Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kierunek
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych. Kandydaci na wszystkie specjalności są zobowiązani do przystąpienia do:

  • sprawdzianu ze słuchu muzycznego,
  • egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny uzależniony jest od wyboru przez kandydata specjalności:

  • na specjalności: prowadzenie zespołów kandydat zobowiązany jest do zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella oraz dziełem wokalno-instrumentalnym lub jego częścią (prezentacja na tle wersji fortepianowej);
  • na specjalności: muzyka sakralna kandydat zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów organowych lub fortepianowych;
  • na specjalności: muzykoterapia, w zależności od wyboru przez kandydata dyplomowego przedmiotu artystycznego (dyrygowanie, śpiew, instrument) kandydat jest zobowiązany do: zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella (prezentacja na tle wersji fortepianowej) lub wykonanie jednej pieśni z akompaniamentem fortepianu lub wykonania jednego utworu na instrumencie.

Ponadto na specjalności: muzykoterapia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do wykonywania zawodu muzykoterapeuty.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik każdego sprawdzianu wynosi 11 pkt. Ostateczny wynik stanowi suma punktów ze słuchu muzycznego i egzaminu praktycznego.

Absolwenci kierunków innych niż edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej, mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Artystycznego.

Opis


Studia magisterskie o profilu muzyczno-edukacyjnym kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki. Na program studiów składają się przedmioty poszerzające wiedzę muzyczną i pedagogiczną, nabytą na studiach I stopnia; pogłębiające umiejętności wykonawcze; rozwijające umiejętności związane z organizacją życia muzycznego i promocją kultury; przedmioty z zakresu wybranej specjalizacji.

Specjalności:

  • muzyka sakralna
  • muzykoterapia
  • prowadzenie zespołów

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia kierunków muzycznych. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie – o miejscu w rankingu zadecyduje wyższa średnia ocen ze studiów. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych oraz pozostali kandydaci.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi oraz prowadzenia zajęć muzycznych; powinien wykazywać inicjatywy twórcze oraz umiejętności organizacyjne. Posiada wiedzę muzyczną i pedagogiczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka, zajęć artystycznych, chórów i zespołów muzycznych w ramach szkolnej edukacji artystycznej; chórów amatorskich, zespołów wokalnych, instrumentalnych, zespołów rozrywkowych, jazzowych, kościelnych; różnorodnych warsztatów muzycznych; działalności animatora muzyki w instytucjach kultury i mediach; działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez kulturalnych.

Więcej informacji: www.artystyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS