Turystyka i rekreacja

Kierunek
Turystyka i rekreacja
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie poniższych kryteriów:

 • dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);
 • dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen (w przypadku identycznych średnich ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów wyższych, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu) z:
 1. oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz
 2. oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji; test składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę; za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt; ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:
Liczba punktów 15 i poniżej  16-18 19-21 22-24 25-27 28-30
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt.

Opis

Studia przygotowują do pracy w fascynującej i stale rozwijającej się branży turystycznej. Stanowią uzupełnienie studiów I stopnia ale są adresowane również do absolwentów innych kierunków, którzy są zainteresowani biznesowym podejściem do zawodu i kreatywną pracą z ludźmi oraz lubią wyzwania. Studia te uczą strategicznego myślenia oraz zarządzania poszczególnymi elementami współczesnej branży turystycznej. Pokazują jak odpowiedzialnie i innowacyjnie traktować zasoby środowiska, jak odpowiadać na potrzeby turystów i poszukiwać nowych rozwiązań i produktów oraz jak rozwijać turystykę na poziomie gminy, miasta lub całego regionu. Dostarczają też wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej, uczą w jaki sposób osiągać z niej korzyści i jakimi środkami rozwiązywać określone problemy. Są doskonałym wyborem dla osób, które planują związać swoje życie zawodowe z branżą turystyczną.

W programie studiów występują 4 specjalności do wyboru przez studentów, które nawiązują ściśle  do potrzeb współczesnego rynku pracy i pozwalają studentom sprofilować ich wykształcenie. Oprócz nich studenci realizują zestaw przedmiotów podstawowych:

Są to m.in. przedmioty takie jak:

 • Międzynarodowa współpraca w turystyce i rekreacji
 • Zarządzanie marketingowe w turystyce
 • Gospodarka i planowanie turystyczne
 • Finanse i ubezpieczenia w turystyce i rekreacji
 • Metody informatyczne w turystyce i rekreacji
 • Produkt turystyczny
 • Organizacja czasu wolnego
 • Rekreacja ruchowa i usprawnienia fizyczne
 • Potencjalne i funkcjonalne regiony turystyczne
 • Miasta jako obszary recepcji turystycznej

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Turystyka dzieci i młodzieży. Specjalność przygotowuje kadry, które w sposób profesjonalny będą zajmować się projektowaniem i organizacją różnych form turystyki adresowanych do dzieci i młodzieży,  w tym także turystyki szkolnej, stanowiącej istotny element rynku turystycznego.
 2. Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji. Specjalność przygotowuje do podejmowania działań na rzecz rozwoju turystyki na poziomie różnych jednostek terytorialnych. Student uczy się planowania produktów turystycznych, ich promocji i dystrybucji oraz oceny społecznych i ekonomicznych skutków ich funkcjonowania.
 3. Turystyka zdrowotna. Specjalność koncentruje się wokół prozdrowotnych form turystyki i rekreacji, ich organizacji, uwarunkowań i efektów. W sposób szczególny pozwala poznać mechanizmy funkcjonowania turystyki w obszarach uzdrowiskowych.
 4. Zarządzanie w hotelarstwie. Specjalność przygotowuje kadry menadżerskie dla branży hotelarskiej.  Student poznaje mechanizmy zarządzania przedsiębiorstwem hotelowym, systemy zapewnienia jakości usług oraz tajniki współpracy z innymi podmiotami branży turystycznej a także metody promocji oferowanych usług.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy w różnych dziedzinach sektora turystycznego. Posiada szerokie kompetencje zawodowe m.in.:

 • Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych oraz poszczególnych działów sektora turystycznego
 • Potrafi projektować produkty  i usługi turystyczne dla określonych grup odbiorców
 • Ma umiejętność  wdrażania innowacji turystycznych
 • Opracowuje plany działań marketingowych dla rynku usług turystycznych
 • Jest przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością turystyczną
 • Ma przygotowanie do podejmowania samodzielnej działalności  gospodarczej

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w różnego typu przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z branżą turystyczną,  w tym na stanowiskach menadżerskich m.in. w:  

 • biurach podróży i centrach informacji turystycznej
 • w przedsiębiorstwach branży hotelowej
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych oraz centrach odnowy biologicznej
 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej zajmujących się planowaniem turystyki i infrastruktury turystycznej
 • ogólnopolskich i światowych organizacjach turystycznych
 • wydawnictwach, mediach i serwisach branży turystycznej
 • liniach i portach lotniczych
 • we własnym przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych

Możliwości rozwoju:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego.

 • udział w krajowych lub międzynarodowych targach turystycznych
 • działalność w  samorządzie studentów
 • działalność w  kołach naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji,  Geoinformatyków, Planistów)
 • wykonanie prac  dyplomowych na potrzeby  podmiotów zewnętrznych.
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych potwierdzonych certyfikatami.
 • praca w zespole programowym ds. kierunku turystyka i rekreacja oraz w zespole ds. jakości kształcenia.
 • udział w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich oraz w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
 • organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne.

Dlaczego warto studiować turystykę i rekreację na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?

 • Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami
 • Udział w wyjazdach zagranicznych (Cypr, Kretę, Sardynię, Bałkany, Tajlandię)
 • Udział w certyfikowanych szkoleniach i projektach wspomagających rozwój osobowy
 • Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
 • Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w branży turystycznej i uczymy obsługi powszechnie używanych systemów rezerwacyjnych 
 • Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy, które są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
 • Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
 • Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności

Szczegółowy program studiów:

http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Więcej informacji: www.nozigp.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wnozigpumcs/