Finanse i rachunkowość

Kierunek
Finanse i rachunkowość
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (dziedzina nauk ekonomicznych i prawnych), ścisłych (dziedzina nauk matematycznych) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

Opis

Z przyjemnością informujemy, że kierunek Finanse i rachunkowość otrzymał ocenę wyróżniającą po wizytacji przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Finanse i rachunkowość jest kierunkiem, którego celem jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent studiów rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarządzać. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, do tego cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. 

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Prawo finanse, Makroekonomia II Ekonomia menedżerska, Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, Rachunek kosztów, Systemy podatkowe, Systemy bankowe, Inwestycje finansowe, Zaawansowane techniki finansowania przedsiębiorstw, Rachunkowość zarządcza II, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Audyt i rachunkowość zarządcza (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0702/141936-audyt-i-rachunkowosc-zarzadcza-stacjonarne-201314.pdf )
 2. Doradca finansowy (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0702/141946-fir-ii-st-doradca-finansowy-opis-specjalnosci-2013-2-014.pdf )
 3. Inwestycje kapitałowe (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0702/141948-inwestycje-kapitalowe-stacjonarne-201314.pdf )
 4. Menedżer finansowy (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0408/085206-mf-st-08-04-15.pdf )
 5. Podatki i finanse publiczne (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0410/072544-pifp.pdf )
 6. Certyfikowany menedżer bankowy (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0905/133626-1617-cmenedzerban-ii-st.jpg )

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od semestru III.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej rozróżnia i charakteryzuje wybrane instytucje finansowe,
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować zna wybrane metody statystyczne i narzędzia gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i formułować działania naprawcze posiada pogłębioną wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego,
 • potrafi przeprowadzić ocenę efektywności wybranych projektów gospodarczych,
 • potrafi przygotować pogłębione prace projektowe (zaliczeniowe) dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych i finansowych z wykorzystaniem różnych źródeł,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.
 • Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w :

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.
 • Student jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości rozwoju

Wydział Ekonomiczny oferuje studentom wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań:

 • Rozwój zainteresowań naukowych, taką okazję tworzy czasopismo anglojęzyczne „International Journal of Synergy and Research”, międzynarodowe wydawnictwo ToKnowPress, czy np. Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego,
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego mają możliwość m.in. uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, ucząc się metodą learning-by-doing (nauki przez działanie w praktyce) analizowania i rozwiązywania konkretnych problemów występujących w praktyce gospodarczej,
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w strategicznych grach decyzyjnych, symulacji zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeń praktycznych,
 • Studenci Wydziału uczestniczą także w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, z zakresu inwestycji giełdowych, w treningach umiejętności interpersonalnych czy np. w kursach rachunkowości komputerowej,
 • Na Wydziale Ekonomicznym cyklicznie odbywają się liczne konferencje i szkolenia, często o zasięgu międzynarodowym (np. MakeLearn, organizowana nad Morzem Śródziemnym wspólnie z partnerami ze Słowenii i Tajlandii czy azjatycka konferencja TIIM – Technology, Innovation and Industrial Management),
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Swą wiedzę sprawdzają w rozgrywkach z przedstawicielami innych uczelni z kraju (BankRisk, GMC, ‘Finanse, Przedsiębiorczość, Zarządzanie’),
 • W celu zaszczepienia w studentach Wydziału Ekonomicznego zapału do działania w październiku organizowany jest przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów (RWSS) cykliczny wyjazd motywacyjno-szkoleniowy „RADAR”,
 • Studenci, wyjeżdżając na międzynarodowe wymiany studenckie (np. w ramach programu Erasmus) m.in. do uczelni z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii czy Włoch, nabywają nowych doświadczeń i nawiązują nowe znajomości,
 • Władze Wydziału chętnie wspierają aktywność sportową studentów (np. konkurs gry w kręgle lub turniej w bilard o Puchar Dziekana WE). Wśród kadry naukowej i administracyjnej również można wskazać kilku aktywnych sportowców i trenerów różnych dziedzin, ale także motocyklistów, prezenterów radiowych, fanów różnych rodzajów muzyki, aktywnych turystów oraz społeczników,
 • Na Wydziale Ekonomicznym działają liczne organizacje studenckie: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii, Studenckie Koło Przedsiębiorczości, AIESEC. Przy Wydziale działają także komórki Business Link oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, promujące i wspierające aktywność gospodarczą studentów,
 • Aktywne funkcjonowanie Samorządu Studentów widoczne jest w wielu projektach. Są to działania w sferze naukowej oraz mniej oficjalnej – rozrywkowej. Studenci mają okazję włączać się w organizację dni okolicznościowych, przygotowywanych przez Samorząd Studentów, m.in. Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Studenta czy Mikołajki, czy w akcje charytatywne.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Ekonomicznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.ekonomia.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS