Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Kierunek
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek


O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub innych kierunków pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.

 

Opis

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

Studia skierowane do absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych pierwszego stopnia oraz do absolwentów wszystkich kierunków studiów plastycznych - licencjackich lub magisterskich.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:
1) ARTETERAPIA,
2) RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE.

Specjalność, która obejmuje cały tok dwuletnich studiów, jest uruchamiana przy zapisie na studia, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób.

Absolwent specjalności ARTETERAPIA jest przygotowany do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych w różnych rodzajach niepełnosprawności. Potrafi stosować arteterapię w ramach zajęć i treningów rozwoju osobistego skierowanych do ludzi zdrowych. Obok arteterapii plastycznej przewidziane są zajęcia z muzykoterapii, choreoterapii, teatroterapii. Na specjalności arteterapia można realizować dyplom artystyczny w wybranej pracowni dyplomowej w zakresie malarstwa, grafiki, fotografii, intermediów, rzeźby, ceramiki lub szkła.

Absolwent specjalności RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE posiada zaawansowane umiejętności w zakresie rzeźby, projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego, renowacji rzeźby i detali architektonicznych oraz szkła artystycznego. Potrafi tworzyć obiekty rzeźbiarskie w różnych technikach i tworzywach, konstruować obiekty przestrzenne pełnoplastyczne i reliefowe. Jest zdolny do profesjonalnego kreowania przekazu artystycznego w postaci angażujących przestrzeń form rzeźbiarskich. Na specjalności rzeźba i formy przestrzenne powstają dyplomy w różnych technikach rzeźbiarskich, ceramice, szkle artystycznym.

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia drugiego stopnia, wykazuje się znajomością sztuki współczesnej, posiada umiejętność projektowania zespołowych działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki, organizowania imprez kulturalnych, wystaw i konkursów.

Absolwent zdobywa przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć plastycznych i artystycznych. Zna zagadnienia edukacji artystycznej, psychologii twórczości oraz potrafi je wykorzystywać w praktyce przy planowaniu projektów artystyczno-edukacyjnych.

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze studiów poświęconych sztuce, w dziedzinie sztuk plastycznych.
Umiejętności artystyczne absolwenta składają się na kwalifikacje zawodowe artysty plastyka. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne w zakresie edukacji plastycznej uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela plastyki i zajęć artystycznych.

Profile zawodowe absolwentów
• artysta plastyk prowadzący własną indywidualną twórczość,
• animator działań twórczych w dziedzinie kultury,
• kurator i promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki – w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych i marketingowych,
• nauczyciel w zakresie edukacji plastycznej w szkołach podstawowych,
• arteterapeuta – po specjalności arteterapia.

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest prowadzony na Wydziale Artystycznym.

Więcej informacji: www.artystyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS