonych przez kadrę Instytutu oraz pracodawców z branży IT.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak:

Ogólny blok tematyczny przewidziany dla wszystkich specjalności:

 1. Repetytorium z programowania
 2. Algorytmika
 3. Współczesne techniki wytwarzania oprogramowania
 4. Programowanie wysokiego poziomu
 5. Systemy kontroli wersji
 6. Język angielski
 7. Praktyczne aspekty ekonomii
 8. Seminarium
 9. Specjalistyczna pracownia magisterska

Przedmioty studiów przewidziane w programie dla poszczególnych specjalności:

Inżynieria danych

 1. Systemy cyberfizyczne
 2. Systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem
 3. Modelowanie struktur i procesów
 4. Zaawansowane bazy i struktury danych
 5. Wizualizacja danych procesowych
 6. Języki statystycznej analizy danych
 7. Systemy reprezentacji wiedzy
 8. Ontologiczna inżynieria wiedzy
 9. Matematyka dyskretna

Deweloperska (programistyczna)

 1. Systemy klasy enterprise - frameworki biznesowe
 2. Systemy klasy enterprise - persystencja
 3. Nowoczesna architektura systemów
 4. Web Development
 5. Data Science & Cloud Computing
 6. Taktyczne i strategiczne modelowanie biznesowe
 7. Test automation craftsmanship
 8. Software Craftsmanship - narzędzia i metodyki
 9. Akceleracja biznesowa

Testowanie/analizy/wdrożenia

 1. Taktyczne i strategiczne modelowanie biznesowe
 2. Metodyki prowadzenia projektów
 3. Wprowadzenie do testowania
 4. Quality Assurance
 5. Integracja aplikacji
 6. Data Science & Cloud Computing
 7. Systemy transakcyjne i analityczne
 8. Test automation - narzędzia i metodyki
 9. Data Protection

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-I-2S

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Od drugiego semestru studiów student przystępuje do jednej z poniższych specjalizacji, na które został zakwalifikowany na etapie rekrutacji na studia.

 • inżynieria danych
 • deweloperska (programistyczna)
 • testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowania.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

zna i rozumie:

 • w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu współczesnej informatyki oraz jej teoretycznych podstaw,
 • w pogłębionym stopniu główne trendy rozwojowe współczesnej informatyki istotne dla programu kształcenia,
 • w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu języków programowania wysokiego poziomu,
 • w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu projektowania, produkcji i konserwacji systemów informatycznych,
 • w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia związane z różnymi technikami modelowania architektury systemów i aplikacji,
 • w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii danych,
 • w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • w pogłębionym stopniu zagadnienia związane ze sposobami przystosowania istniejących lub sposobami opracowania nowych metod i narzędzi informatycznych pomagających rozwiązywać problemy pojawiające się w różnych dziedzinach nauki i techniki,
 • w pogłębionym stopniu wybrane techniki numeryczne i metody obliczeniowe stanowiące uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę wykorzystywaną do rozwiązywania typowych problemów informatycznych,
 • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku,
 • ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości z uwzględnieniem elementów wiedzy z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku.

Potrafi:

 • wykorzystywać posiadaną wiedzę – zarówno formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi jak i formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych,
 • właściwie dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznie analizować, dokonywać syntezy oraz  twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,
 • komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii z zakresu studiowanego kierunku,
 • brać udział oraz prowadzić debatę,
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w szczególności specjalistyczną terminologią z zakresu studiowanego kierunku,
 • kierować pracą zespołu,
 • współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodąca rolę w zespołach,
 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Jest gotów do:

 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu informatyki,
 • uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu,
 • wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego z wykorzystaniem technologii informatycznych,
 • inicjowania działań na rzecz interesu publicznego z uwzględnieniem korzyści wynikłych z praktycznego wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych,
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu informatyka, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • pracownik firm IT, zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych,
 • administrator systemów i sieci komputerowych oraz sieci www,
 • programista aplikacyjny i systemowy, projektant i analityk systemów baz danych, projektant systemów decyzyjnych,
 • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowiec i integrator systemów informatycznych,
 • specjalista w administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych,
 • projektant sieci LAN/WAN,
 • administrator sieci LAN/WAN,
 • administrator baz danych,
 • analityk systemowy,
 • kierownik zespołów projektowo-programistycznych, wdrożeniowych

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS