Stosunki międzynarodowe

Kierunek
Stosunki międzynarodowe
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe?

Czym są stosunki międzynarodowe? To sfera rzeczywistości społecznej, to działania, procesy i zjawiska o charakterze transgranicznym, a więc takie, które przekraczają granice państw.

Ogólnouniwersytecki profil studiów łączy się z elastycznością i uniwersalnością kwalifikacji, które można kształtować w zależności od indywidualnych preferencji, budując indywidualną ścieżkę studiów i praktyk. Tworzymy przyjazne środowisko do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowego.

Nasi absolwenci, dzięki dobremu przygotowaniu i pracy własnej, osiągnęli już znaczące sukcesy zawodowe w różnych dziedzinach, zajmując niejednokrotnie eksponowane stanowiska w dyplomacji, administracji państwowej na wszystkich jej poziomach, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, mediach i szkolnictwie wyższym, a także biznesie. Nasi absolwenci dobrze sobie radzą na rynku pracy – są elastyczni, kreatywni, mobilni. Pracują m. in. w: MSZ i innych ministerstwach, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, organizacjach międzynarodowych, służbach mundurowych i specjalnych, placówkach naukowo-badawczych, mediach, administracji lokalnej i regionalnej, organizacjach pozarządowych lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie?

 • Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – zlokalizowany w ścisłym centrum Lublina w Pałacu Lubomirskich – na którym kształci się największa liczba studentów cudzoziemców w skali całego UMCS, jest miejscem, które w sposób szczególny sprzyja obcowaniu z wielokulturowością i wielonarodowością. Oferuje studentom akademicką wiedzę ogólną oraz umiejętności praktyczne, więc studiowanie tutaj stosunków międzynarodowych tworzy przesłanki atrakcyjnej pracy zawodowej.
 • Zajęcia na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzone są przez profesjonalnie przygotowaną kadrę naukową.
 • Poza przedmiotami kursowymi dotyczącymi polityki, ekonomii czy prawa, oferujemy możliwość studiowania w ramach czterech specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej, studia regionu Pacyfiku.
 • W Polsce plasujemy się w czołówce rankingów uniwersyteckich i kierunkowych.
 • Urozmaiceniem są przedmioty prowadzone w językach obcych również przez naszych native speakers i gości z całego świata (visiting professors).
 • Oferujemy naukę i przygodę z językiem chińskim, czy językiem farsi.
 • Sieć naszych uczelni partnerskich umożliwia mobilność studiowania i wyjazdy w ramach programu Erasmus.
 • Możliwość realizowania swoich pasji i aktywności przez działania w ramach studenckich kół naukowych, w tym Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych.
 • Możliwość spotkań z wieloma znakomitościami z Polski i z zagranicy. Gościli u nas – praktycy i obserwatorzy życia międzynarodowego.
 • Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować studia na studiach II stopnia.

Specjalności:

 • pozaeuropejskie studia regionalne
 • projekty międzynarodowe
 • dyplomacja ekonomiczna
 • międzynarodowy marketing terytorialny

Opis sylwetki Absolwenta.

Absolwent powinien:

 • posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej;
 • zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej;
 • posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania;
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej;
 • być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych;
 • dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych;

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS