Socjologia

Kierunek
Socjologia
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studiując socjologię II stopnia absolwent (każdych) studiów licencjackich może zdobyć umiejętność szerszego rozumienia otaczającej go rzeczywistości: nawet najbardziej indywidualne zachowania ludzi (jak wybór małżonka, preferencje muzyczne, a nawet ulotne decyzje konsumenckie) podlegają najczęściej nieuświadomionemu wpływowi otoczenia społecznego. Socjologia skupia się na tym, jak społeczeństwo wpływa na to co myślimy i czujemy oraz jak się zachowujemy, a z drugiej strony, jak codzienne zachowania ludzi mogą to społeczeństwo zmieniać.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Projekty badawcze, Procedury badań ewaluacyjnych i jakościowych, Sfera publiczna, Globalne procesy społeczne, Modele kultury

Studenci uczą się podejmować i kierować przedsięwzięciami badawczymi, a nabyta wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów pozwalają im na samodzielne prowadzenie procesu badawczego. Dzięki studiom II stopnia rozumieją zależności zachodzące pomiędzy problemem badawczym, zmiennymi a źródłami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach. Potrafią również integrować wiedzę teoretyczną z odniesieniami praktycznymi.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/socjologia,805.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Studenci wybierają 4 spośród 10 modułów:

 1. Więzi społeczne we współczesnym świecie
 2. Przemiany kulturowe w zglobalizowanym świecie
 3. Społeczeństwo medialne
 4. Praca - kariera - zmiana
 5. Gospodarka i społeczeństwo
 6. Socjologia życia publicznego
 7. Socjologia zdrowia
 8. Rodzina i społeczeństwo
 9. Migracje

10. Socjologia zmian społecznych

Wybór modułów odbywa się w I semestrze studiów. Student dobiera moduły w zależności od swoich zainteresowań naukowych. Każdy moduł składa się z trzech przedmiotów.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent osiąga określone efekty uczenia się, które odnoszą się do zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Możliwości zatrudnienia

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

 • w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy społeczne, a także zależności pomiędzy nimi, wzajemne uwarunkowania oraz całe mechanizmy, które składają się na zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu socjologii
 • w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska stanowiące uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę socjologiczną obejmującą kluczowe zagadnienia społeczne
 • w pogłębionym stopniu teorie i metody badań stosowane w naukach socjologicznych
 • w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej socjologicznej wiedzy szczegółowej oraz główne trendy rozwojowe w socjologii
 • w pogłębionym stopniu główne problemy współczesnego świata wynikające z rozwoju cywilizacyjnego oraz odnoszące się do nich stanowiska naukowe i społeczne
 • pojęcia i koncepcje z zakresu wybranych pokrewnych dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych
 • ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania działalności badawczej i analitycznej socjologa
 • zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
 • zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
 • znaczenie wiedzy socjologicznej i właściwych jej metod w wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk i procesów społecznych

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

 • innowacyjnie wykorzystywać posiadaną wiedzę socjologiczną do rozwiązywania złożonych zadań teoretycznych i praktycznych w zakresie socjologii
 • Interpretować rzeczywistość społeczną, identyfikować problemy społeczne, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, prognozować zjawiska społeczne
 • formułować i weryfikować hipotezy wyjaśniające określone zjawiska i procesy społeczne
 • korzystać z odpowiedniej literatury socjologicznej, danych zastanych i danych wytworzonych oraz dokonywać ich analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji informacji w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów społecznych
 • dobierać i stosować właściwe teorie, metody i narzędzia socjologiczne (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne) w badaniach zjawisk społecznych
 • komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu socjologii ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
 • prowadzić debatę na tematy społeczne i krytycznie oceniać stanowiska innych dyskutantów
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie socjologicznej terminologii
 • brać udział w realizacji zadań zespołowych, kierować pracą własną i zespołu
 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

 • krytycznej oceny odbieranych treści stanowiących przedmiot zainteresowania nauk socjologicznych
 • uznawania znaczenia wiedzy socjologicznej w rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów w pracy socjologa
 • wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i do przewodzenia zespołom i organizacjom realizującym cele społeczne
 • inicjowania działania na rzecz interesu publicznego w zakresie posiadanych kompetencji
 • myślenia i działania w sposób zgodny z zasadami przedsiębiorczości
 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu socjologa, podtrzymywania etosu zawodu socjologa oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej socjologa i działań na rzecz przestrzegania tych zasad

Absolwent tego kierunku będzie mógł podjąć studia w szkole doktorskiej lub znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • Ośrodkach badania opinii publicznej i rynku lub może założyć własną firmę badawczą
 • W administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach)
 • W korporacjach biznesowych i medialnych
 • Firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources)
 • W dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym
 • W instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Studentów Socjologii UMCS
 • Samorządzie Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii
 • Wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus +

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://socjologia.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/socjologia.umcs

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS